logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 04.04.2014

Конституционният съд разделя отново единната сметка на четири

От 11.03.2014 г. българските граждани отново внасят данъци, социални осигуровки, здравни осигуровки и вноски за задължително допълнително осигуряване в четири различни сметки. Досега, реално сметките бяха две, по едната се плащаха данъци, здравни и социални осигуровки, а по друга се плащаха вноските за “втора пенсия”.

Решението на Конституционния съд има за цел да създаде по-голяма правна сигурност и предвидимост на правното регулиране и да предотврати възможността средства с едно целево предназначение, а именно за погасяване на социални и здравни вноски, да се прехвърлят към държавния бюджет за погасяване на данъчни задължения.

(Източник: Конституционен съд)

Към 28.03.2014

Приложимо ли е ограничението при договаряне „сам със себе си” към управител, едновременно представляващ две дружества?

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии към ВКС в тълкувателно решение № 3/2013 г. отговаря отрицателно на поставения въпрос относно приложимостта на ограничението по чл. 38, ал. 1, ЗЗД при сделки между търговски дружества. Според ВКС законният представител действа от името на дружеството, като изразява не собствена воля, а волята на представляваното дружество. В тълкувателното решение ВКС прави разграничение между представителството по ЗЗД и органното представителство и приема, че когато едно лице действа като управителен орган на две юридически лица, ограниченията за договаряне с друго дружество, на което лицето е управител не се прилагат. Остава отворен въпросът дали ще е необходимо изрично решение на Общото Събрание на дружество, когато управителят прехвърляйки имот или вещно право действа от една страна за дружеството, а от друга лично за себе си.

(Източник: Върховен касационен съд)

Към 21.03.2014

Действителна ли е сделка с недвижим имот, сключена от управител на дружество с ограничена отговорност, без решение на общото събрание?

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии към ВКС се произнесе в Тълкувателно решение № 3/2013 г. по въпроса относно действителността на разпоредителна сделка с недвижим имот или вещно право върху недвижим имот, сключена от управителя на ООД без решение на общото събрание на дружеството съгласно чл. 137, ал.1, т.7 ТЗ. Върховните съдии приемат, че след като управителят на дружеството е негов представителен, орган разпоредителните сделки, сключени от него от името на дружеството, са действителни. В решението си ВКС отдава приоритет на защитата на интереса на третите добросъвестни лица, които са придобили имот или вещни права по силата на сделка, въпреки че липсва решение на общото събрание на дружеството. Според решението подчинеността на решенията на общото събрание има действие само във вътрешните отношения между дружеството и управителя, а не е обвързваща за третите лица.

(Източник: Върховен касационен съд)

Към 10.03.2014

„По-евтино” стартиране на бизнес в Република България

В рамките на предприетите мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, Министерски съвет измени Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като намали размера на събираните такси. Най–голямо намаление е предвидено при регистрацията на нови търговци. В зависимост от типа дружество, таксите за подаване на заявление за вписване на хартиен носител в Търговския регистър към Агенция по вписванията са намалени с до 400 лв. Същевременно, както и досега, ако заявлението бъде подадено по електронен път, съответната такса за вписване е на половина.

Предложените промени несъмнено ще имат положителен ефект за бизнеса, тъй като намаляването на разноските за стартирането на нов бизнес в страната, както и намаляването на ненужните разноски за участниците в търговския оборот при издаване на удостоверения и преписи, както и при справки извършвани от Агенцията, ще спомогнат за развитието на конкурентен пазар.

(Източник: Държавен вестник)

Към 21.02.2014

Опити за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

От 18.12.2013 г. вече и за България е в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена.

В резултат на присъединяването на страната ни към Конвенцията, при отправено изрично искане, общините вече са длъжни да издават актове за раждане, граждански брак и смърт на три езика – български, френски и английски.

Така издадените актове за гражданско състояние се приемат на територията на всяка от държавите страни по Конвенцията без легализация или друга допълнителна формална процедура.

Предвид обстоятелството, че страни по Конвенцията са голяма част от европейските държави (например Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Италия, Кралство Нидерландия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Македония, Сърбия, Полша, Румъния), с които България има интензивен обмен на официални документи, тази стъпка несъмнено ще има за резултат намаляването на административната тежест, спестяване на време и средства за гражданите и бизнеса.

(Източник: Държавен вестник)