logo-right

Пламен Вълканов

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Вълканов има многогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на гражданското, стопанското, административно, наказателното право и процес като вещно право, облигационно право, трудово право, дружествено право, търговско право. Специалист e по граждански процес, административен, данъчно – осигурителен процес и наказателен процес.


Проекти

Г-н Вълканов е бил част от екипа на РМ&Р, участвал в предоставянето на правни анализи, съвети, консултации и защита пред съда на: Европейска банка за възстановяване и развитие, International Finance Corporation USA, Монди Стамболийски АД във връзка с търговски спорове на кредитори във връзка с действия с предмет търговско предприятие, както и изпълнение върху търговско предприятие по реда на Закона за особените залози и правните последици от това; Кока Кола Хеленик Ботълинг Компани България по множество съдебни спорове с данъчната администрация във връзка с упражняване право на данъчен кредит за данък върху добавената стойност; National Bank of Greece във връзка с приватизацията на Пощенска банка АД; Загорка АД по съдебни спорове с данъчната администрация във връзка с упражняване право на данъчен кредит за данък върху добавената стойност; Карелия България ООД по административни спорове с Митница София във връзка с приложението на закона при внос на акцизни стоки и дължимост за връщане от държавата на внесен без основание акциз; Алфа Банк България АД по административен спор с Българска академия на науките за осъществяване на отстъпено право на строеж и за приложението на влязло в сила разрешение на строеж на административна сграда; Обединена българска банка АД по търговски спор с държавата за издадена неотменима банкова гаранция.