logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 15.11.2013

Отмяна на ограниченията за хазарта?

Група депутати от БСП и ДПС внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, според който повече от година след въвеждането на ограничителен режим на чуждите сайтове за хазарт, те отново ще бъдат допуснати за българските потребители. Държавната комисия по хазарта вече няма да може да блокира чуждестранни оператори, които не са спазили изискването да се лицензират в България, а само ще съставя списък с тях и ще ги предупреждава. Друга промяна е начина на облагане на бетинг компаниите. Това ще става с такса върху разликата между приходите от залагания и разходите за изплащане на печалби и тя ще е в размер на 20%, а еднократната такса за лицензиране ще бъде 100 000 лв. Компаниите ще плащат и корпоративен данък и в таза връзка е предвидена промяна в текстовете на Закона за корпоративно подоходно облагане. Законопроектът цели компаниите да бъдат социално ангажирани, като участват в някоя организация за превенция на хазартната зависимост. Разширява се дефиницията за онлайн хазартни игри и се предлага да отпадне забраната за отваряне на игрални зали и казина в хотели с три звезди. Почти всички предложения са в интерес на потребителите и ако те бъдат въведени, в държавната хазна със сигурност ще има много приходи от облагането на хазартната дейност.

 (източник: Народно събрание)

Към 08.11.2013

По-сурови мерки срещу юридическите лица, които се обогатяват в резултат на извършено престъпление

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който има за цел да отговори на отправените препоръки от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и да се уеднакви българското законодателство с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Предложени са промени, чрез които се усъвършенства реализацията на отговорността на юридическите лица, обогатили се в резултат на извършено престъпление. Измененията и допълненията предвиждат възможност да се образува производство срещу юридическото лице, независимо от основанието, поради което производството срещу физическото лице е прекратено или не може да продължи, увеличаване на максималния размер на санкцията, както и възможност в полза на държавата да се отнемат облагите, придобити от престъплението. За пръв път се предлага дефиниция на понятията „пряка” и „непряка” облага от престъпление. Законопроектът цели да ограничи злоупотребите на юридическите лица с по-превантивни мерки.

(източник: Народно събрание)


Нови способи за защита срещу нелоялни търговци

Потребителите биха могли да черпят правата си от ясни и прозрачни, законово уредени процедури, приведени в съответствие с европейското законодателство, в случай, че внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, бъде приет. Някои от основните предложения са свързани с увеличаване на срока (от 7 на 14 дни), в който потребител има право да се откаже от сключения договор. Предложените промени биха уредили изрично и максималният срок за доставка на стоки (до 30 дни от датата на сключване на договора), а също така и задължението на търговеца да удовлетвори искане за разваляне на договора или замяна на стока с нова в случай, когато след извършени три поправки, същата отново прояви дефект. Видно от гореизложеното, целта е да се създаде правна рамка за защита на потребителите, отговаряща на бързото развитие на новите техники за продажба на стоки и услуги.

(източник: Народно събрание)


Икономическата група – Булгартабак придобива едноличен контрол върху  дистрибутори на печатни издания на национално и регионално ниво?

С Решение № 1455 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Табак Маркет“ АД и следните 9 дружества:  „Национална агенция за разпространение“ ЕАД, „Варна Прес-Аврамова и фамилия“ ООД, „Одесос-М“ ООД, „Александров Прес“ ООД, „Ита“ ООД, „Боби-Прес“ ООД, „Комекс 92“ ЕООД, „Вест Прес РА“ ЕООД и „Разпространение на печата“ АД. Целта на концентрацията е разширяване на търговската дейност на „Табак Маркет“ АД чрез изграждане на собствена дистрибуторска мрежа от специализирани магазини за цигари, алкохол и печатни издания. Може да се очаква, че подобно обособяване би довело до значително повишаване на конкурентноспососбността и продажбите както на придобиващото дружество, така и на придобиваните предприятия.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 01.11.2013

Данък „лихва” – непроменен.

С Решение от 24 октомври 2013 г. Конституционният съд (КС) отхвърли искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на текст от закона, според който при авансово изплащане на дохода от лихви по депозити в търговски банки, той се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Макар в свое предходно решение самият КС да прогласява правилото за неретроактивност (неприлагане на действие с обратна сила) на данъчната норма като конституционен принцип, с настоящото съдът отхвърля искането на омбудсмана, с което очевидно провежда непоследователна съдебна практика. Безспорен е фактът, че подобна уредба противоречи на принципа на правната сигурност, заложен и в правото на Европейския съюз.

 (източник: Държавен вестник)


Извършено нарушение от страна на „Рубелла Бюти“ АД

С Решение № 1423, Комисията за защита на конкуренцията налага санкции за извършени нарушения от „Рубелла Бюти“ АД. С изпратеното становище до членовете на „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика“, изпълнителният директор на „Рубелла Бюти“ обвинява „Ален Мак-България“ ЕАД за извършени противозаконни действия, състоящи се в подаването на  заявки за регистрация на марки, в момент, когато марките вече са били спечелени на търг от „Рубелла Бюти“ АД, но съдът все още не е потвърдил новия собственик, както и за подадено искане от страна на  „Ален Мак-България“ ЕАД за отмяна на регистрация на продадените марки, на основание, че не са използвани повече от пет години. КЗК счита, че със становището си, „Рубелла Бюти“ уврежда доброто име на „Ален Мак-България“ ЕАД чрез представянето на факти от обективната действителност в изопачен вид, тъй като процедурата за отмяна на регистрацията пред OHIM продължава и съответно установено противоправно деяние, извършено от „Ален Мак-България“ ЕАД, не съществува. Второто извършено от „Рубелла Бюти“ АД нарушение е свързано с изпращането на писмо от „Рубелла Бюти“ АД, в което компанията макар все още да не официален собственик на съответните марки, се представя за такъв  и призовава редица доставчици на опакови и печатни изделия да се прекратят доставките към лица, различни от „Рубелла Бюти“ АД, на опаковки за продукти с търговски марки, идентични с притежаваните от „Ален Мак-България“ ЕАД марки. С Решението си КЗК налага  имуществена санкция на дружеството за двете извършени нарушения в размер на приблизително 600 000 лв.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 27.10.2013

Контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Представени са промени по процедурата за административно сътрудничество с другите държави-членки на Европейския съюз. Предложени са разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Приемането им ще осигури по-ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физически лица.

 (източник: Народно събрание)


Мораториум върху мораториума?

В ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г. е обнародвано решението на Народното събрание за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица. С приетата мярка се удължава срока на досегашната абсолютна забрана за придобиване на земя от чуждестранни лица до 1 януари 2020 г. Доколкото широко разпространената и  съществуваща до момента практика, чужденци да закупуват земя посредством учредяването на българско дружество, не очакваме мораториумът да постигне целения от законодателя ефект.

(източник: ДВ 92, 2013 г.)


Извършено нарушение от страна на „Булстаком“ АД?

С Решение № 1341 Комисия за защита на конкуренцията установява, че „Булстаком“ АД не е извършило нарушение във връзка с ценовата политика на дружеството на пазара на разпространение на телевизионни програми на дребно.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 18.10.2013

Предложени промени във връзка с признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане с цел признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания и данъчно третиране на задължения, признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица, освобождаване от облагане на определени доходи на чуждестранни юридически лица с източник Република България. С приемането на предложените промени се цели разширяване възможностите за изпълнение на вземанията и облекчаване режима на облагане на чуждестранни лица, което би се отразило благоприятно на инвестиционния климат в страната.

(източник: Народно събрание)


Противодействие на данъчни измами и отклонение от данъчно облагане

Законопроектът за Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици предвижда възможност за противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и на схемите за агресивно данъчно планиране, в които се използват дружества, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Предложените в законопроекта мерки са свързани с програма за повишаване сигурността на данъчните системи, стимулиране обмена на информация за данъчни цели между държавите, насърчаване разкриването на информация от юрисдикции с преференциален данъчен режим. Основен мотив за предложените промени е стремежът да се намали инвестирането на капитали с неясен произход, което да доведе до повече прозрачност при управлението на инвестициите, част от търговския оборот.  

(източник: Народно събрание)


Безконфликтно колективно управление на авторските и сродните права

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е представена възможност за усъвършенстване на законодателната уредба с цел организирането на безконфликтно и колективно управление на авторските и сродните права. Предложените изменения целят по-голяма яснота и защита на ползвателите и по-висока степен на ефективност на действащото в тази сфера законодателство.

(източник: Народно събрание)