logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 23.01.2015

Нововъведения в хазартната регулация

С приемането на последните изменения и допълнения на Закона за хазарта, парламентът постави под регулация нови разновидности хазартни игри. В обхвата на регулираните хазартни дейности бяха включени и игрите бинго, кено и техните версии. Депутатите гласуваха текстове касаещи лицензионния режим за организиране на такива хазартни игри. Организаторите им ще заплащат 15% държавна такса върху стойността на направените залози за всяка игра, каквато към момента заплащаха организаторите на тото и лото игри. Ако обаче тези лотарийни игри се организират в интернет, дължимата таксата ще бъде 20% върху разликата между направените залози и изплатените печалби.

Друга новост е, че организаторите на хазартни игри вече са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение. Вноските са в размер на 50 000 лева за организаторите на онлайн залаганията, по 10 000 лева – за организатори на игри в казино, а за всички останали организатори на хазартни игри – 5 000 лева. Приходите от тези вноски ще постъпват в бюджета на Държавната комисия по хазарта, като срокът за внасяне на сумите е 31 март на съответната година, а за получилите лиценз след тази дата, е един месец от получаването на лиценза.

Набраните средства от вноските ще се използват за дейности, свързани с предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост, провеждане на отговорна реклама и маркетинг.

След приемането на последните нововъведения в Закона за хазарта, България затвърждава позицията си на страна, предлагаща регулация на голям брой хазартни игри, а в същото време и сигурност за играчите и организаторите на игрите.

(източник: Държавен вестник)

Към 13.12.2014

Електронният магазин „еМАГ“ глобен с 758 380,95 лв. от КЗК

С решение № 1478 Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения от „Данте Интернешънъл“ СА, Румъния (Данте), чрез регистрирания от него домейн - emag.bg (еМАГ), изразяващи се в заблуждаваща реклама и нелоялно привличане на клиенти.

Производството е образувано от КЗК по повод на постъпил в Комисията сигнал от потребители, в който се съдържат твърдения за недобросъвестни търговски практики от страна на Данте при провеждането на рекламната кампания „Черен петък“ за периода 27-29 ноември 2013 г., като в хода на предварителното проучване на Комисията е установено и нарушение във връзка с кампанията „1+1 гратис Tassimo” за периода 20-24 март 2014 г.

Относно рекламната кампания „Черен петък“, подателите на сигнала посочват, че цените на много от стоките, включени в кампанията на онлайн магазина еМАГ, са били изкуствено завишени на 29.11.2013 г., в следствие на което цената, от която следва да се направи намалението на 29.11.2013 г., е по-висока от цената, на която са предлагани същите стоки ден по-рано, което води до по-малка реална отстъпка за клиента.

По отношение на кампанията „1+1 гратис Tassimo”, при предварително проучване Комисията установява, че същата се провежда под мотото „Купи еспресо машина за теб и направи втора подарък“, като при покупката на една кафе машина, клиентът получава безплатно втора такава, като добавка. Подобен вид добавка обаче е определен като нелоялно привличане на клиенти според ЗЗК.

В резултат на извършените проверки, КЗК установява, че в рекламното послание на кампания „Черен петък“ се набляга на факта, че намаленията на продуктите ще са най-много и най-големи, което насочва към сравнение с останалите дни от годината, като безспорно може да повлияе на интереса на потребителите към закупуване на дадена стока. Изкуственото повишаване на цените на продуктите на самия ден на промоцията обаче, води до по-ниска степен на намаление. Ето защо КЗК приема, че еМАГ по недобросъвестен и подвеждащ начин определя крайната цена на продукта.

Относно кампанията „1+1 гратис Tassimo”, Комисията установява, че Данте е извършило нарушение чрез предлагане на кафе машина като добавка към същата стока, която добавка е извън позволените от закона и практиката на КЗК размери.

При определяне на размера на санкцията, КЗК категоризира нарушението във връзка с кампанията „Черен петък“ като не особено тежко, а това на кампанията „1+1 гратис Tassimo” като леко, взимайки предвид продължителността и ефекта на нарушенията върху пазара, и налага имуществена санкция в общ размер от 5.5% от нетните приходи на дружеството за 2013 г., равняващи се на 758 380,95 лв.

Съгласно разпоредбите на ЗЗК, преди да стане окончателно, Решението на Комисията подлежи на двуинстанционно обжалване пред съответните състави на ВАС.

(Източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 21.11.2014

КЗК глобява „Близу Медиа енд Броудбенд“ за действия в противоречие с добросъвестната търговска практика

С решение № 1322 Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от „Близу Медиа енд Броубенд” ЕАД, (Близу), изразяващо се в действия в разрез с добросъвестната търговска практика.

Производството е образувано от КЗК по повод на постъпил в Комисията сигнал от потребител, в който е описано наличие на заблуждаващи рекламни послания на Близу във връзка с предлаганата пакетна услуга „blizoo 2 екстра + Есен 2012“, включваща 140 канала цифрова телевизия, интернет и бонус пакет от канали „HD Супер спорт“.

Подателят на сигнала посочва, че през октомври 2012 г. е сключил 18-месечен договор с Близу за пакета „blizoo 2 екстра + Есен 2012“, който включва бонус пакет „HD Супер спорт“, състоящ се от 7 програми, 5 от които са предимно спортно съдържание. Към юли 2013 г. в 140-те основни канала, както и в пакета „HD Супер спорт“ настъпват редица промени, в резултат на които излъчването на четири от петте спортни канала е спряно. От дружеството не уведомяват под никаква форма потребителите си за настъпилите промени, макар подобно уведомяване да е предвидено в Общите условия на Близу. Поради това, потребителят е сигнализирал доставчика за неизпълнение на договора, на което Близу е отговорило, че каналите от пакета „HD Супер спорт“ са преместени в нов спортен пакет „HD Селект“, за който е необходимо допълнително заплащане.

Във връзка с постъпилия сигнал, от Близу разясняват единствено, че четирите спортни канала са спрени по независещи от компанията причини, като не дават никакви обяснения за промените в 140-те канала от основния пакет.

В резултат на извършената проверка, КЗК установява, че дружеството е рекламирало пакетната услуга „blizoo 2 екстра + Есен 2012“, включваща 140 канала цифрова телевизия, интернет и бонус пакет „HD Супер спорт“, на интернет страницата си в продължение на един месец, като след по-малко от 6 месеца от началната дата на разпространяването на пакетната услуга, в същата започват да настъпват различни промени, за част от които Близу изобщо не дава обяснение, а за друга част посочва, че са настъпили по независещи от компанията причини. Така, в рамките на сключения договор потребителите могат реално да използват пълния пакет програми единствено в рамките на 6 от 18 месеца.

В допълнение Близу започва да предлага нов пакет „HD Селект“, в който са включени именно онези спортни програми, които са били част от пакета „HD Супер спорт“ и са били спрени.

Поради горното, КЗК приема, че Близу нарушава разпоредбите на ЗЗК, като с действията си, свързани с предлагане на пакетната услуга „blizoo 2 екстра + Есен 2012“, извършва действия в противоречие с добросъвестната търговска практика, което би създало опасност от увреждане на интересите не само на потребителите, но и на конкуренти, които предлагат подобни услуги на българския пазар.

При определяне на размера на санкцията, КЗК категоризира нарушението като леко, тъй като е осъществено за сравнително кратък период от време и ефектът му върху пазара е минимален, и налага имуществена санкция в размер на 1% от нетните приходи на дружеството за 2013 г., равняващи се на 887 260 лв.

Съгласно разпоредбите на ЗЗК, преди да стане окончателно, Решението на Комисията подлежи на двуинстанционно обжалване пред съответните състави на ВАС.

(Източник: Комисия за защита на конкуренцията)

 

Към 29.10.2014

Втората част от измененията на Закона за обществените поръчки влязоха в сила от 01.10.2014 г.

Втората част от обнародваните на 13.05.2014 г. (ДВ бр. 40), промени в Закона за обществените поръчки, влязоха в сила, считано от 01.10.2014 г.

Най-значимата новост е свързана със създаването на задължение за възложителите да обособят и поддържат на интернет страниците си раздел „Профил на купувача”, в който да се съдържа цялата документация по отделните обществени поръчки, организирани от тях. Досието за всяка процедура следва да съдържа всички документи, които се създават в хода на самата процедура, като са въведени и задължителни срокове за обявяването на документите.

За участниците отпада изискването за закупуване на тръжната документация или за получаването й на място от възложителя. Документацията следва да бъде предоставяна свободно на всеки участник в електронен вариант. Възложителите освен това няма да имат право да изискват удостоверения за факти, съдържащи се в публични регистри, които могат да получат и по служебен път (например, удостоверения за липса на данъчни задължения, удостоверения за актуално състояние и т.н.). Това изменение още веднъж поставя акцент върху тенденцията за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, заложена още с приемането на Закона за търговския регистър през 2006 г.

До края на следващата 2015 година се очаква приемането на изцяло нов Закон за обществените поръчки, който да отрази промените на европейско ниво, изразяващи се в приемането на две нови директиви в областта (Директива 2014/24 ЕС и Директива 2014/25 ЕС).

(Източник: Държавен вестник, бр. 40 от 13.05.2014 г.)

Към 22.10.2014

КЗК налага глоба за имитация на консервите с риба тон RIO MARE

С решение № 1239 Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от „Солид Ко БГ” АД, (Солид Ко БГ), изразяващо се в имитация на външния вид на утвърден на българския пазар продукт.

Производството е образувано от КЗК по повод на постъпила в Комисията жалба от „Болтон Алиментари“, Италия АД (Болтон) във връзка с разпространението от страна на Солид Ко БГ на сходни по външен вид с тези на Болтон консерви риба тон. 

Като основен проблем жалбоподателят определя факта, че Солид Ко БГ предлага на българския пазар консерви с риба тон с външен вид, наименование и други външни белези, идентични или силно сходни с тези на опаковките на риба тон, предлагани от Болтон. В допълнение, продуктите на двете компании се предлагат от едни и същи вериги магазини и обикновено са разположени в непосредствена близост на самите щандове в магазините, поради което има голям риск от въвеждане на потребителите в заблуждение и постигане на нелоялно привличане на клиенти, което се отразява негативно върху конкурентната среда.

В резултат на проверката КЗК установява, че дружеството, подало искането, присъства на българския пазар от 1998 г., като процесният продукт – консерви риба тон RIO MARE, е добре познат на потребителите. Това създава предпоставка за въвеждане в заблуждение на консуматорите, които поради множеството сходства в опаковките на двата продукта могат да закупят продукт на Солид Ко БГ, мислейки, че закупуват продукт на Болтон, като същевременно разчитат на качеството на последния.

На второ място, потребителите са допълнително заблудени и от факта, че на опаковките и на двата вида консерви присъства наименованието RIO MARE. Въпросът за правата върху марката обаче, Комисията счита, че следва да бъде разглеждан по Закона за марките и географските означения и следователно е ирелевантен спрямо настоящия спор.

КЗК приема, че Солид Ко БГ нарушава разпоредбите на ЗЗК, като имитира външния вид на опаковките на произвежданите и разпространявани от Болтон консерви с риба тон под името RIO MARE. Това от своя страна може да доведе до изкривяване на конкурентната среда и влошаване имиджа на конкурента.

При определяне на размера на санкцията, КЗК категоризира нарушението като не особено тежко, тъй като е осъществено за сравнително кратък период от време, поради което неблагоприятните последици биха могли в по-малка степен да се отразят върху конкуренцията и налага имуществена санкция в размер на 3% от нетните приходи на дружеството за 2013 г., равняващи се на 101 850 лв.

Съгласно разпоредбите на ЗЗК, преди да стане окончателно, Решението на Комисията подлежи на двуинстанционно обжалване пред съответните състави на ВАС.

(Източник: Комисия за защита на конкуренцията)