logo-right

Пенчо Милков

Адвокат

Правни сфери

Г-н Милков е специализирал основно в областта на гражданското и търговското право, административното право, обществените поръчки, изпълнителния процес, правото в областта на местното управление и самоуправление, медицинско право.

Проекти

Г-н Милков е участвал в екипи и е предоставял правни съвети и консултации в различни проекти. Някои от тях са: Подпомагане на Община Тутракан при усвояване на средства по ОПРР и ПРСР чрез разработване на документации за обществени поръчки и провеждане на процедури; Участие в работни групи към Община Русе за разработване на проекти за общински подзаконови нормативни актове; Подпомагане на търговските дружества, работещи в сферата на производството, доставката, монтажа, проектирането за разполагане, сервиза на медицинско техническо оборудване при сформиране и регистриране на „Association of Medical Technical Equipment - MTE”.

Публикации

  • „Интердисциплинарен подход при обосноваване на договорната система в строителството съгласно действащото законодателство – системология”, Сборник "Европейски измерения на правото", 2012 г., брой 1;
  • "Изчерпателно ли е изброяването на участниците в строителството в чл. 160, ал. 1 ЗУТ", сп. "Собственост и право", 2012 г., брой 5, стр. 59-64;
  • "Въпроси на юридическата характеристика на договора между възложител и строител по ЗУТ", сп. „Собственост и право”, 2012 г., брой 8, стр. 64;
  • Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока, сп. „Търговско и конкурентно право”, 2012 г., бр. 11, стр. 64;
  • „Правна регламентация и основни въпроси на отношенията в строителния процес в България през периода 1945 - 1990 година”, В: Сборник доклади на студентска научна сесия на русенски университет 2011 г., том 50, серия 7, Правни науки, Русе, 2011 г.;
  • „Исторически преглед на правилника за капитално строителство от 1973 година”, В: Сборник с доклади от международна конференция "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", том 2, Бургаски свободен университет, Бургас, 2011 г.;
  • „Промяна в правната регулация на отношенията в строителството в България след Втората световна война”, В: Сборник доклади на Студентска научна сесия на Русенски университет 2011 г., Юридически факултет, Русе, 2011 г.;
  • „Указанията на МРРБ и ДНСК - същност и значение при регламентирането на отношенията между участниците в строителния процес”, В: Сборник доклади от научна сесия на Русенски университет 2011 г., Юридически факултет, Русе, 2011 г.;
  • „Договорни условия на ФИДИК - общо представяне”, В: Сборник: Научни трудове на русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010 г.;
  • „Договорна система между участниците в строителството”, В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010 г.