logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 30.08.2013

По-добри условия на труд в открито море

Считано от 20 август 2013 г., България официално е страна по Морската трудова Конвенция от 2006 г., приета в Женева от Международната организация на труда. Доколкото Конвенцията установява общата правна рамка за сътрудничество в морския сектор, с ратифицирането й страната ни се задължи да приложи изцяло нейните разпоредби. Поетите национални ангажименти са във връзка с предвиждането на безопасни условия на труд за моряците, окомплектоването на екипажи и социалните въпроси на корабите, както и уреждането на договорните отношения по начин, съответстващ на приетия международен акт.

(източник: ДВ 76, 2013 г.)

Към 13.08.2013

Наказателно преследване в разумни срокове?

Приетият Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс е последица от предоставения на страната ни срок за предприемане на комплекс от мерки, които да осигурят приложението на принципа за разглеждане и приключване на делата в разумен срок, заложен в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В тази връзка, промените от една страна възстановяват института на разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия след изтичане на определен период от повдигане на обвинението. От друга страна, цели се създаването на механизъм, чрез който на гражданите да се гарантира бързина и процесуална икономия чрез по-широките правомощия на съда да упражнява контрол върху събирането и проверката на доказателствата от разследващите органи.

(източник: ДВ 71, 2013 г.)


Законови предложения за стимулиране творческия принос на българския музикант

По инициатива на Комисията по културата и медиите, съвместно с Министерски съвет, е внесен зкаонопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, чрез който националното ни законодателство съобразява нивото на закрила правата на артистите-изпълнители с изискванията на Европейския съюз. Мерките са насочени предимно към удължаване срока на закрила от 50 на 70 години и към защита на правата на артистите-изпълнители при бездействие на продуцентите. Приемането на предложените изменения би довело до повишаване конкурентноспособността на артистите-изпълнители и евентуално до по-ефективното им реализиране на родна сцена.

(източник: Народно събрание)

Към 09.08.2013

Промени в Закона за електронните съобщения, касаещи предоставянето на услугата роуминг

С внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения се предлагат промени, свързани с прилагането на Регламент 531/2012 г. на Европейския парламент и Съвета относно роуминга в обществените мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Измененията се отнасят до въвеждането на по-строги имуществени санкции при извършени нарушения от предприятие, предоставящо роуминг услуга. Приемането на предложените промени би стимулирало конкурентите в съответната сфера и би предоставило възможност за развитието на нови стопански модели и технологии.

(източник: Народно събрание)

Към 02.08.2013

10-годишна абсолютна погасителна давност за задъженията на физическите лица

Законопроектът за допълнение на Закона за задълженията и договоритеима за цел да избегне явлението „вечен длъжник“ чрез създаването на нова разпоредба, въвеждаща 10-годишна абсолютна погасителна давност за задълженията на физическите лица, неупражняващи търговска дейност като еднолични търговци. С приемането на предложената разпоредба българската правна уредба ще се доближи до правната уредба в повечето европейски държави, в които има въведен регламент за потребителските фалити. Изменението в закона би въвело ясен и предвидим момент,в който независимо от действията на страните, вземането ще се погасява, като същевременно 10-годишната давност се явява достатъчно дълъг срок, в който кредиторите могат да защитят интересите си. За да може подобна промяна да не е за сметка на кредиторите, които да се окажат в невъзможност да съберат вземането си, въпреки добросъвестното предприемане от кредитора на всички допустими от закона мерки,  абсолютната давност следва да бъде съчетана с механизми и съответни задължения за съда, които да гарантират разглеждане на делото в обозрими срокове.

(източник: Народно събрание)


Извършено нарушение от страна на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България” ЕООД

С Решение № 919 Комисия за защита на конкуренцията установява, че „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България” ЕООД е извършила нарушение, състоящо се в увреждане доброто име на „Райс” ЕООД, чрез представяне на факти от обективната действителност в изопачен вид, което е предприето не само недобросъвестно, но и цели увреждането на доброто име и доверието на конкурента, като поставя под съмнение качеството на предлаганите от него услуги, респективно авторитета и реномето му. Комисията  налага  имуществена санкция на дружеството в размер на 1% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 година, а именно 63 020 лв.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)


Законодателни стимули за младите

С обнародваните изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане се цели преодоляване на нарастващата младежка безработица, чиито показатели, по данни на Европейската комисия и Евростат, както и на националните институции, попадат в най-високите европейски нива. Промените предвиждат облекчено данъчно облагане за работодателите, при предоставянето на стипендии на ученици и студенти, като по този начин създават стимули за ангажиране на младите хора с подходяща квалификация, които от своя страна ще могат да придобият определен обем от знания и умения в условията на подходяща работна среда и да получат шанс за постоянна трудова заетост след преминаване на съответното обучение. Новите текстове от закона ще влязат в сила от 1 януари 2014 г.

(източник: ДВ 68, 2013 г.)

Към 29.07.2013

Привличане на нови чуждестранни инвеститори

Една от основните цели на законопроекта за допълнение на Закона за чужденците в Република България е преустановяване на  недобросъвестната практика на отделни чужденци, да заобикалят закона, запазвайки правата за пребиваване, без да поддържат направените инвестиции. Държавните интереси се гарантират чрез въвеждането на правомощия на Българската агенция за инвестиции да одобрява издаването на удостоверения за извършената инвестиция и да следи дали инвестицията е прехвърлена на друго лице преди определения от Закона срок или е била прекратена.

(източник: Народно събрание)