logo-right

Архив / Новини от България

11.01.2005

Ускоряване на процедурите в Арбитражния съд

От началото на 2005 година е в сила нов правилник за ускорено производство на Арбитражния съд при Българското търговско-промишлена палата. С него, времето за разглеждане на делата ще се съкрати наполовина, като се има предвид, че до този момент за разрешаването на национални спорове необходимото време беше около 7 месеца, а за периодът за разрешаването на международни дела, поради по-дългите срокове за призоваване на страните, достигаше и до 12 месеца. С новия правилник срокът за призоваване се съкращава от един месец до 10 дни, като се предвижда и възможност делото да се реши на закрито заседание без призоваване на страните. Ускорените производства най-вероятно ще доведат и до намаляване на разходите на страните за воденето на делата пред Арбитражния съд.

(Източник: в. “Пари”)

28.10.2004

Данък печалба 15 % от 2005 г.

Данък печалба да бъде намален от сегашните 19.5 на 15% от 2005 г. реши парламентът, гласувайки предложените от Министерския съвет промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Кабинетът предлага да се увеличи от 30 на 50% амортизационната норма на нови машини и производствено оборудване. Данъчната ставка върху социални и представителни разходи, както и върху даренията намалява от 20 на 17%. Изменя се и режимът на облагане на застрахователните дружества, които ще се облагат по общия ред. Въвежда се допълнителен данък от 3% върху застрахователните премии.

(Източник: в. “Пари”)

24.08.2004

Частният сектор привлича две трети от работната сила в страната

Икономически активното население в страната през второто тримесечие 2004 г. в страната е 50,5 %. За градовете този показател е 54,5 %, докато за селата е 41,4 %. Съответно коефициентът на заетост за градовете е 48,3 %, а за селата 35,7%.

В частния сектор към момента работят 68,8 % от заетите лица, а в обществения сектор 30,9 %. Разпределението по икономически сектори е: селско стопанство 10,7%, индустрия 32,9 %, услуги 56,4%.

(Източник: в. “Пари”)