logo-right

Йордан Политов

Адвокат, Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“

 

Правни сфери

Патентно право, Авторско право, Търговски марки, Промишлени дизайни, Географски означения, Лицензионни договори, Сделки с интелектуална собственост, Съдебно представителство

Г-н Политов притежава 12-годишен опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите на търговските марки, патентите за изобретения, промишлените дизайни и авторското право провеждани пред българските съдилища, Патентното ведомство на РБ, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, Международното бюро на СОИС и Европейското патентно ведомство.

 

Г-н Политов разполага с богат практически опит в следните области:

- изготвяне на правни становища по интелектуална собственост;

- извършване на проучвания с цел избягване на нарушения на права на интелектуална собственост;

- изготвяне на правни анализи за предприятия и подготовка на сделки с интелектуална собственост;

- изготвяне на проекти на споразумения, в т.ч. на лицензионни договори, на договори за прехвърляне на права и договори за отстъпване на право на използване на произведения;

- изготвяне и подаване на национални, международни и европейски заявки за осигуряване на закрила за обекти на индустриална собственост (марки, промишлени дизайни, патенти за изобретения);

- процесуално представителство по съдебни дела.


По-важни проекти

 • Оказване на правно съдействие на Байер – Германия, за защита на марката „Аспирин“ в България - участие в административни и съдебни производства;
 • Правно обслужване на Карелия Табако Къмпани Инк. – Гърция, вкл. защита на правата върху търговски марки и съдействие за регистрация на марки;
 • Оказване на правно съдействие на Ел Би Булгарикум ЕАД в провеждането на преговори с Мейджи Корп. – Япония, за сключване на нов лицензионен договор за използване на наименованията за произход „Българско Кисело Мляко“ (Bulgaria Yogurt) и „Българска закваска за кисело мляко“ в Китай и други държави от Азия;
 • Правно обслужване на Загорка АД (Хайнекен – България) в областта на търговските марки и авторските права;
 • Съдействие на Кнауф – България за предварително проучване на състоянието на техниката и изготвяне на проект на заявка за патент в областта на производството на гипсокартон;
 • Представителство на Ален Мак АД – в несъстоятелност, гр. Пловдив, при защитата на правата върху марки в административни и съдебни производства;
 • Предоставяне на правни консултации на Кока-Кола България ЕООД във връзка с основанията за регистрация и заличаване на наименования и марки „ДЕВИН“ и „БАНКЯ“, и във връзка с търговска марка „РОСА“;
 • Представителство на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) при регистрация на марки;
 • Изготвяне по възлагане на КЧСИ на проект за ЗИД на ГПК, Дял втори „Изпълнение на парични вземания“, във връзка с включване на регистрираните обекти на индустриална собственост като обекти за изпълнение на парични вземания;
 • Правно обслужване на Карфур – България (КМБ България) в областта на интелектуалната собственост;
 • Оказване на правно съдействие на Distilled Spirits Council of the United States във връзка със защита на наименованието “Bourbon” в ЕС;
 • Предоставяне на правна консултация на Консервинвест ООД във връзка с основанията за регистрация и заличаване на наименования и марки „Първомайска лютеница“;
 • Правен анализ на интелектуалната собственост на „blizoo“;
 • Правен анализ на интелектуалната собственост на TBI Bank;
 • Оказване на правно съдействие във връзка с нарушение на авторски права върху сградата и оригиналните архитектурни проекти на „Национален армейски комплекс“ (Военното НДК); участие в преговорите с Министерство на правосъдието на РБ и изготвяне на проект на договор за отстъпване на авторски права;
 • Даване на правна консултация в областта на авторското право на Националния дворец на културата (НДК) – София, най-големият конгресен център в Югоизточна Европа;
 • Правно съдействие за регистрацията и юридическо обезпечаване на дейността на Сдружение с нестопанска цел „САПЗАПА“ - организация за колективно управление на авторски права на архитекти;
 • Даване на правна консултация и изготвяне на писмено становище за архитект Г. Савов във връзка с отстъпването на право на използване на архитектурни проекти от Българска народна банка (БНБ) за изграждане на сграда „Касов и информационен център“ в гр. Пловдив;
 • Даване на правна консултация и изготвяне на становища и кореспонденция за арх. Проф. Р. Никифорова във връзка с отстъпване на право на използване на архитектурни проекти за обект „Женски пазар“, гр. София;
 • Даване на правна консултация и изготвяне на становища и кореспонденция за арх. Проф. д.а.н. И. Никифоров във връзка с отстъпване на право на използване на архитектурни проекти за обект „Централен площад на гр. Тетевен“;
 • Процесуално представителство на арх. П. Колчев по съдебни дела за нарушено авторско право върху произведения на архитектурата – архитектурни проекти и сграда на „Дворец на културата и спорта“ в гр. Варна;
 • Изготвяне на документация и на правни становища за „Кератех Инженеринг“ ООД по повод уреждане на авторски права за пристрояване на сградата на „Гранд хотел Димят“ в гр. Варна / Rosslyn Dimyat Hotel Varna, осъществяване на процесуално преставителство;
 • Даване на правна консултация на Камара на архитектите в България (КАБ) и изготвяне на проект на сигнал до Министерство на културата във връзка с надстрояване на нискоетажното тяло на хотелски комплекс „Маринела“ (бивш „Кемпински – Зографски“) в гр. София;
 • Даване на правна консултация на Камара на архитектите в България (КАБ) във връзка с проекти на сгради “STARH 2016 VARNA WAVE”, “STARH 2016 LABYRINTH VARNA”;
 • Изготвяне на писмено становище за КАБ и “ЛЮК” АДСИЦ – София, във връзка с реконструкция на съществуващата сграда на Търговски център с наименование „Shopping Outlet Center” /бливш Пфое мол/ в гр. Варна;
 • Участие съвместно с представители на МУЗИКАУТОР, ПРОФОН и на други ОКУП в даването на становища по изработката на приетия ЗИД на ЗАПСП, в сила от м. март 2018 г.;
 • Валидиране на европейски патенти в България – клиент Варшавски университет;
 • Оказване на съдействие на Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG във връзка с нарушаване на права върху интелектуална собственост;
 • В Патентното ведомство (2016 – 2010г.): процесуално представителство, изготвяне на актовете на Председателя, изготвяне на проекти за изменение на законодателството, изготвяне на доклади, становища и отчети до ЕК, СЕСИС, СОИС, ЕПВ, участие в съвместните проекти и в провеждането на кореспонденцията с международни организации.

Публикации

 • “Значение на интелектуалната собственост за МСП” – сп. Твоят бизнес, 2009 г.
 • “Изчерпване на права върху индустриална собственост”, сп. Правен свят, бр. 3/2010 г.
 • “Промени в Закона за марките и географските означения от 2010 г. - опростена процедура за регистрация на марки”, сп. Собственост и право, бр.3/2010 г.
 • “Паралелният внос и изключителното право върху търговска марка”, сп. Собственост и право, бр. 5/2010 г.
 • 02.2012 г. – Лекция на тема: „Патентна закрила на свързаните с компютрите изобретения“, IP Explained, Чешки център София
 • 02.2012 г. - Лекция на тема: “Паралелният внос в светлината на авторското право и на правото върху марка”, представена пред аудитория в Съюза на юрисконсултите по покана на Д-р. Георги Саракинов.

Препоръки

 • 2010 г. – от директора на дирекция „Правно осигуряване и спорове“ в Патентно ведомство на РБ;
 • 2016 г. – от Д-р. Георги Саракинов;
 • 2016 г. – от Доц. Д-р. Божанка Неделчева.