logo-right

Ралица Тихова

Адвокат

Правни сфери

Г-жа Тихова има практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, в това число търговски договори, преговори и консултиране на търговски дружества в областта на дружественото право. Оказва правно съдействие в сферата на нелоялна конкуренция и потребителско законодателство, защита при неправомерно използване на търговски марки и авторски права, осъществява процесуално представителство в сферата на гражданското, търговското и административното право.

Проекти

Г-жа Тихова е участвала в предоставянето на правни съвети и консултации, представителство на клиенти, включително процесуално, във връзка със следните по-важни проекти: правно обслужване на една от най-големите организации за телевизионна търговия в Централна и Източна Европа, свързана с телевизионната продажба, разработването и прилагането на стратегии на директния маркетингов пазар. Във връзка с дейността на компанията на българския пазар и ексклузивните права на дружеството, в качеството си на официален представител за България, г-жа Тихова е извършвала текущо правно обслужване на дружеството, включително, но не само: защита срещу неправомерно използване на търговски марки и авторски права, собственост на дружеството, имитация на продукти, сравнителна реклама и нелоялно привличане на клиенти, изготвяне на договори и участие при водене на преговори за сключването им, консултации по трудово-правни въпроси и изготвяне на трудови договори и вътрешни актове на работодателя. Инвестиционни проекти: Г-жа Тихова е участвала в процедура за получаване на Лицензия за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 години за едно от големите гръцки дружества, опериращо на пазара на електрическа енергия в Р. Гърция и региона. Процесуално представителство: Г-жа Тихова е осъществявала процесуално представителство по съдебни дела по въпросите за събиране на дългове на големи компании в сектора за комунални услуги, при преструктуриране на вземания и събиране на лоши вземанияи участие в проект за събиране на вземания на голяма българска банка.

 

 

Публикации

  • Investing Across Borders Project in Bulgaria - part of Doing Business 2012, публикация на Световната банка и Международната финансова корпорация.