logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 08.01.2014

Регламентиран контрол върху рисковите стоки

Новите разпоредби, закрепени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, уреждат правомощията на приходните органи да осъществяват контрол върху движението на стоките с висок фискален риск (бързооборотните продукти като хранителни стоки и строителни материали с изключение на стоки, които подлежат на митнически контрол като горива, алкохол и цигари) на територията на страната. Съобразно утвърден със заповед от министъра на финансите списък на рисковите стоки, приходните органи ще имат право да извършват проверка и оглед на превозваната стока, както и на придружаващите я документи. Новите текстове регламентират още задълженията на лицата в производството по фискален контрол, както и редa за обжалване действията на приходните органи. Приетите мерки целят предотвратяване неплащането на данъци и защита на фиска.

(източник: ДВ, бр. 109/2013)

Към 27.12.2013

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД поглъща „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД

С Решение № 1630 Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрацията чрез придобиване от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД на едноличен контрол върху „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД.

„Евроинс Иншурънс Груп“ АД е дружество, упражняващо пряк или непряк едноличен контрол върху следните дружества: „Застрахователно дружество Евроинс“ АД и „Евроинс – Здравно Осигуряване ЗЕАД“ ЗЕАД, чийто основен предмет е извършването на застрахователна дейност. През последните години „Евроинс Иншурънс Груп“ АД разширява дейността си не само в България, но участва и в застрахователни компании в Румъния, Македония, Сърбия и Турция.

От своя страна, Ахмеа Б.В., Холандия – едноличен собственик на капитала на „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД, встъпва в сделката в израз на намерението си да се оттегли от застрахователния пазар в България, решение, което е декларирано и пред КЗК.

В резултат на извършеното проучване КЗК стига до извода, че предвид факта, че всеки участник на застрахователния пазар предлага широка продуктова гама, която води до засилена конкуренция и разпокъсаност на пазарните позиции, трудно би било едно предприятие да придобие господстващо положение на който и да е от сегментите на застрахователния пазар. Поради това, КЗК разрешава  осъществяването на настоящата концентрация. С придобиването на едноличен  контрол от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД върху дейността на „Интерамерикан България Животозастраховане“ ЕАД  се цели разширяване на продуктовата гама на застраховките, което ще доведе до трайни положителни ефекти. От „Евроинс Иншурънс Груп“ АД очакват с нотифицираната сделка да се повиши способността на придобиващото дружество да действа проконкурентно и в полза на потребителите.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 16.12.2013

Нови стъпки за ВКС в опит за подобряване на правораздаването в Република България

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия към ВКС се произнесе по редица спорни въпроси с общо решение по тълкувателно дело 1 по описа за 2013 г. Една от най-важните теми касае правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато първоинстанционният съд не го е изготвил съгласно разпоредбите на закона, респективно когато докладът е непълен или неточен. В тази връзка, ВКС приема, че въззивният съд не следи служебно за допуснати процесуални нарушения, свързани с доклада на първата инстанция. В случай обаче, че въззивната жалба съдържа обосновано оплакване за допуснати нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада, въззивният съд дължи указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими към спора доказателства, които не са извършени заради непълнотата или неточността на доклада и погрешни указания от първата инстанция. Ако въззивният съд прецени, че квалификация, извършена от страна на първоинстанционния съд в доклада, е неправилна и заради това страните са били заблудени относно подлежащите на доказване факти, въззивният съд следва служебно да обезпечи приложение на правилната материалноправна норма, като даде допълнителни указания на участващите в процеса страни.

(източник: ВКС)

Към 09.12.2013

„Данон Сердика“ АД преминава под едноличния контрол на „Шрайбер Фуудс, Инк.“

С Решение № 1566 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Шрайбер Фуудс, Инк“ и „Данон Сердика“ АД. Концентрацията ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Шрайбер Фуудс, Инк“ върху производствената част на търговското предприятие на „Данон Сердика“ АД. За целта, в България ще бъде учредено еднолично дружество с ограничена отговорност – „Шрайбер Фуудс България“ ЕООД.

„Шрайбер Фуудс, Инк“ притежава дистрибуторски мрежи в Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Мексико, САЩ и Уругвай, в които произвежда и предлага млечни продукти. Придобиването на дейността за производство на млечни продукти на „Данон Сердика“ АД е част от планираното придобиване на дъщерните дружества на „Данон СА“, Франция в България, Чехия и Португалия по силата на Основен договор за покупко-продажба, сключен между „Данон СА“, Франция и „Шрайбер Фуудс, Инк“. В допълнение към Основния договор се предвижда двете дружества да сключат договор за производство и договор за преходни услуги. На база така сключените договори, обособените части от предприятието, обект на придобиване, ще продължат да произвеждат продукти с марките на Данон в договорените обеми, с което се цели оптимизиране на производствения капацитет, на разходите и подобряване на конкурентноспособността на съответните пазари.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 02.12.2013

КЗК налага над 1 000 000 лв. глоба на „Енерго-Про Мрежи“

С Решение № 1576, Комисията за защита на конкуренцията налага имуществена санкция и поведенческа мярка за извършено нарушение от „Енерго-Про Мрежи“ АД (предишно „Е.ОН България Мрежи“ ЕАД) спрямо „Хаос Инвест“ ЕАД.

С цел предпазване на електропреносната мрежа от повреди, както и създаване на сигурност, безопасност и ефективно функциониране на електроенергийните системи, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) въвежда ограничения на производството на електрическа енергия.

Режимът на въвеждане на съответните ограничения се урежда в Наредба 10/2004 г., като указанията за параметрите на органиченията се издават от ЕСО към електроразпределителните дружества, едно от които е „Енерго-Про Мрежи“ АД. Електроразпределителните дружества от своя страна, осигуряват прилагането на ограниченията от конкретните производители на електрическа енергия, включени в тяхната мрежа.

КЗК установява, че при реализиране на ограниченията, „Енерго-Про Мрежи“ АД е нарушило принципа на равнопоставеност и пропорционалност, като предпочтително първоначално е налагало намаляване на производството на централи с бързо реагиращи системи на управление (като тази на „Хаос Инвест“ ЕАД), тъй като по този начин изискванията на ЕСО се постигат в максимално кратки срокове. Така на практика се оказва, че модерните централи биват ограничавани по-често и за по-продължителни периоди от време, а привилигировани са производителите, чиито мощности не разполагат с гъвкави и модерни системи за управление. По-продължителната работа, а оттам и по-добрата стопанска реализация на тези централи, се постига единствено благодарение на остарялата технология и организация на работа, която предполага необходимост от повече време за въвеждане на диспечерските заповеди.

При определяне на размера на имуществената санкция съобразно с методиките си, КЗК е взела предвид тежестта на нарушението. Комисията приема, че се касае за нарушение от стратегическо естество, тъй като може да се стигне до изключване на конкуренти от пазара, поради което нарушението се квалифицира като тежко. Отчетена е и продължителността на нарушението – 3 години и 1 месец. На тази база КЗК е наложила имуществена санкция на „Енерго-Про Мрежи“ АД в размер на 5 % от нетните приходи на дружеството на стойност 1 034 755 лв. Наложена е и поведенческа мярка, която предписва на дружеството осъществяването на управление на производствените мощности, подчинено на принципа на равноспоставеност между производителите на електрическа енергия при пропорционално разпределяне на ограниченията на постъпващата в разпределителната мрежа енергия.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)