logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 09.12.2013

„Данон Сердика“ АД преминава под едноличния контрол на „Шрайбер Фуудс, Инк.“

С Решение № 1566 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Шрайбер Фуудс, Инк“ и „Данон Сердика“ АД. Концентрацията ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Шрайбер Фуудс, Инк“ върху производствената част на търговското предприятие на „Данон Сердика“ АД. За целта, в България ще бъде учредено еднолично дружество с ограничена отговорност – „Шрайбер Фуудс България“ ЕООД.

„Шрайбер Фуудс, Инк“ притежава дистрибуторски мрежи в Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Мексико, САЩ и Уругвай, в които произвежда и предлага млечни продукти. Придобиването на дейността за производство на млечни продукти на „Данон Сердика“ АД е част от планираното придобиване на дъщерните дружества на „Данон СА“, Франция в България, Чехия и Португалия по силата на Основен договор за покупко-продажба, сключен между „Данон СА“, Франция и „Шрайбер Фуудс, Инк“. В допълнение към Основния договор се предвижда двете дружества да сключат договор за производство и договор за преходни услуги. На база така сключените договори, обособените части от предприятието, обект на придобиване, ще продължат да произвеждат продукти с марките на Данон в договорените обеми, с което се цели оптимизиране на производствения капацитет, на разходите и подобряване на конкурентноспособността на съответните пазари.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 02.12.2013

КЗК налага над 1 000 000 лв. глоба на „Енерго-Про Мрежи“

С Решение № 1576, Комисията за защита на конкуренцията налага имуществена санкция и поведенческа мярка за извършено нарушение от „Енерго-Про Мрежи“ АД (предишно „Е.ОН България Мрежи“ ЕАД) спрямо „Хаос Инвест“ ЕАД.

С цел предпазване на електропреносната мрежа от повреди, както и създаване на сигурност, безопасност и ефективно функциониране на електроенергийните системи, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) въвежда ограничения на производството на електрическа енергия.

Режимът на въвеждане на съответните ограничения се урежда в Наредба 10/2004 г., като указанията за параметрите на органиченията се издават от ЕСО към електроразпределителните дружества, едно от които е „Енерго-Про Мрежи“ АД. Електроразпределителните дружества от своя страна, осигуряват прилагането на ограниченията от конкретните производители на електрическа енергия, включени в тяхната мрежа.

КЗК установява, че при реализиране на ограниченията, „Енерго-Про Мрежи“ АД е нарушило принципа на равнопоставеност и пропорционалност, като предпочтително първоначално е налагало намаляване на производството на централи с бързо реагиращи системи на управление (като тази на „Хаос Инвест“ ЕАД), тъй като по този начин изискванията на ЕСО се постигат в максимално кратки срокове. Така на практика се оказва, че модерните централи биват ограничавани по-често и за по-продължителни периоди от време, а привилигировани са производителите, чиито мощности не разполагат с гъвкави и модерни системи за управление. По-продължителната работа, а оттам и по-добрата стопанска реализация на тези централи, се постига единствено благодарение на остарялата технология и организация на работа, която предполага необходимост от повече време за въвеждане на диспечерските заповеди.

При определяне на размера на имуществената санкция съобразно с методиките си, КЗК е взела предвид тежестта на нарушението. Комисията приема, че се касае за нарушение от стратегическо естество, тъй като може да се стигне до изключване на конкуренти от пазара, поради което нарушението се квалифицира като тежко. Отчетена е и продължителността на нарушението – 3 години и 1 месец. На тази база КЗК е наложила имуществена санкция на „Енерго-Про Мрежи“ АД в размер на 5 % от нетните приходи на дружеството на стойност 1 034 755 лв. Наложена е и поведенческа мярка, която предписва на дружеството осъществяването на управление на производствените мощности, подчинено на принципа на равноспоставеност между производителите на електрическа енергия при пропорционално разпределяне на ограниченията на постъпващата в разпределителната мрежа енергия.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 15.11.2013

Отмяна на ограниченията за хазарта?

Група депутати от БСП и ДПС внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, според който повече от година след въвеждането на ограничителен режим на чуждите сайтове за хазарт, те отново ще бъдат допуснати за българските потребители. Държавната комисия по хазарта вече няма да може да блокира чуждестранни оператори, които не са спазили изискването да се лицензират в България, а само ще съставя списък с тях и ще ги предупреждава. Друга промяна е начина на облагане на бетинг компаниите. Това ще става с такса върху разликата между приходите от залагания и разходите за изплащане на печалби и тя ще е в размер на 20%, а еднократната такса за лицензиране ще бъде 100 000 лв. Компаниите ще плащат и корпоративен данък и в таза връзка е предвидена промяна в текстовете на Закона за корпоративно подоходно облагане. Законопроектът цели компаниите да бъдат социално ангажирани, като участват в някоя организация за превенция на хазартната зависимост. Разширява се дефиницията за онлайн хазартни игри и се предлага да отпадне забраната за отваряне на игрални зали и казина в хотели с три звезди. Почти всички предложения са в интерес на потребителите и ако те бъдат въведени, в държавната хазна със сигурност ще има много приходи от облагането на хазартната дейност.

 (източник: Народно събрание)

Към 08.11.2013

По-сурови мерки срещу юридическите лица, които се обогатяват в резултат на извършено престъпление

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който има за цел да отговори на отправените препоръки от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и да се уеднакви българското законодателство с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Предложени са промени, чрез които се усъвършенства реализацията на отговорността на юридическите лица, обогатили се в резултат на извършено престъпление. Измененията и допълненията предвиждат възможност да се образува производство срещу юридическото лице, независимо от основанието, поради което производството срещу физическото лице е прекратено или не може да продължи, увеличаване на максималния размер на санкцията, както и възможност в полза на държавата да се отнемат облагите, придобити от престъплението. За пръв път се предлага дефиниция на понятията „пряка” и „непряка” облага от престъпление. Законопроектът цели да ограничи злоупотребите на юридическите лица с по-превантивни мерки.

(източник: Народно събрание)


Нови способи за защита срещу нелоялни търговци

Потребителите биха могли да черпят правата си от ясни и прозрачни, законово уредени процедури, приведени в съответствие с европейското законодателство, в случай, че внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, бъде приет. Някои от основните предложения са свързани с увеличаване на срока (от 7 на 14 дни), в който потребител има право да се откаже от сключения договор. Предложените промени биха уредили изрично и максималният срок за доставка на стоки (до 30 дни от датата на сключване на договора), а също така и задължението на търговеца да удовлетвори искане за разваляне на договора или замяна на стока с нова в случай, когато след извършени три поправки, същата отново прояви дефект. Видно от гореизложеното, целта е да се създаде правна рамка за защита на потребителите, отговаряща на бързото развитие на новите техники за продажба на стоки и услуги.

(източник: Народно събрание)


Икономическата група – Булгартабак придобива едноличен контрол върху  дистрибутори на печатни издания на национално и регионално ниво?

С Решение № 1455 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Табак Маркет“ АД и следните 9 дружества:  „Национална агенция за разпространение“ ЕАД, „Варна Прес-Аврамова и фамилия“ ООД, „Одесос-М“ ООД, „Александров Прес“ ООД, „Ита“ ООД, „Боби-Прес“ ООД, „Комекс 92“ ЕООД, „Вест Прес РА“ ЕООД и „Разпространение на печата“ АД. Целта на концентрацията е разширяване на търговската дейност на „Табак Маркет“ АД чрез изграждане на собствена дистрибуторска мрежа от специализирани магазини за цигари, алкохол и печатни издания. Може да се очаква, че подобно обособяване би довело до значително повишаване на конкурентноспососбността и продажбите както на придобиващото дружество, така и на придобиваните предприятия.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 01.11.2013

Данък „лихва” – непроменен.

С Решение от 24 октомври 2013 г. Конституционният съд (КС) отхвърли искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на текст от закона, според който при авансово изплащане на дохода от лихви по депозити в търговски банки, той се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Макар в свое предходно решение самият КС да прогласява правилото за неретроактивност (неприлагане на действие с обратна сила) на данъчната норма като конституционен принцип, с настоящото съдът отхвърля искането на омбудсмана, с което очевидно провежда непоследователна съдебна практика. Безспорен е фактът, че подобна уредба противоречи на принципа на правната сигурност, заложен и в правото на Европейския съюз.

 (източник: Държавен вестник)


Извършено нарушение от страна на „Рубелла Бюти“ АД

С Решение № 1423, Комисията за защита на конкуренцията налага санкции за извършени нарушения от „Рубелла Бюти“ АД. С изпратеното становище до членовете на „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика“, изпълнителният директор на „Рубелла Бюти“ обвинява „Ален Мак-България“ ЕАД за извършени противозаконни действия, състоящи се в подаването на  заявки за регистрация на марки, в момент, когато марките вече са били спечелени на търг от „Рубелла Бюти“ АД, но съдът все още не е потвърдил новия собственик, както и за подадено искане от страна на  „Ален Мак-България“ ЕАД за отмяна на регистрация на продадените марки, на основание, че не са използвани повече от пет години. КЗК счита, че със становището си, „Рубелла Бюти“ уврежда доброто име на „Ален Мак-България“ ЕАД чрез представянето на факти от обективната действителност в изопачен вид, тъй като процедурата за отмяна на регистрацията пред OHIM продължава и съответно установено противоправно деяние, извършено от „Ален Мак-България“ ЕАД, не съществува. Второто извършено от „Рубелла Бюти“ АД нарушение е свързано с изпращането на писмо от „Рубелла Бюти“ АД, в което компанията макар все още да не официален собственик на съответните марки, се представя за такъв  и призовава редица доставчици на опакови и печатни изделия да се прекратят доставките към лица, различни от „Рубелла Бюти“ АД, на опаковки за продукти с търговски марки, идентични с притежаваните от „Ален Мак-България“ ЕАД марки. С Решението си КЗК налага  имуществена санкция на дружеството за двете извършени нарушения в размер на приблизително 600 000 лв.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)