logo-right

Павел Цанов

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Цанов има опит в областта на дружественото право, банковото право, проектното и структурно финансиране, реструктуриране и несъстоятелност, процесуално представителство по търговски, граждански и административни производства. Участвал е в изготвянето на правни анализи в областта на сливанията и придобиванията за корпоративни клиенти, както и в проекти по цялостно съдействие на клиенти в процедури по обществени поръчки. Считано от 2017 г., г-н Цанов е включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани като синдици в производствата по несъстоятелност по Търговския закон.

Проекти

Участие в проект, свързан с правния анализ и имплементацията на джойнт венчър и продажбата на търговско предприятие на голям корпоративен клиент (Nestlé and R&R create Froneri JV).

Подготовка на споразумения и други документи във връзка с проект на няколко от големите български кредитни институции за реструктуриране на синдикиран банков кредит, подчинен на правото на Англия и Уелс, но обезпечен с имущество на територията на Република България. 

Подготовка на договори и регистрация на обезпечения по банкови кредити с международен елемент, по които поръчители и солидарно задължени лица са български търговски дружества.

Участие в проекти по преговори, изготвяне и подписване на рамкови договори за специални финансови инструменти (ISDA, GMRA), приложения към тях и всякакви потвърждения, отнасящи се до подобни договори.

Консултиране и съдействие на корпоративен клиент в открита процедура по ЗОП във връзка с обществена поръчка „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019".

Публикации

  • The International Comparative Legal Guide to: Corporate Recovery and Insolvency 2015, Global Legal Group