logo-right

Димитър Димитров

Старши юрисконсулт

 

Правни сфери

Г-н Димитров има повече от 25 години опит в областта на правото на ценните книжа и капиталовите пазари, дружественото право, публичните дружества и защитата на правата на акционерите, сливанията и придобиванията.

Проекти

През годините г-н Димитров е ръководил екипа си при консултирането на много от най-големите проекти по публично и частно предлагане на акции, облигации, права и варанти, сливания и придобивания. Съветвал е учредяването, лицензирането и дейността на множество инвестиционни посредници, управляващи дружества и дружества със специална инвестиционна цел. В последно време акцентира върху търговията с крипто валути, споделеното финансиране и платежните институции.

Някои от по-големите проекти включват: 400 млн. евро обезпечени облигации, издадени от БТК ЕАД; заем от 125 милиона щатски долара, издадени от холандско SPV с цел преотдаване на постъпленията на българска компания; двойно листване на водещата българска фармацевтична компания Софарма АД във Варшава; облигации, издадени от ирландско юридическо лице, заменяеми за акции на българско дружество; първично публично предлагане на Първа инвестиционна банка на стойност 90 милиона евро и листване на Българската фондова борса; 9% 90 000 000 лева конвертируеми привилегировани без право на глас акции на Химимпорт АД; Петрол АД €100 000 000 8.375 % 5 г. еврооблигации; първото българско IPO, включващо глобална оферта към международни инвеститори: продажба от БАИФ на 49.99% от БАКБ; 36 милиона евро конвертируеми облигации, издадени от Централна кооперативна банка (България) като регулаторен капитал от втори ред; скуиз-аут и делистване на БТК; търгово предложение от Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. за 18,6 милиона евро направено до миноритарните акционери в ДЗИ Банк и отписването на ДЗИ Банк; търгово предложение от KBC Insurance S.A., на стойност 69,8 милиона евро, направено до миноритарните акционери в ДЗИ АД; придобиване на телекомуникационна компания от БТК; 70 милиона евро 7% необезпечени конвертируеми облигации, издадени от Химимпорт Инвест АД; разделяне на компания, листвана на БФ; реорганизация на Алфа Финанс Холдинг, свързана със соларната му система бизнес: слънчевият бизнес на групата беше обхванат в новосъздадено Соларпро Холдинг АД; продажба на 49,99 на сто в БАКБ АД от БАИФ; сливане на 8 фирми от зърнения бизнес в Зърнени храни България АД, последвано от 98,2 милиона евро публично предлагане на съществуващи акции и листване на дружеството на БФБ; вливане на Българско речно плаване АД в местна компания;  основаване, лицензиране, lPO, текущо консултиране и ликвидация на изключително успешния ELARG АДСИЦ (най- голямото АДСИЦ за земеделски земи тогава); основаване, лицензиране и текущо консултиране на няколко MiFID 2 инвестиционни посредници и управляващи дружества с повече от 50 взаимни фонда.

Публикации:

Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (в съавторство), ИК Труд и право, 2000 г.