logo-right

Николай Войнов

Асоцииран съдружник

 
Правни сфери
 

Г-н Войнов има 15 години практически опит в юридическото консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти, публични субекти и публични предприятия в различни правни области като Енергетика, Обществени поръчки, ПЧП и Концесии, Инфраструктура, Транспорт, Екология, Сливания и Придобивания, Проектно Финансиране и др.


Проекти

Г-н Войнов е участвал в предоставянето на правни съвети и консултации в следните по-важни проекти:

 • Водеща компания в рудодобивната промишленост за техен концесионен проект в България; 
 • Водеща международна компания в областта на енергетиката относно изграждането на ВЕЦ от каскаден тип;
 • Инвеститори и публични предприятия относно либерализирането на електроенергийния пазар и възможностите за участие на БНЕБ; 
 • Водещ чуждестранен инвеститор относно възможността за използване на ЕСКО договорите в България;
 • Водещ чуждестранен инвеститор относно прилагането на Директивата за енергийната ефективност от 2012 в оперативната му дейност;
 • Публични субекти относно преминаването от feed-in tariff модел към feed-in premium модел на насърчаване на производителите от ВЕИ;
 • Публично предприятие относно Програмата за освобождаване на природен газ и създаването на борса за търговия на природен газ в България;
 • Публични субекти и публични предприятия по въпроси, свързани със законосъобразното провеждане на обществени поръчки в областта на енергетиката, управлението на отпадъци, строителство  др.;
 • Публични субекти относно транспонирането на Директивата за концесиите от 2014 г. в българското право;
 • Публични субекти относно възможността за реализация на голям инфраструктурен проект в пристанище Бургас чрез механизмите на ПЧП/концесия;
 • Публични субекти относно възможности за реализацията на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси в  България посредством механизма на концесията;
 • Публични субекти относно изготвяне на национални позиции по наказателни процедури на ЕК в областта на водите;
 • Публични субекти относно възможността за реализация на големи инфраструктурни обекти в областта на транспорта и ВиК чрез механизмите на ПЧП/концесии;
 • Инвеститори относно възможността за реализация на проекти в областта на рекреацията и туризма чрез механизмите на ПЧП/концесии;
 • Водещ инвеститор в сектора на продажба на дребно на бързооборотни стоки относно законосъобразното функциониране на редица аспекти на оперативната му дейност.
Опитът е придобит преди присъединяването на г-н Войнов към PM&P

 

 

Публикации

 • България е на кръстопът в развитието на енергетиката. В съавторство с Владимир Пенков, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.
 • Актуални промени на свободния пазар на електрическа енергия, Wirtschaftsblatt 2019
 • Електроенергийният пазар в България – преминаване от feed-in tariff модел към feed-in premium модел, Wirtschaftsblatt 2019
 • Стратегически документи и подзаконови актове за прилагането на новия Закон за концесиите, Wirtschaftsblatt 2018
 • Улесняване на процеса на заетост за висококвалифицирани граждани извън ЕС, Wirtschaftsblatt 2018