logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 11.10.2013

Предложени промени във връзка със защитата на потребителите при разпространение на лекарствени продукти

Внесен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина с цел засилване мерките за ограничаване на разходването на лекарствата. Законопроектът предвижда създаването на Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата, който да има възпираща функция в случай на установяване дефицит на определени лекарствени продукти. С предложения законопроектсе цели гарантиране и улесняване достъпа до необходимите медикаменти.

(източник: Народно събрание)


Усъвършенстване на административното правораздаване

Основният мотив за изготвяне на Законопроекта за изменение на Административнопроцесуалния кодекс е обезпечаване достъпа на гражданите до административно правосъдие и осигуряване на по-равномерно разпределение на делата между първоинстанционните административни съдилища. В тази връзка, с цел разтоварване на Административен съд – София град, се предвижда териториална компетентност на съответните административни съдилища по седалището на териториалното подразделение на административния орган, издал оспорвания акт.

(източник: Народно събрание)

Към 27.09.2013

Прозрачност при определяне таксите за използване на електрическа енергия

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката предоставя възможност на крайните потребители да изискват от независим контролен орган да извърши проверка на точността на измерването на изразходваната ел. енергия и/или природен газ за минал период. При отклонение в качеството на доставената електрическа енергия и/или природен газ се предвижда законово обезщетение и завишен размер на санкциите. С предвидените промени се предлага задължение за предварително уведомяване на клиента за всяко преустановяване/прекъсване на снабдяването. Позитивите на предложения законопроект се изразяват в увеличаване степента на прозрачност и разширяване възможностите на защита на крайните потребители.

(източник: Народно събрание)


Разрешаване на концентрация между България он ер“ ООД и „Инвестор.бг“ ООД

С Решение № 1104 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „България он ер“ ООД и „Инвестор.бг“ ООД, с която „България он ер“ ООД ще придобие едноличен контрол върху „Инвестор.бг“ ООД.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 20.09.2013

Прецезиране условията и реда на плащане на задълженията по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С внесения законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се цели облекчаване режима за плащане на данъчни и осигурителни задължения. За целта се предлага приоритетно погасяване на главниците за данъци и осигуровки с настъпил падеж. С приемането на изготвения законопроект се цели да се предотврати начисляването на лихви и натрупването на нови задължения, което би се отразило благоприятно върху изпълнението плащанията на вече съществуващи задължения.

(източник: Народно събрание)

Към 13.09.2013

Своевременно предотвратяване на фармакологични инциденти

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който към момента е приет на първо четене. Промените предвиждат притежателите на разрешения за употреба, както и удостоверение за регистрация на лекарствен продукт да информират Изпълнителна агенция по лекарствата и Европейската агенция за лекарствата за причините за изтеглянето от пазара или за преустановяване на пускането на лекарствен продукт. Приемането на законопроекта би създало механизъм за предотвратяване на фармакологични инциденти.

(източник: Народно събрание)


Публичност и прозрачност на дейностите по възлагане на обществени поръчки

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е внесен от Министерски съвет и към момента е приет на първо четене. Предложените промени целят насърчаване на малките и средните, включително и новосъздадени предприятия, за достъп до пазара на обществените поръчки и премахване на изкуствените административни бариери пред тях. Основна цел е също така и намаляване на бюрократичната тежест върху кандидатите и избягване на ненужния формализъм в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и прецизиране на отделни легални дефиниции. От мотивите става ясно, че до две години ще се приеме изцяло нов Закон за обществените поръчки.

 (източник: Народно събрание)

Към 06.09.2013

Изясняване процедурите относно отчуждаването на недвижим имот

В резултат на решение № 6 на КС са внесени законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Предложените промени създават ограничения относно правото на инвеститора за предварително завземане на имота като се предлага въвеждане на задължение за  съобщаване за отчуждаването на заинтересованите собственици по общия ред на Административнопроцесуалния кодекс. За сметка на това, се предлага съкращаване на сроковете за обжалване на отчуждителния акт и насрочване на делото от съда. Така представените изменения биха внесли по-голяма яснота и информираност относно начините за защита правото на собственост, без да се забавят прекалено процедурите по отчуждаване.

(източник: Народно събрание)


Разрешаване на концентрация между „Първа инвестиционна банка“ АД и „МКБ Юнионбанк“ ЕАД

С Решение № 1191 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Първа инвестиционна банка“ АД и „МКБ Юнионбанк“ ЕАД чрез придобиване от „Първа инвестиционна банка“ АД на 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк“ и неговото дъщерно предприятие „АМС Имоти“ ЕООД.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)