logo-right

Архив / Новини от България

27.09.2013

Фонд за оздравяване на банки в България

Предстои въвеждането на няколко европейски директиви – директива за банков надзор и за създаването на единен механизъм за преобразуване на банки и те ще доведат до промяна на Закона за БНБ още през 2014 г. Ще се направят корекции в правилата за обмен на информация с надзорните органи на други европейски държави, механизъм за спасяване на българските банки, като няма да се използват старите практики, т.е. кредитните институции да бъдат оздравявани за сметка на данъкоплатците. Проектодирективата, която се разглежда от Европейската комисия по икономически и валутни въпроси, предвижда спасяване на банките да става от специален фонд, чийто средства ще се набират от самите банки.

(източник: в. Капитал)

12.09.2013

Фонд Eleven инвестира в 10 млади компании

Фондът Eleven стартира преди година, а до септември 2013 г. вече е направил 36 вложения в млади компании на стойност 2,5 млн. евро, от тях над 1 млн. евро външен капитал от фондове или различни бизнес ангели. До края на този месец и началото на ноември стартиращите компании в България и региона ще могат да се състезават за финансиране от между 25 и 200 хил. евро.

За разлика от предишните компании, в които фондът инвестира, в новата група влиза например българска компания, която ще се опитва да предложи по нов начин чиста, биологична и енергизираща храна за активните хора. Фондът се концентрира върху млади фирми, състоящи се от талантливи хора, които чрез своите иновативни идеи са намерили фокус в подходящ пазар с голям потенциал. Това ще даде допълнителен импулс на малкия и среден бизнес, ще стимулира малдите, иновативни предприемачи да потърсят реализация в България и ще открие нови работни места в страната. 

(източник: в. Капитал)

24.04.2007

Проект за арбитраж по административни дела

Центърът за икономическо развитие изпълнява проект, финансиран от Инициатива за укрепване на съдебната система към Американската агенция за международно развитие, насочен към създаване на законодателна основа за въвеждане на арбитража в административното правораздаване. Това е в съответствие и с дългосрочните приоритети, залегнали в Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система и с Препоръка R(2001) 9 на Съвета на Европа за алтернативите на съдебния спор между административните органи и частни лица. Към компетентността на арбитража би следвало да бъдат причислени актове, които предизвикват преки или косвени гражданскоправни последици, а правомощията му да се свеждат до установяване на незаконосъобразност на административния акт, но не и до издаване на законосъобразен такъв.

(Източник: в. Дневник)

 

16.04.2007

Предстои създаването на най-голямата кредитна институция  у нас - Уникредит Булбанк

Българската национална банка е издала необходимите разрешения за преобразуване на Ейч Ви Ви банк „Биохим” и банка „Хеброс” чрез вливане в Булбанк. Очаква се сделката да бъде финализирана до 27 април т.г., когато ще се извърши и съдебната процедура по регистрацията на сделката. До края на юни е планирано въвеждането на единна информационна технология, която ще улесни новата банкова група в управляването на общите активи, чийто размер ще възлиза на около 7-8 млрд. лева.

Сделката е предпоследната стъпка към създаването на най-голямата кредитна институция у нас – Уникредит Банк. Очаква се Банк Аустрия Кредитаншталт да поеме в рамките на „Уникредит Груп” управението на бизнеса в Централна и Източна Европа и съответно на Уникредит Булбанк. Според актуалните финансови резултати трите български консолидиращи се банки – Хеброс, Биохим и Булбанк, са завършили миналата година с нетна печалба в размер общо на 117.9 млн. лева.

(Източник: в. Дневник)


Издадени са повечето разрешителни за търговия с вредни газове

Над 130 разрешителни за емисии парникови газове е издало вече Министерство на околната среда и водите на предприятия, които влизат в европейската схема за търговия с вредни емисии. С тези разрешителни се определя как всяка компания извършва мониторинга на емисиите, който се отразява в годишния им доклад. Общият брой на инсталациите, включени в схемата за търговия, е близо 150.

В края на всяка година предприятията трябва да подават доклади за изпуснатите от тях във въздуха вредни газове и евентуално продадените квоти на други компании. Именно заради годишния доклад се изисква те да правят мониторинга.

Търговията с емисионни квоти обаче все още се бави, защото Европейската комисия не е одобрила плана за разпределение на квотите между предприятията.

(Източник: в. Дневник)


Проекти за селските райони ще получат европари в аванс

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” реши разплащателната агенция към Министерството на земеделието да финансира авансово с до 20% проекти за подпомагане на селските райони с цел улесняване на фермерите при предварителното финансиране, което се оказва най-проблемното за усвояването на европейските средства. Парите ще се осигурят от държавния бюджет, като кандидатите трябва да представят банкова гаранция в полза на разплащателната агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

Възможността за авансовите плащания ще се прилага първоначално по 11 от мерките, като в последствие обхватът може да се разшири.

Проектите за селските райони ще започнат да се приемат след като ЕС одобри националния план и програмата за развитие, подготвени от аграрното министерство. Очаква се това да стане до лятото, за да може от есента да заработи и разплащателната агенция.

(Източник: в. Дневник)


„Филмаутор” спечели дело за авторски права

Софийски окръжен съд постанови първото осъдително решение по дело срещу кабелен оператор за нарушени авторски права при препредаване по кабел. Съдът осъди кабелния оператор „Евроком Кабел МБ” да плати на „Филмаутор” обезщетение в размер на 1340 лв. за нарушени авторски права поради излъчването на български филми, включени в програмата на „Канал 1” и „ТВ България” на БНТ за периода 1 Януари-31 Март 2005 г. Операторът освен това трябва да спре излъчването на такива филми.

Според съда задължението на кабелната телевизия да разпространява безвъзмездно програмата на БНТ, което произтича от сега действащия Закон за далекосъобщенията и от лиценза й, не отменя задължението й да уреди авторските права, тъй като в противен случай създателите на българските филми претърпяват имуществени вреди. Според експерти по интелектуална собственост кабелният оператор трябва да получи съгласието на всички автори, изпълнители, продуценти, участващи в една програма.

(Източник: в. Дневник)

12.04.2007

Насищане на пазара на мобилни услуги в България

Според анализ на Business Monitor International българският пазар на мобилни услуги се приближава към точката на насищане, отчитайки близо 105 % разпространение. В резултат на това лидерите „Мобилтел” и „Глобул” залагат на мобилните услуги от трето поколение (3G или UMTS), които двата водещи оператора въведоха през 2006 г. с цел увеличаване на средните приходи от абонат, като ръстът на мобилните абонати вече не е първостепенна цел. Голям потенциал за развитие има и в мрежите за безжичен интернет, но засега само около 4 % от българите притежават преносим компютър, което затруднява навлизането на тези технологии.ю

(Източник: в. Дневник)

 


„Стилмет” АД инвестира 15 млн. лв. в нови инсталации

Един от най-големите български производители на екструдирани алуминиеви профили и архитектурни системи „Стилмет” АД инвестира 15 млн. лв. в уникални за България инсталации, съобразени със задължителните европейски изисквания. До края на годината се очаква фирмата да приключи разширяването на завода си с нова модерна складова зона на площ 6500 кв. м. Капацитетът на предприятието надвишава 15 хил. тона годишно, а близо 70 % от продукцията се изнасят.

(Източник: в. Дневник)