logo-right

Професионален опит

Правни сфери

Г-жа Христова има професионален опит и специализация в областта на дружественото право и търговското право, търговски договори, процесуално представителство и арбитраж, сливания и придобивания, както и несъстоятелност и права на кредиторите. Има професионален опит в изготвянето на правни документи, представителството на клиенти, правните проучвания и правен съвет в посочените сфери.

Проекти

Като част от екипа на Пенков, Марков и партньори, г-жа Христова участва в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Процесуално представителство пред съд на Щрабаг в съдебен спор срещу местна банка по повод неизпълнение на задължения, произтичащи от банкови гаранции, процесуално представителство пред арбитраж на Щрабаг в арбитражен спор срещу подизпълнител във връзка с неизпълнение на договорни задължения в рамките на голям строителен проект. Г-жа Христова е била в екипите на Пенков, Марков и партньори, ангажирани с правните анализи на политиките и практиките на Търговския регистър и хармоничността на правната уредба в областта на търговската регистрация в България, последвано от изготвянето на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, на САПАРД, както и на една от най-големите медийни групи в България във връзка с потенциално придобиване, като проявява голяма упоритост и ангажимент.В областта на дружественото право и търговски договори самостоятелно и в различни работни групи е участвала при изготвянето на правен съвет на групата Вили Бетц във връзка с преструктурирането на групата в България и Близкия Изток, на Волекс, Nokia Siemens Networks, Pierre Fabrе. Г-жа Христова е с голяма обществена съпричастност и е участвала в редица pro bono проекти на Пенков, Марков и партньори, като правното обслужване на Българската федерация по тенис и др.

 

Публикации

  • Договор, сключен в рамките на електронна търговия: уредба на електронната търговия в правото за защита на потребителите – „Европейско договорно право, Потребителски договори“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010 г.;
  • Новият режим на особените залози – краят на ужаса или ужас без край?, Wirtschaftsblatt, брой 5, 05.2017;
  • Нов режим на особените залози, AmCham Magazine, брой 4, март-април 2017;
  • Корпоративната гаранция като алтернатива на банковата гаранция, Lega InterConsult News, брой 35-36, 2013 г. и Wirtschaftsblatt, брой 5 от 29.04.2013 г.;
  • Недостатъци на клон на чуждестранно юридическо лице, Lega InterConsult News, брой 33-34, 2013 г. и Wirtschaftsblatt, брой 7 от 04.07.2012 г. и брой 8 от 01.08.2012 г.;
  • Положителни изменения в режима на търговската регистрация, Lega InterConsult News, брой 31-32, 2011 г. и Wirtschaftsblatt, брой 9, 27.09.2011;
  • Практиката на Търговския регистър при приемане на прокуриста като представител, Lega InterConsult News, брой 26-27, 2009 г.