logo-right

Анелия Личева

Адвокат

 

Правни сфери

Анелия Личева има опит в сферите на дружественото и търговското право,  облигационното право, вещното право и гражданския процес, включително процесуално представителство на клиенти по граждански и търговски спорове, както и в рамките на обезпечителни и изпълнителни производства. 
Г-жа Личева е участвала в предоставяне на консултации по различни правни въпроси, изготвяне на правни становища и документи във връзка с учредяване, преструктуриране и промяна в собствеността на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, правни анализи на търговски предприятия и отделни активи, подготовка на различни видове търговски договори и сделки с недвижими имоти.