logo-right

Новини от България

25.02.2020

Промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), касаещи потребителите и техните кредитори

Народното събрание прие съществени промени в ГПК с цел създаване на допълнителни гаранции за потребителите в случаи на водени срещу тях съдебни процедури от търговци и банки.

В заповедното производство

След последните изменения в заповедното производство , съдът ще следи служебно за неравноправни клаузи в договори с потребител. Търговци, предлагащи стоки и услуги, извършващи търговска дейност в частния или в публичния сектор, доставчици по веригата на доставка на стоката до крайните потребители, банки, други финансови институции и монополни предприятия ще са задължени да представят копие от сключения с потребителя договор, от който произтича претендираното вземане, заедно с приложимите общи условия, ако има такива. Непредставянето би било основание за отказ за издаване на заповед за изпълнение или отмяна на разпореждането, с което се уважава молба за незабавно изпълнение.

Заповедното производство е институт, който е въведен в ГПК с цел бързо снабдяване с изпълнителен лист и затова често е предпочитан от бизнеса като бърз и улеснен ред за събиране на вземания от потребители. До приемането на новите изменения търговците, банките и др. подаваха заявление за издаване на заповед за изпълнение, като съдът само формално разглеждаше дали са спазени определени в закона критерии, а не се стигаше до преглед по същество.

В общия исков процес

В отговор на противоречивата съдебна практика, установена до този момент, делата срещу потребители ще се разглеждат единствено като граждански по реда на общия исков процес, а не като търговски. С посоченото допълнение се цели максимална защита на потребителя, ако кредиторът реши да търси вземането не по реда на заповедното производство, а по общия ред чрез подаване на искова молба срещу длъжника. От правна гледна точка изменението има значение за достъпа до касационно обжалване, сроковете на ответника за подаване на отговор на искова молба и т.н.

 

 

Към 24.07.2019

До 10 млн. лева глоби за несъответствие с новия Закон за мерките срещу изпирането на пари 

До края на този месец се очаква да бъде приет на първо четене Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което ще станат факт поредните новости в българската регулаторната рамка.

Предвидените промени отново ще разширят кръга на задължените субекти, като наред с настоящите, ще попаднат и лицата, които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги и др.

С новите законови разпоредби ще бъде въведена и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Предвидени са и по-ниски прагове за прилагане на мерките за комплексна проверка от издателите на електронни пари и техните представители.

Регламентацията в сферата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще обхване по-голямата част от българския бизнес. Организациите ще бъдат изправени пред императивните изисквания да прилагат спрямо своите клиенти адекватни мерки за комплексна проверка според установеното ниво на риск, да установяват източника и произхода на средствата, които получават, да уведомяват ДАНС при съмнителни сделки и операции и да прилагат стриктно редица други правила.

Въпреки публичността относно законодателните промени, все още голяма част от организациите не са предприели необходимите действия по осигуряване на съответствие със закона, който става все по-рестриктивен с всяка последваща промяна, включително и предвиждайки глоби до 10 млн. лева или до 10 на сто от годишния оборот на задълженото лице.

Последиците и санкциите за всяко неизпълнение на законовите правила в сферата са значителни и предпоставят сериозна и навременна подготовка от страна на всички задължени субекти.


 

 

 

Към 10.06.2019

Изборът между България и Турция за новия завод на Volkswagen

Германската агенция Deutsche Presse-Agentur (DPA) даде информация относно избора на страна за строеж на нов завод на Volkswagen. По-конкретно става въпрос за автомобилна фабрика, в която ще се правят конвенционални модели на Skoda и Seat. Очаква се предприятието да произвежда около 200 000 автомобила годишно, а разкритите работни места ще са между 4 000 и 5 000. Германците са се насочили към страните от Източна Европа, като първоначално разглежданите страни бяха Турция, Сърбия, България и Румъния, но по последни данни на този етап изборът се свежда до Турция и България. Инвестицията на германския автомобилен гигант /в България или в Турция/ ще бъде на стойност 1.4 милиарда евро. Двете държави имат най-големи шансове за проекта на Volkswagen поради условията, които предлагат.

Според източници от концерна и двете държави имат своите предимства. Турция има значителен опит в автомобилната индустрия, голям пазар и висококвалифицирана работна ръка. Новата фабрика на Volkswagen ще трябва да поддържа сравнително ниски разходи за производство и доставка в дългосрочен план, поради което членството на България в единния европейски пазар ѝ дава значителна преднина.  Друго превъзходство на страната ни са множеството отворени през последните години западни производства на автомобилни части, които са част от световната производствена верига в автомобилната индустрия. Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер пoceти Coфия и Πлoвдив, ĸoитo cе спрягат за най-вероятната лoĸaция на завода.

Но защо заводът на Volkswagen е важен за България?

Заводът за сглобяване на автомобили на Volkswagen би се отразил положително на инженерните технологии и индустриалното производство. Инвестицията е дългосрочна. Такъв завод обикновено води със себе си множество свързани производства, логистика и снабдяване. Тъй като става въпрос за огромна компания с установени пазари в Европа и по света, ако бъде построен в България, заводът ще създава повече стойност за икономиката, отколкото целия селскостопански сектор и строителството, взети заедно.

Към 25.07.2018

Комисията за защита на лични данни излезе със становище за случаите, в които не е необходимо съгласие за събиране и обработване на лични данни

От 25.05.2018 г. започна директното приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните“, „ОРЗД“ или „GDPR“), който кардинално измени регулацията на обработване и защита на личните данни.

Не малка част от новостите в режима са насочени и към засилване значението и изискванията към правните основания за законосъобразно обработване на лични данни. Целта е тези основания да отразяват нуждите на модерното информационно общество и все по-навлизащата дигитализация. Основно място сред основанията за обработка на лични данни, поне от гледна точка на медийния интерес зае съгласието, дадено свободно и информирано от всяко физическо лице – субект на лични данни. Предвид новостта на Регламента и липсата все още на трайно установена практика по редица въпроси относно приложението му, както на европейско, така и на национално ниво, в това число и по отношение на основанията за обработване, Комисията за защита на лични данни бе ежедневно засипвана с въпроси от администраторите, касаещи необходимостта от изискване на съгласие от физическите лица за обработване на техните лични данни. На практика, от възможност съгласието се превърна в основно използвано основание за обработване на лични данни, вероятно заради субективното усещане за сигурност и гаранция. И като резултат, станахме свидетели на едно повсеместно събиране на декларации-съгласие от страна на различните администратори при предоставяне на техните услуги.

С оглед разумното прилагане на Регламента и за да изясни неяснотите около последния, Комисията за защита на лични данни публикува на своя уебсайт становище със заглавие „Кога не е необходимо съгласие за събиране и обработване на лични данни“. Във финалната му част е посочен и Примерен Неизчерпателен списък на администратори, които при упражняване на своята обичайна професионална дейност, не следва да изискват съгласие от физическите лица за обработване на техните лични данни.

Ето и хипотезите, изброени в становището на Комисията:

1. Администратор – публичен или частен, събира определен обем лични данни в изпълнение на свое задължение по силата на закон, напр. по силата на Закона за здравето, Закона за счетоводството, Закона за административните нарушения и наказания, Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за гражданската регистрация, Закона за туризма, Закона за предучилищното и училищното образование и т.н.

2. Личните данни се събират във връзка с предоставянето на различни административни услуги от държавни органи или органи на местното самоуправление.

3. Личните данни се събират и обработват за целите на трудово правоотношение.

4. Личните данни са необходими за сключване и изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна.

5. Личните данни са необходими за защита на легитимните интереси на администратора или на трета страна, ако тези интереси имат преимущество над интересите и/или основните права и свободи на лицето.

6. Личните данни се предават от един администратор на друг в резултат на прехвърляне на вземания (цесия).

7. Личните данни се предават от администратора на обработващ лични данни.

8. Фотографирането и видеозаснемането на лица на публично място.

9. В случаите, когато се обработват специални категории (чувствителни) лични данни, като например данни за етнически произход, политически възгледи, религиозни убеждения, синдикално членство, биометрични данни, данни за здравословното състояние, сексуална ориентация и др., основанията за законосъобразност са посочени в чл. 9, параграф 2 от ОРЗД - обработването на данни за здравословното състояние е законосъобразно, ако се извършва за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни и социални грижи, лечение, за управление на системите за здравеопазване или социални грижи, в областта на общественото здраве, за защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето и др.

В своето становище Комисията посочва примерен неизчерпателен списък на случаи, в които администраторите, при упражняване на тяхната обичайна професионална дейност, не следва да изискват съгласие. Сред тези администратори са лекари, зъболекари, фармацевти, адвокати, работодатели, банки и други кредитни институции, застрахователи, учебни заведения и др.

Пълното съдържание на становище на Комисия за защита на личните данни можете да намерите на следния линк: https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1158

 

 

 

 

Към 29.03.2018

Парламентът прие дългоочаквания нов Закон за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание на Република България прие на второ четене новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), имплементиращ в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Четвъртата директива за борба с изпирането на пари).  

Кръгът от задължени лица по новия ЗМИП е сходен с този, предвиден в досега действащия закон. Освен основните субекти, за които законът създава задължения – компаниите, опериращи във финансовия сектор (кредитни, финансови и платежни институции, дружества за електронни пари и др.), задължени са още широк кръг от лица, сред които юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), търговци на едро, регистрирани одитори, лица, които по занятие извършват счетоводни услуги или определени типове правни консултации, нотариуси, частни съдебни изпълнители и др.

Съществено нововъведение е създаването на регистър на действителните собственици на учредените на територията на България юридически лица, които трябва да  предоставят и разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици. Предвижда се тази информация (имена, гражданство, ЕГН и т.н. на действителния собственик) да бъде вписвана в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ и да доведе до облекчаване на задължените субекти при изпълнение на задължението им за идентификация на действителния собственик на техните клиенти. 

Основен принцип, залегнал в новия закон (както и в Четвъртата директива за борба с изпирането на пари) е свързан с т.нар. подход, основан на риска, който трябва да бъде прилаган от задължените субекти. На тази база поднадзорните лица са длъжни да прилагат мерките за комплексна проверка на клиента с такъв интензитет, който отговаря на риска, характерен за конкретното делово взаимоотношение или случайна операция или сделка. Така на теория задължените субекти могат да прилагат опростени мерки за комплексна проверка на клиента в ситуации, характеризиращи се с по-нисък риск и обратно ще бъдат длъжни да приложат мерки за разширена проверка в ситуации с по-висок такъв.

Наред с горното новият закон въвежда и други промени в сравнение с досега действащата нормативна уредба в сектора – предвижда се създаването на Национална оценка на риска, въз основа на която задължените субекти ще трябва да изготвят своите собствени вътрешни оценки на риска, разширен е кръгът от лица, попадащи в понятието за видни политически личности, развита е по-детайлна правна уредба по отношение на критериите и процедурите за извършване на разширена и опростена проверка на клиентите и др.

Приемането на новата нормативна уредба налага за широк кръг лица необходимост от осъвременяване на вътрешните им правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, изготвяне и/или актуализиране на вътрешните им оценки на риска, определящи рисковите фактори, сделки, клиенти и др., характерни за дейността на конкретното лице, както и спазване на новите процедури, предвидени в закона.

 

Виж Архива