logo-right

Емил Лукаев

Адвокат

Правни сфери

Емил Лукаев съветва клиенти по корпоративни & търговски въпроси с акцент върху изготвянето на различни видове търговски договори и документи по корпоративно управление, търговски преговори, състави на съвети в търговски дружества и отговорности, изменения в дружествени договори и устави, заявления за регистрации и др. Неговата практика също се фокусира върху значими вътрешни и трансгранични сделки в сферата на сливанията и придобиванията и включва регулаторните аспекти на подобни сделки.

Г-н Емил Лукаев има и следдипломна квалификация по конкурентно право на ЕС в Кралския колеж, Лондон, и през 2016 г. се присъедини към отдела на фирмата в областта на антитръста & конкуренцията. Практиката му също така включва сделки по корпоративно финансиране и договаряне на обезпеченията, изпълнение правата на кредиторите, като освен това често осъществява и процесуално представителство по делата от търговски, граждански и административен характер. Като член на фирмата, г-н Лукаев разполага и с опит в областта на банковото & финансовото право, като предоставя консултации както на местни, така и на чуждестранни банки и финансови институции.

Допълнително, г-н Лукаев предоставя и консултации в областта на имиграционното право и политика и съдейства на граждани на ЕС и на лица от трети страни в получаването на разрешения за пребиваване и визи, вкл. пред Дирекция „Българско гражданство“ за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция. 

Проекти

Опитът на Емил Лукаев като член на екипа на Пенков, Марков и партньори включва участие в следните значими проекти:

Корпоративно & търговско право: съветване на EОС Матрикс във връзка с придобиването на портфолио от заеми от Уникредит Булбанк; съветване на EМКО ООД относно придобиването на военния завод Дунарит АД чрез записване на нови акции и увеличение на капитала; консултиране на Златна Панега Цимент АД (част от Титан Цимент Груп) относно вливането с дъщерното му дружество Златна Панега Бетон ЕООД; корпоративен правен анализ на ПроКредит Банк (България) ЕАД по възлагане на Прокредит Холдинг АГ & Ко. за целите на листването на последното на Франкфурската стокова борса

Сливания & придобивания: съветване на ЧЕЗ, а.с. по продажбата на ТЕЦ Варна ЕАД и останалите дъщерни дружества на групата; консултиране на Арказил относно идентифицирането на подходящ имот за изграждане на мощности за производство на високоволтови аксесоари и преговори с Индустриален Логистичен Парк – Бургас АД; консултиране на ВАБО Интернал ЕАД във връзка с участието му в търговата процедура за придобиването на 100% от акционерния капитал на търговска банка Виктория ЕАД и цялата експозицията към едноличния собственик на капитала Корпоративна търговска банка към банката; съветване на 4файнанс Холдинг С.А. във връзка с оферта за придобиване на водещо българско дружество за предоставяне на потребителски кредити, вкл. дъщерните му дружества във и извън ЕС; съветване на Юла Гласуъркс С.А. (сега Би Ей Глас България АД) по продажбата на българското дъщерно дружество Дружба стъкларски заводи на Би Ей Видро; съветване на Джи Стар ЕООД във връзка с придобиването на 49% от акционерния капитал на Булреал АД от ИММОИЙСТ Пройект Цигнус Холдинг ГмбХ за придобиването на пълен контрол върху Стоков базар „Илиянци“; консултиране на 4файнанс Груп по трансграничното придобиване на Ти Би Ай Банк ЕАД заедно с дъщерните дружества на банката на румънския пазар; съветване на Виваком във връзка с офертата за придобиване на Близу Медиа Енд Броудбенд ЕАД; съветване на Обединен Холдинг Доверие АД по планираното придобиване на Токуда Банк ЕАД

Антитръст & конкуренция: консултиране на ЧЕЗ, а.с. и ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В. относно основанията на решението, с което Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на предприятията от групата на ЧЕЗ и изготвяне на жалба срещу това решение; консултиране на Титан Цимент С.А. във връзка със събраните документи в контекста на симулирано претърсване от Комисията за защита на конкуренцията в офисите на Титан Цимент; съветване на Еником-М ООД в производство пред Комисията за защита на конкуренцията по повод на сигнал за нелоялна търговска практика, извършена от Мебели Лудвиг България ЕООД (COMO); консултиране на Ремеди Трейдинг ООД в производство пред Комисията за защита на конкуренцията по повод на сигнал срещу Амджем България ЕООД за извършена злоупотреба с по-силна позиция при договаряне; съветване на Булфелд ЕООД по въпросите, свързани с получаването на разрешение за концентрация относно продажбата на мол Парадайз център на НЕПИ Проджект Ту ЕООД

Банково & финансово право: съветване на ЕБВР във връзка със събирането на отпуснат заем на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ; консултиране на Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД относно прилагането на финансов инструмент Мецанин/Растеж; консултиране на известен руски бизнесмен във връзка с придобиването на 28% дялово участие от капитала на финансовата институция 4файнанс ЕООД; съветване на Профи Кредит България ЕАД & Дайрева Б.В. във връзка с предоставянето на несиндикиран заем на Профи Кредит България ЕАД и учредяване на особен залог върху вземания, произтичащи от над 5 500 договора за потребителски кредит; оказване на правно съдействие на Соларекс Б.В. и Профи Кредит България ЕАД относно изменението на съществуващи правоотношения по предоставен заем и преструктуриране на обезпечения; съветване на Креди Сюис във връзка с учредяването и изменението на съществуващи обезпечения

Процесуално представителство: представляване на ЕМКО ООД в няколко търговски и административни дела, инициирани вследствие увеличението на капитала на Дунарит АД чрез записване на нови акции; представляване на ПОК Доверие АД пред Върховния административен съд във връзка с жалба срещу наредба, приета от Министерски съвет във връзка с някои промени в Кодекса за социално осигуряване (впоследствие делото беше препратено за произнасяне от Конституционния съд); представляване на ПОК Доверие АД в повече от двадесет административни дела за обжалване на наказателни постановления, издадени от Комисията за финансов надзор за извършени нарушения по Кодекса за социално осигуряване

Несъстоятелност & преструктурирания: представляване на Банка Монте ди Паши ди Сиена и Иккреа БанкаИмпреза в производството по несъстоятелност на Агромашина ЕООД

Публикации

·         Уеднаквена защита при антитръстови нарушения, Капитал дейли, 27 ноември 2017 г.

·         Пенсионната реформа – ясен път или задънена улица, Капитал дейли, 1 февруари 2017 г.

·         Реформиране или деформиране на пенсионния модел в България, сп. Адвокатски преглед, брой 10/2015 г.

·         Пътуването до и от работа е част от работното време съгласно новата практика на СЕС, Wirtschaftsblatt, брой 12/2015 г., (също публикувана и в сп. Адвокатски преглед, брой 1/2016 г.)

·         Нови бизнес възможности в резултат на Закона за публично-частното партньорство, Лега Интерконсулт Нюз, брой 37-38/2014 г.