logo-right

Асен Апостолов

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Апостолов работи в сферите на търговското и дружественото право, облигационните и търговски спорове и договори, финансовото и банковото право, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Има опит в сферата на изпълнителния процес, събирането на вземания и проучването на приложимите право и практика в различни правни отрасли.

Участва в работата на екипа в областта на енергийното право и защитата на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници


Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори” г-н Апостолов е участвал в работни групи по въпроси на облигационното и търговското право, гражданския процес, финансовото, банковото и енергийното право. Изготвял е необходимата документация във връзка с абонаментното правно обслужване на клиенти на адвокатското дружество, като е бил ангажиран и с подготовката на становища, молби, жалби, договори и дружествени документи по отделни възлагания.

Г-н Апостолов е участвал и в следните по-важни проекти: подготовка на правен анализ на „Прокредит Банк (България)“ ЕАД, изготвяне на консултации и становища за MoneyGram International Limited относно дейността на платежната институция в Република България.

Участва в специализирана работна група за анализ и оценка на фактическото и правно положение, подготовка на искови молби и осъществяване на процесуална защита на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници във връзка с възстановяване на заплатена от тях противоконституционна такса за производство на електрическа енергия.

Притежава опит в сферите на обезпечителния и изпълнителния процес, процедурите по обжалване на актове на съдебни изпълнители и събирането на просрочени вземания от длъжници на търговски дружества и кредитни институции. 

В рамките на ежедневната си дейност в „Пенков, Марков и партньори” осъществява съдействие във връзка с изготвянето на правни анализи, проучвания, консултации в сферата на търговското и дружественото право и оценки по конкретни проекти.   


Публикации

  • Знаем ли вече кой е действителният собственик? (Мерки срещу изпирането на пари), PMP Legal News, 2019 г.

още