logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 13.09.2013

Своевременно предотвратяване на фармакологични инциденти

Министерският съвет внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който към момента е приет на първо четене. Промените предвиждат притежателите на разрешения за употреба, както и удостоверение за регистрация на лекарствен продукт да информират Изпълнителна агенция по лекарствата и Европейската агенция за лекарствата за причините за изтеглянето от пазара или за преустановяване на пускането на лекарствен продукт. Приемането на законопроекта би създало механизъм за предотвратяване на фармакологични инциденти.

(източник: Народно събрание)


Публичност и прозрачност на дейностите по възлагане на обществени поръчки

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е внесен от Министерски съвет и към момента е приет на първо четене. Предложените промени целят насърчаване на малките и средните, включително и новосъздадени предприятия, за достъп до пазара на обществените поръчки и премахване на изкуствените административни бариери пред тях. Основна цел е също така и намаляване на бюрократичната тежест върху кандидатите и избягване на ненужния формализъм в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и прецизиране на отделни легални дефиниции. От мотивите става ясно, че до две години ще се приеме изцяло нов Закон за обществените поръчки.

 (източник: Народно събрание)

Към 06.09.2013

Изясняване процедурите относно отчуждаването на недвижим имот

В резултат на решение № 6 на КС са внесени законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Предложените промени създават ограничения относно правото на инвеститора за предварително завземане на имота като се предлага въвеждане на задължение за  съобщаване за отчуждаването на заинтересованите собственици по общия ред на Административнопроцесуалния кодекс. За сметка на това, се предлага съкращаване на сроковете за обжалване на отчуждителния акт и насрочване на делото от съда. Така представените изменения биха внесли по-голяма яснота и информираност относно начините за защита правото на собственост, без да се забавят прекалено процедурите по отчуждаване.

(източник: Народно събрание)


Разрешаване на концентрация между „Първа инвестиционна банка“ АД и „МКБ Юнионбанк“ ЕАД

С Решение № 1191 на Комисия за защита на конкуренцията се разрешава концентрацията между „Първа инвестиционна банка“ АД и „МКБ Юнионбанк“ ЕАД чрез придобиване от „Първа инвестиционна банка“ АД на 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк“ и неговото дъщерно предприятие „АМС Имоти“ ЕООД.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)

Към 30.08.2013

По-добри условия на труд в открито море

Считано от 20 август 2013 г., България официално е страна по Морската трудова Конвенция от 2006 г., приета в Женева от Международната организация на труда. Доколкото Конвенцията установява общата правна рамка за сътрудничество в морския сектор, с ратифицирането й страната ни се задължи да приложи изцяло нейните разпоредби. Поетите национални ангажименти са във връзка с предвиждането на безопасни условия на труд за моряците, окомплектоването на екипажи и социалните въпроси на корабите, както и уреждането на договорните отношения по начин, съответстващ на приетия международен акт.

(източник: ДВ 76, 2013 г.)

Към 13.08.2013

Наказателно преследване в разумни срокове?

Приетият Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс е последица от предоставения на страната ни срок за предприемане на комплекс от мерки, които да осигурят приложението на принципа за разглеждане и приключване на делата в разумен срок, заложен в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В тази връзка, промените от една страна възстановяват института на разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия след изтичане на определен период от повдигане на обвинението. От друга страна, цели се създаването на механизъм, чрез който на гражданите да се гарантира бързина и процесуална икономия чрез по-широките правомощия на съда да упражнява контрол върху събирането и проверката на доказателствата от разследващите органи.

(източник: ДВ 71, 2013 г.)


Законови предложения за стимулиране творческия принос на българския музикант

По инициатива на Комисията по културата и медиите, съвместно с Министерски съвет, е внесен зкаонопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, чрез който националното ни законодателство съобразява нивото на закрила правата на артистите-изпълнители с изискванията на Европейския съюз. Мерките са насочени предимно към удължаване срока на закрила от 50 на 70 години и към защита на правата на артистите-изпълнители при бездействие на продуцентите. Приемането на предложените изменения би довело до повишаване конкурентноспособността на артистите-изпълнители и евентуално до по-ефективното им реализиране на родна сцена.

(източник: Народно събрание)

Към 09.08.2013

Промени в Закона за електронните съобщения, касаещи предоставянето на услугата роуминг

С внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения се предлагат промени, свързани с прилагането на Регламент 531/2012 г. на Европейския парламент и Съвета относно роуминга в обществените мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза. Измененията се отнасят до въвеждането на по-строги имуществени санкции при извършени нарушения от предприятие, предоставящо роуминг услуга. Приемането на предложените промени би стимулирало конкурентите в съответната сфера и би предоставило възможност за развитието на нови стопански модели и технологии.

(източник: Народно събрание)