logo-right

Роман Стоянов

Съдружник

 

Правни сфери

Г-н Стоянов разполага с дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като административно право, търговско и корпоративно право, фармацевтично право, митническо право, съдебно представителство и арбитраж, сливания и придобивания.


Проекти

Г-н Стоянов, като част от екипа на PM&P участва в предоставянето както на правни съвети и консултации и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Търговско и корпоративно право, Сливания и придобивания: подготовка на правни анализи по възлагане на българското правителство на 15 български предприятия във връзка с приватизация; инвестиране на Black Sea Fund L.P., Etva S.A., и Euromerchant Balkan Fund SICAV в „Дружба” АД; придобиване от Sallini Costruttori S.p.A., на „Примагаз” АД,; инвестиране от Thomas Cook AG (C&N Touristic AG) в множество хотели на българското Черноморие, консултиране по различни договори за заем, учредяване на джоинт-венчър с български туроператор; изготвяне на договор между акционерите за управлението на „Златни Пясъци” АД в следприватизационния период; придобиване от Titan Cement Company S.A., Гърция, на основен циментов производител и група от свързани фирми в България; придобиване от Chipita International на бизнес от „Роял Фуудс”, България; продажба от Европейска Банка за Възстановяване и Развитие на участия в местни дружества; придобиване от Advent International на контролен пакет акции от Българска телекомуникационна компания АД; приватизацията на Параходство „Български морски флот” и Параходство „Българско речно плаване”; придобиване от Black Sea Fund, (Global Finance) на мажоритарен пакет от капитала на Обединена Млечна Компания АД; придобиване от AIG Capital Partners на мажоритарен пакет от над 90 % от капитала на „Българска телекомуникационна компания” АД (най-голямата М&A сделка в България); консултиране при подготовката на проспект за публично предлагане за закупуване акции от миноритарни акционери; изготвяне и договаряне на договори в различни сфери, като: договори между акционери, договори за доставка, продажба, дистрибуция, лизинг, залог, финансиране, строителство, разработване на софтуер, домейни, търговски марки, консултантски услуги, проучвания, изследвания, мониторинг и други. Административно право, Регулаторни въпроси: предоставяне на правни съвети и съдействие на мултинационални и местни фармацевтични компании за разрешаване на лекарства за употреба и регистриране на цени, издаване на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, извършване на клинични изследвания, състрадателни програми и други; реклама на лекарствени продукти, вкл. изготвяне и съдействие при сключване на договори за реклама на лекарствени продукти; консултиране на мултинационален производител на медицински изделия при изготвяне на модели за дистрибуция на безплатни изделия (хирургически комплекти) като допълнение към основен продукт (импанти), вкл. данъчни, митнически и регулаторни режими; договори с местни дистрибутори; съдебно представителство на български притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт при обжалване актове на митническите власти за облагане с акциз; съветник на международна ДИО във връзка с установяване в България и започване на дейност, включително подходящи правни форми, регулаторни, данъчноправни и трудовоправни въпроси; съдействие относно събиране, обработване и трансфер в чужбина на лични данни при извършване на клинични изследвания; консултиране за възможности за  извършване на хазартна дейност по интернет; консултиране на организация с нестопанска цел за въвеждане на нов модел лотарийна игра, включително за необходими промени в законодателството, подготовка на промени в законови актове; съдействие за получаване на разрешение от Междуведомствената комисия за експортен контрол и Неразпространение на оръжия за масово унищожение за експорт на криптиращ софтуер, предвид възможна двойна употреба; правно съдействие и съвети по екологичнправни въпроси, получаване на разрешения за дейности с отпадъци и други.
Г-н Стоянов добре познава законодателството и проявява упоритост и оптимизъм.

 

Публикации

 • „Промени във валутното законодателство” – Lega InterConsult Newsletter, брой 1, септември 2000 г.,
 • „Новости в правната уредба на юридическите лица с нестопанска цел” - Lega InterConsult Newsletter, брой 2, декември 2000 г.,
 • „Новите промени в Кодекса на труда – основни насоки” - Lega InterConsult Newsletter, брой 3, март 2001 г.,
 • „Вносно-износен режим” - Lega InterCosult Newsletter, брой 4, ноември 2001 г.,
 • “Правен режим на клона на фондацията по българското право” - Lega InterConsult Newsletter, брой 7 - 8, декември 2002 г.,
 • „Особености при внос на софтуер в Република България” - Lega InterConsult Newsletter, брой 16, април 2005 г.,
 • „Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа” –„Дневник”, брой 240, 12 декември 2005, и в Lega InterConsult Newsletter, брой 18, октомври 2005 г.,
 • „Алтернативно определяне на падежи на запис на заповед” - публикувана в вестник „Дневник”, 4 април 2005 г.
 • The Mergers and Acquisitions review, Bulgarian Chapter, Law Business Research (2008, 2009 and 2010);
 • Изпълнение върху дял от търговско дружество – вестник Wirtschaftsblatt Newspaper (2011);
 • Counterfeit Medicinal Product Survey, Bulgarian Chapter, Global Practice Guide prepared by the Lex Mundi Life Sciences Group (2012);
 • Protecting Investors - Bulgaria, Doing Business Survey, The World Bank, IFC (2009, 2010, 2011 and 2012)
 • „Практически проблеми при освобождаване на енергийни продукти от акциз”, вестник Wirtschaftsblatt (2013)