logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 06.11.2017

Промените в Гражданския процесуален кодекс

На 18 октомври 2017 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) въз основа на обединен законопроект, с вносители БСП, ВОЛЯ, ГЕРБ и Обединените Патриоти.

Отделни кардинални промени в материята на гражданския процес включват:

По отношение на начисляваните такси

·         По искове с предмет вещни права, размерът на таксата вече се определя върху една четвърт от цената на иска.

·         За предявените с една молба искове в защита на един интерес ще се дължи една такса, независимо от броя на ответниците.

·         При предявяване с една молба на искове, насочени към защита на различни интереси, таксата ще се събира върху материалния интерес по всяка от претенциите.

·         В изпълнителното производство сборът от всички такси по изпълнението за сметка на длъжника вече няма да може да надвишава размер, определен като процент от минималната работна заплата. При достигне на така определения максимален размер на таксите, евентуално поискани нови изпълнителни действия, ще бъдат за сметка на взискателя. В тази връзка, се предвижда че общият сбор на таксите по изпълнението не включва таксите по администриране на жалби срещу действията на съдебния изпълнител.

Така възприетите разрешения имат за цел създаване на допълнителни гаранции за достъп до правосъдие при определени искови претенции, както и защита на интереса на длъжниците с малък размер на дълга, като мотивите за тази регулация са дългите съдебни спорове за парични задължения, по време на които размерът на главното вземане се надхвърля многократно от натрупаните разноски.

По отношение на касационното производство

Едно от най-съществените изменения в ГПК е свързано именно с разширяване на възможностите за обжалване пред касационна инстанция.

Към основанията за допускане на касационно обжалване са прибавени дела, които са решени в противоречие с актовете на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз в Люксембург, или са в разрез с установената от Върховния касационен съд и от някогашния единен Върховен съд практика.

Допълнително се включват като допустими до касация въззивните решения, които са вероятно нищожни или недопустимости, както и очевидно неправилни.

За сметка на това, отпада като основание за допускане на касационно обжалване противоречивото решаване на въпроса от съдилищата.

С цел преодоляване на отделни противоречиви практики изрично се предвижда, че задължителен характер за съдилищата има единствено практиката на ВКС в тълкувателни решения, а не практиката по конкретни казуси.

Във връзка с режима за призоваване

Поради практическите проблеми и потенциала за множество злоупотреби, които създава досегашната уредба на призоваването на ответника чрез залепване на уведомление, този ред вече ще бъде изключение в хипотезата, при която лицето не е могло да бъде намерено след най-малко три посещения на адреса в рамките на един месец, с интервал от една седмица между всяко от тях, като едно от посещенията задължително трябва да е в неработен ден.

След трите посещения, в случай, че призованото лице не се е явило да получи книжата или призовката, съдът служебно ще проверява неговата адресна регистрация и ако тогава установи, че е налице несъвпадение, ще разпорежда ново връчване по настоящия или постоянния адрес.

Ако въпреки това, лицето не се яви да получи книжата, е предвидена възможност връчването да се извърши чрез работодателя на лицето.

Тези правила не се прилагат, ако призовкарят вече е събрал данни от управителя на етажната собственост, от кмета или по друг начин, че ответникът не живее на този адрес.

В изпълнителното производство, съдебният изпълнител ще назначава особен представител на длъжника, когато бъде установено, че той няма постоянен или настоящ адрес.

По отношение на режима на сроковете

Най-накрая, по отношение на процесуалните срокове се предвижда, че сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници, както и по време на съдебната ваканция – от 15 юли до 1 септември.

(Източник: Държавен вестник)

Към 07.09.2017

Нова Наредба за представителите по индустриална собственост

Приета е нова Наредба за представителите по индустриална собственост (ПМС № 161 от 04.08.2017 г., обн., ДВ, бр. 64 от 8.08.2017 г.).  Наредбата урежда професията на представителите по индустриална собственост като регулирана професия в съответствие с Директива № 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации. Наредбата ще влезе в сила считано от 09.09.2017 г.

Промените, които се въвеждат, се свеждат до това, че професионална квалификация на представител по индустриална собственост ще се придобива само след успешно положен изпит пред Патентното ведомство. В тази връзка отпада възможността за вписване в регистъра на представителите на лица по право. Премахва се също и изискването за стаж от 2 години преди допускането до изпит за представител. Регламентира се редът за признаване на чуждестранни лица от ЕИП на професионална квалификация на представител и редът за еднократно или временно предоставяне на услуги в Република България. За упражняване на своята професия представителите ще могат да се обединяват в съдружия.

Считаме, че с възможностите българските представители по индустриална собственост да осъществяват дейност в страните от ЕИП, включително посредством  сдружаване с чуждестранни представители, ще се разширят възможностите на нашия екип за по-добро обслужване на клиентите ни в областта на интелектуалната собственост, както в страната, така и в чужбина.  

Към 10.04.2017

КЗК прие предложени от  „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД задължения.

КЗК прие решение, с което приема предложените от разследваните за картел търговци на горива мерки, с които да се постигне преустановяване на поведението, във връзка с което е образувано производството, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика по отношение на предлаганите от тях цени. Въпросните мерки се изразяват в задължение за приемане на вътрешни правила, включващи:

·         забрана на контакти и обмен на каквато и да е информация  с дружества - конкуренти и техните служители;

·         забрана на всякакви контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции; 

·         забрана на обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение с нестопанска цел „Българска петролна и газова асоциация“;

·         дисциплинарно наказание – уволнение за служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

Екипът на Адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори" има дългогодишен опит именно в създаването на подобни правила  за избягване на съгласувани практики, както за наши клиенти, така и за различни сдружения и асоциации на търговци в България.  Ние винаги съветваме, че импелементирането на добрите световни практики и на корпоративни програми и правила за съответствие, подготовката и провеждане на обучения на служителите на клиентите си (по конкурентно право, защита на личните данни и др.) е най-сигурния начин за избягване на подобни нарушения, поради което сме разработили система от обучения и специална методика за адаптиране на правилата на нашите клиенти за съответствие с изискванията на Закона за защита на конкуренцията.

Въпреки, че дефинирането на ограниченията по-горе позволява известни тълкувания относно обхвата на забранените контакти, това Решение на Комисията потвърждава още веднъж значимостта и целесъобразността на предоставяните от нас услуги.

Към 04.04.2017

Няма картел на търговските вериги при продажбата на собствени марки.

Комисията за защита на конкуренцията постанови Решение, с което установи, че няма картел на търговските вериги при продажбата на собствени марки. Производството беше инициирано поради съмнения за координирано поведение на веригите и евентуално определяне на доставни и продажни цени при стоки със собствена марка. 

Екипът по Конкуренция на "Пенков, Марков и партньори" – адв. Владимир Пенков, адв. Светлин Адриянов и адв. Юра Минчева, представляваше и успешно защити интересите на една от търговските вериги в комплексното от процесуална и материална гледна точка разследване на КЗК, продължило около една година.

Екипът ни изготви успешна стратегия за защита от неоснователните твърдения за нарушения на КЗК, като едновременно с това проведе обучение на служителите на веригата, което да им разясни кои действия биха представлявали нарушение на правилата на конкуренцията. Широко бяха разисквани добрите търговски практики, както и специфичните насоки и практики на Европейската Комисия при картелни проучвания. В крайна сметка, усилията на нашия екип доведоха до убеждаване на Комисията, че правилата за защита на конкуренцията не са нарушени от нашия клиент, а освен това се осъвремениха и правилата и механизмите, които да прилагат неговите служители за избягване на такива нарушения.

Към 22.02.2017

Съдът постанови поредно положително съдебно решение за присъждане на вреди, причинени от удържането на противоконституционната 20 % такса по ЗЕВИ

Усилията на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ за защита на ВЕИ производители, претърпели вреди от противозаконни действия на българската държава, се увенчаха и този път с успех. Осъществяваното представителство пред съда, целящо възстановяване на заплатената от производителите 20 % такса е безпрецедентно, като за първи път именно нашият правен офис поема нелеката задача да оспори широко застъпеното в правната теория и съдебна практика разбиране, че заплатените такси не подлежат на връщане.

От началото на 2017 г. Софийски районен съд (СРС) отново ясно демонстрира, че това статукво може да бъде променено, като отново постанови решение, с което осъди Република България да обезщети представляваното от „Пенков, Марков и партньори“ дружество производител на електрическа енергия от ВЕИ за вредите, причинени на производителя от приложението на противоконституционната такса за минал период.

В своето решение СРС потвърди застъпеното от нашата правна кантора разбиране, че претендираните суми представляват обезщетение за претърпени от ВЕИ производителя имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи от реализиране на приход от цена на произведена електрическа енергия, настъпили вследствие на действия на народни представители от 42-рото Народно събрание, изразяващи се в приемане на разпоредбите на чл. 35а и сл. ЗЕВИ.

Наред с това съдът е възприел и изложения и застъпен от „Пенков, Марков и партньори“ аргумент за противоречие на 20 % такса с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно която разпоредба освен когато е предвидено друго в правото на ЕС, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар. В този смисъл съдът е потвърдил факта, че удържаната 20 % такса се явява дискриминационна спрямо ВЕИ производителите от вятърна и слънчева енергия, по отношение на които са били приложими обявените за противоконституционни разпоредби.

Следва да бъде проследено дали практиката за справедливо обезщетяване на причинените на този сектор производители вреди ще бъде продължена и утвърдена и от останалите съдебни състави, разглеждащи дела с този предмет.