logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 02.08.2013

10-годишна абсолютна погасителна давност за задъженията на физическите лица

Законопроектът за допълнение на Закона за задълженията и договоритеима за цел да избегне явлението „вечен длъжник“ чрез създаването на нова разпоредба, въвеждаща 10-годишна абсолютна погасителна давност за задълженията на физическите лица, неупражняващи търговска дейност като еднолични търговци. С приемането на предложената разпоредба българската правна уредба ще се доближи до правната уредба в повечето европейски държави, в които има въведен регламент за потребителските фалити. Изменението в закона би въвело ясен и предвидим момент,в който независимо от действията на страните, вземането ще се погасява, като същевременно 10-годишната давност се явява достатъчно дълъг срок, в който кредиторите могат да защитят интересите си. За да може подобна промяна да не е за сметка на кредиторите, които да се окажат в невъзможност да съберат вземането си, въпреки добросъвестното предприемане от кредитора на всички допустими от закона мерки,  абсолютната давност следва да бъде съчетана с механизми и съответни задължения за съда, които да гарантират разглеждане на делото в обозрими срокове.

(източник: Народно събрание)


Извършено нарушение от страна на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България” ЕООД

С Решение № 919 Комисия за защита на конкуренцията установява, че „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България” ЕООД е извършила нарушение, състоящо се в увреждане доброто име на „Райс” ЕООД, чрез представяне на факти от обективната действителност в изопачен вид, което е предприето не само недобросъвестно, но и цели увреждането на доброто име и доверието на конкурента, като поставя под съмнение качеството на предлаганите от него услуги, респективно авторитета и реномето му. Комисията  налага  имуществена санкция на дружеството в размер на 1% от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 година, а именно 63 020 лв.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)


Законодателни стимули за младите

С обнародваните изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане се цели преодоляване на нарастващата младежка безработица, чиито показатели, по данни на Европейската комисия и Евростат, както и на националните институции, попадат в най-високите европейски нива. Промените предвиждат облекчено данъчно облагане за работодателите, при предоставянето на стипендии на ученици и студенти, като по този начин създават стимули за ангажиране на младите хора с подходяща квалификация, които от своя страна ще могат да придобият определен обем от знания и умения в условията на подходяща работна среда и да получат шанс за постоянна трудова заетост след преминаване на съответното обучение. Новите текстове от закона ще влязат в сила от 1 януари 2014 г.

(източник: ДВ 68, 2013 г.)

Към 29.07.2013

Привличане на нови чуждестранни инвеститори

Една от основните цели на законопроекта за допълнение на Закона за чужденците в Република България е преустановяване на  недобросъвестната практика на отделни чужденци, да заобикалят закона, запазвайки правата за пребиваване, без да поддържат направените инвестиции. Държавните интереси се гарантират чрез въвеждането на правомощия на Българската агенция за инвестиции да одобрява издаването на удостоверения за извършената инвестиция и да следи дали инвестицията е прехвърлена на друго лице преди определения от Закона срок или е била прекратена.

(източник: Народно събрание)

Към 01.03.2013

Стимулиране на стокооборота?

Опит за преодоляване на проблема със забавените плащания по търговски сделки  в България представляват приетите в Търговския закон промени по транспониране на Директива 2011/7/ЕО. Основният принцип е, че паричното задължение следва да се изпълни в рамките на 14-дневен срок от получаването на фактура или друга покана за плащане, когато страните не са уговорили друг срок. Предвижда се възможност страните по търговска сделка да уговорят срок за плащане, който не надвишава 60 календарни дни, като този срок може да бъде по-дълъг само в изключителни случаи. Когато страни по търговски сделки са държавни органи, изпълнението на паричното задължение следва да се извърши в рамките на не повече от 30 календарни дни, като може да се уговори и по-дълъг срок, който обаче не може да надвишава 60 дни. Цели се предотвратяване отлагането на плащанията между стопански субекти за неопределен период от време, което има отрицателен ефект върху търговския оборот.

(източник: ДВ 20, 2013 г.)

Към 22.02.2013

Правителствени мерки за подобряване на инвестиционния климат у нас

Причините за приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите могат да се търсят в смущаващите цифри, отчитащи нивото на чуждестранните инвестиции у нас в условията на криза. Има се предвид спада на инвестиционната активност с близо 80% от 2010 г. насам. За преодоляване на статуквото националното ни законодателство вече е хармонизирано с различни европейски стратегии по отношение на методите за генериране на заетост, сред които финансиране с държавни средства, възможност за чужденците да пребивават в страната на основание инвестиционната си дейност и др.

(източник: ДВ 16, 2013 г.)

Към 30.11.2012

Завишени стандарти на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Обнародваните изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба са разработени в отговор на необходимостта от хармонизиране на националното законодателство с Общностното право, с цел да се въведат нови общи разрешения на Съюза за износ на изделия с двойна употреба. Очаква се приетите разрешения да доведат до създаване на единен конкурентоспособен пазар и да гарантират поставянето при равни условия на всички износители от Съюза, когато изнасят определен тип изделия с двойна употреба за определени местоназначения, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и спазване на задълженията по линия на международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

(източник: ДВ 93, 2012 г.)