logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 01.03.2013

Стимулиране на стокооборота?

Опит за преодоляване на проблема със забавените плащания по търговски сделки  в България представляват приетите в Търговския закон промени по транспониране на Директива 2011/7/ЕО. Основният принцип е, че паричното задължение следва да се изпълни в рамките на 14-дневен срок от получаването на фактура или друга покана за плащане, когато страните не са уговорили друг срок. Предвижда се възможност страните по търговска сделка да уговорят срок за плащане, който не надвишава 60 календарни дни, като този срок може да бъде по-дълъг само в изключителни случаи. Когато страни по търговски сделки са държавни органи, изпълнението на паричното задължение следва да се извърши в рамките на не повече от 30 календарни дни, като може да се уговори и по-дълъг срок, който обаче не може да надвишава 60 дни. Цели се предотвратяване отлагането на плащанията между стопански субекти за неопределен период от време, което има отрицателен ефект върху търговския оборот.

(източник: ДВ 20, 2013 г.)

Към 22.02.2013

Правителствени мерки за подобряване на инвестиционния климат у нас

Причините за приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите могат да се търсят в смущаващите цифри, отчитащи нивото на чуждестранните инвестиции у нас в условията на криза. Има се предвид спада на инвестиционната активност с близо 80% от 2010 г. насам. За преодоляване на статуквото националното ни законодателство вече е хармонизирано с различни европейски стратегии по отношение на методите за генериране на заетост, сред които финансиране с държавни средства, възможност за чужденците да пребивават в страната на основание инвестиционната си дейност и др.

(източник: ДВ 16, 2013 г.)

Към 30.11.2012

Завишени стандарти на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Обнародваните изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба са разработени в отговор на необходимостта от хармонизиране на националното законодателство с Общностното право, с цел да се въведат нови общи разрешения на Съюза за износ на изделия с двойна употреба. Очаква се приетите разрешения да доведат до създаване на единен конкурентоспособен пазар и да гарантират поставянето при равни условия на всички износители от Съюза, когато изнасят определен тип изделия с двойна употреба за определени местоназначения, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и спазване на задълженията по линия на международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

(източник: ДВ 93, 2012 г.)

Към 27.01.2011

Съществени промени в процедурата по регистрация на марки след 10.03.2011 г.

На 10 март 2011 година влизат в сила последните изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО), съгласно които извършваната от Патентното ведомство експертиза по същество на заявените марки ще отпадне, като бъде заменена от опозиционна процедура.

Към настоящия момент регистрационната процедура в България включва експертиза на заявената марка, в рамките на която експертите на Патентно ведомство извършват проверка за наличие на идентичност или сходство между тази заявена марка и други, по-ранни марки. В случай, че заявената марка е идентична или сходна на по-ранна марка и се отнася за идентични или сходни стоки или услуги, експертите издават отказ за нейната регистрация. По този начин се защитават интересите на потребителите, като не се допуска регистрация на марки, които могат да ги объркат. Също така обаче, тази процедура защитава и интересите на притежателите на по-ранни марки, тъй като не се допускат до регистрация марки, които са сходни или идентични на техни по-ранни марки и се отнасят до идентични стоки или услуги.

Считано от 10 март 2011 година горната експертиза ще отпадне, като ще бъде заменена от опозиционна процедура (както е при регистрацията на марка на Общността). Съгласно новите правила, всяка заявка за регистрация на марка, която отговаря на формалните изисквания на закона и за която не са налице абсолютни основания за отказ за регистрация, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство за опозиция. В рамките на 3 (три) месеца от датата на публикацията на заявката, всяко трето лице, което счита, че тази марка ще наруши негови права, може да подаде възражение. На базата на подаденото възражение в Патентно ведомство се развива опозиционна процедура. В случай, че в посочения срок обаче не бъде подадено възражение, марката подлежи на регистрация.  

Когато притежателят на по-ранни права пропусне да подаде възражение срещу регистрацията на сходна или идентична марка и последната бъде регистрирана, за него остава възможността да подаде искане за заличаване на регистрацията. С оглед стимулиране притежателите на по-ранни права върху марки да наблюдават и предприемат навременни действия срещу регистрацията на сходни или идентични  марки, се предвижда, таксите за заличаване на вече регистрирана марка да бъдат значително по-високи от тези, свързани с опозиционната процедура.

Видно от горното, предстоящите промени ще изискват притежателите на по-ранни права стриктно и постоянно да наблюдават заявяваните за регистрация на територията на България марки. 

С оглед спестяване на време и ресурси на своите клиенти за избор на наблюдаваща фирма и обобщаване на резултатите от извършените наблюдения, „Пенков, Марков и партньори” работи с национални  и международни организации, които извършват наблюдение на марки на национално, европейско и световно ниво. В тази връзка потвърждаваме, че нашето адвокатско дружеството вече предоставя правни услуги освен в областта на регистрацията и защитата на права върху марки, също и по наблюдение на текущите заявки и изготвяне на правни становища относно предприемането или въздържане от действия по опозиция.

 

 

Към 11.06.2004

Задължителна застраховка за адвокатите

С приетите текстове на новия Закон за адвокатурата е предвидено от 1 януари 2005 г. всички адвокати да се застраховат за вредите, които могат да причинят на клиентите си при не добре организирана защита. Застраховката ще се изплаща, ако клиента осъди адвоката си за нанесените му вреди