logo-right

Лора Георгиева

Юрист

 

Правни сфери

Г-жа Георгиева работи и притежава практически опит в сферата на дружественото и търговското право, обществени поръчки, защита на личните данни и фармацевтично право. Има опит в изготвянето на различни правни документи, участвала е в изготвянето на правни анализи, както и в извършване на проучвания в различни сфери на правото, както и подготовка и участие в съдебни и арбитражни производства.


Проекти

Г-жа Георгиева е участвала в работни групи на „Пенков, Марков и партньори” в областта на обезпечителното производство, изпълнително производство, търговско право, във връзка с комплексното правно обслужване на търговски дружества и сделки с тях като част от ежедневната дейност по обслужване на клиентите на „Пенков, Марков и партньори”.

Подготовка на документация във връзка с участия в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Правен анализ и оценка на фактическото положение на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД и Про Кредит Банк България ЕАД.

Участвала е и в специализирани групи на дружеството за изготвяне и подаване на 120 жалби от името на производители на зелена енергия срещу Решениe Ц-33 („такса достъп“, обявена впоследствие за противоконституционна), Решение СП-1 („нетно специфично производство на електрическа енергия“) и Решение Ц-27 (свързано с цената на електроенергия с добавка „задължение към обществото“)  на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Г-жа Георгиева е активен участник в екипа на „Пенков, Марков и партньори“, който работи по въпроси в сферата на защита на личните данни на лицата.

Екипът по защита на личните данни провежда множество практически-насочени обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на нормативната уредба, регулираща защитата на личните данни, както на национално, така и на Европейско и световно ниво.