logo-right

Йордан Политов

Адвокат, Патентен представител

Професионален опит

Правни сфери

Г-н Политов има дългогодишен опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите търговски марки, промишлени дизайни, авторско право и патенти за изобретения, както и представителството пред българските съдилища, Патентното ведомство, Службата за хармонизиране на вътрешния пазар и Международното бюро на СОИС, Европейското патентно ведомство във връзка с процедури за издаване на европейски патенти. Г-н Политов разполага с практически опит при изготвянето на предварителни проучвания за избягване на нарушения на права върху марки и промишлени дизайни, договори и лицензионни споразумения.

Проекти

Г-н Политов самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвал в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти:  Правни съвети и представителство на Загорка АД във връзка с търговски марки и авторско право; Правни съвети и представителство на КМБ България (Carrefour Group) по въпроси на интелектуалната собственост; Правни съвети и представителство на Bayer – Германия във връзка с прилагане на правата върху марка Aspirin; Правни съвети и представителство на Distilled Spirits Council of the United States във връзка със защита на продуктовото име “Bourbon”; Правно съдействие и представителство на Karelia Tobacco във връзка с осъществяване на реклама и регистрация на търговски марки;  Правни съвети и съдействие на Knauf – България във връзка с проучване на състоянието на техниката и изготвяне на заявка за патент за нов метод за производство на гипсокартон; Правни съвети и съдействие на Ел Би Булгарикум във връзка с преговори за сключване на лицензионен договор с Meiji Co. – Япония, за производство на „Българско кисело мляко“; Правни съвети и представителство на Ален Мак АД (в несъстоятелност) в над 115 производства за заличаване и отмяна на регистрирани търговски марки,  както и във връзка с продажбата на близо 130 марки.

 

 

Публикации

  • “Паралелният внос и изключителното право върху търговска марка”, сп. Собственост и право, бр. 5/2010 г.
  • “Изчерпване на права върху индустриална собственост”, сп. Правен свят, бр. 3/2010 г.
  • “Промени в Закона за марките и географските означения от 2010 г. - опростена процедура за регистрация на марки”, сп. Собственост и право, бр. 3/2010 г.
  • “Значение на интелектуалната собственост за МСП” – сп. Твоят бизнес, 2009 г.