logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 27.10.2013

Контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Представени са промени по процедурата за административно сътрудничество с другите държави-членки на Европейския съюз. Предложени са разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Приемането им ще осигури по-ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, корпоративни данъци и данъци върху доходите на физически лица.

 (източник: Народно събрание)


Мораториум върху мораториума?

В ДВ, бр. 93 от 25.10.2013 г. е обнародвано решението на Народното събрание за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица. С приетата мярка се удължава срока на досегашната абсолютна забрана за придобиване на земя от чуждестранни лица до 1 януари 2020 г. Доколкото широко разпространената и  съществуваща до момента практика, чужденци да закупуват земя посредством учредяването на българско дружество, не очакваме мораториумът да постигне целения от законодателя ефект.

(източник: ДВ 92, 2013 г.)


Извършено нарушение от страна на „Булстаком“ АД?

С Решение № 1341 Комисия за защита на конкуренцията установява, че „Булстаком“ АД не е извършило нарушение във връзка с ценовата политика на дружеството на пазара на разпространение на телевизионни програми на дребно.

 (източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 18.10.2013

Предложени промени във връзка с признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

Изготвен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане с цел признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания и данъчно третиране на задължения, признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица, освобождаване от облагане на определени доходи на чуждестранни юридически лица с източник Република България. С приемането на предложените промени се цели разширяване възможностите за изпълнение на вземанията и облекчаване режима на облагане на чуждестранни лица, което би се отразило благоприятно на инвестиционния климат в страната.

(източник: Народно събрание)


Противодействие на данъчни измами и отклонение от данъчно облагане

Законопроектът за Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици предвижда възможност за противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и на схемите за агресивно данъчно планиране, в които се използват дружества, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Предложените в законопроекта мерки са свързани с програма за повишаване сигурността на данъчните системи, стимулиране обмена на информация за данъчни цели между държавите, насърчаване разкриването на информация от юрисдикции с преференциален данъчен режим. Основен мотив за предложените промени е стремежът да се намали инвестирането на капитали с неясен произход, което да доведе до повече прозрачност при управлението на инвестициите, част от търговския оборот.  

(източник: Народно събрание)


Безконфликтно колективно управление на авторските и сродните права

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е представена възможност за усъвършенстване на законодателната уредба с цел организирането на безконфликтно и колективно управление на авторските и сродните права. Предложените изменения целят по-голяма яснота и защита на ползвателите и по-висока степен на ефективност на действащото в тази сфера законодателство.

(източник: Народно събрание)

Към 11.10.2013

Предложени промени във връзка със защитата на потребителите при разпространение на лекарствени продукти

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел засилване мерките за ограничаване на разходването на лекарствата. Законопроектът предвижда създаването на Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата, който да има възпираща функция в случай на установяване дефицит на определени лекарствени продукти. С предложения законопроектсе цели гарантиране и улесняване достъпа до необходимите медикаменти.

(източник: Народно събрание)


Усъвършенстване на административното правораздаване

Основният мотив за изготвяне на Законопроекта за изменение на Административнопроцесуалния кодекс е обезпечаване достъпа на гражданите до административно правосъдие и осигуряване на по-равномерно разпределение на делата между първоинстанционните административни съдилища. В тази връзка, с цел разтоварване на Административен съд – София град, се предвижда териториална компетентност на съответните административни съдилища по седалището на териториалното подразделение на административния орган, издал оспорвания акт.

(източник: Народно събрание)

Към 27.09.2013

Прозрачност при определяне таксите за използване на електрическа енергия

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката предоставя възможност на крайните потребители да изискват от независим контролен орган да извърши проверка на точността на измерването на изразходваната ел. енергия и/или природен газ за минал период. При отклонение в качеството на доставената електрическа енергия и/или природен газ се предвижда законово обезщетение и завишен размер на санкциите. С предвидените промени се предлага задължение за предварително уведомяване на клиента за всяко преустановяване/прекъсване на снабдяването. Позитивите на предложения законопроект се изразяват в увеличаване степента на прозрачност и разширяване възможностите на защита на крайните потребители.

(източник: Народно събрание)


Разрешаване на концентрация между България он ер“ ООД и „Инвестор.бг“ ООД

С Решение № 1104 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „България он ер“ ООД и „Инвестор.бг“ ООД, с която „България он ер“ ООД ще придобие едноличен контрол върху „Инвестор.бг“ ООД.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 20.09.2013

Прецезиране условията и реда на плащане на задълженията по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С внесения законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се цели облекчаване режима за плащане на данъчни и осигурителни задължения. За целта се предлага приоритетно погасяване на главниците за данъци и осигуровки с настъпил падеж. С приемането на изготвения законопроект се цели да се предотврати начисляването на лихви и натрупването на нови задължения, което би се отразило благоприятно върху изпълнението плащанията на вече съществуващи задължения.

(източник: Народно събрание)