logo-right

Професионален опит

Правни сфери

Емил Лукаев притежава опит в консултирането на клиенти по вътрешни и трансгранични сделки с акцент в сферите на сливанията и придобиванията, регулаторните разрешения и общите корпоративни и търговски въпроси. Той също консултира клиенти относно сделки по корпоративно финансиране, като оказва съдействие по подготовката на заемните договори, съответните обезпечения и воденето на преговори.

Г-н Лукаев също има опит и в издаването на регулаторни разрешения от Българската народна банка за придобивания на банкови институции и назначаване на членове в органите им на корпоративно управление.

Също така, той консултира клиенти по корпоративни и дружествени въпроси, търговски договори и обезпечения, учредяване на особени залози, съдебно и извънсъдебно събиране на дългове, защита на потребителите и потребителско кредитиране, както и по въпроси, свързани с визови режими. Емил Лукаев участва активно и представлява клиенти по въпроси, свързани с процесуалното представителство по търговски, граждански и административни дела.

Проекти

Опитът на Емил Лукаев като член на екипа на Пенков, Марков и партньори включва участие в следните значими проекти:

Сливания и придобивания: съветване на 4файнанс Холдинг СА относно планираното придобиване на Кредисимо АД и дъщерните му дружества; участие в организираната от Българската народна банка процедура по закупуването на 100% от акционерния капитал на търговска банка Виктория ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала Корпоративна търговска банка АД от ВАБО Интернал АД; съветване на ČEZ a.s. по продажбата на ТЕЦ Варна ЕАД с инсталирана мощност от 1200 мегавата и останалите дъщерни дружества в България; съветване на Булфелд ЕООД във връзка с продажбата на Paradise Center на НЕПИ Проджект ту ЕООД; съветване на Юла Гласуъркс СА по продажбата на българското си подразделение Дружба стъкларски заводи АД, водещ производител на стъклен амбалаж на Балканите; консултиране на Джи Стар ЕООД във връзка с придобиването на 49% от акционерния капитал на Булреал АД от ИММОИЙСТ ПРОЕКТ СИГНУС ХОЛДИНГ ГМБХ, придобивайки контрол над Стоков базар – Илиянци с площ над 160 000 кв.м. и магазини за продажба на дребно и складове за търговия на едро; съветване на 4файнанс Груп при трансграничното придобиване на Ти Би Ай Банк ЕАД заедно с дъщерните дружества на банката на румънския пазар; съветване на Виваком във връзка с планираното придобиване на Близу Медиа Енд Броудбенд ЕАД; съветване на Обединен Холдинг Доверие по придобиването на Токуда Банк ЕАД; Банково и финансово право: консултиране на Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД за изпълнението на финансов инструмент Фонд Мецанин/Растеж и реализация на дялови и квази-дялови инвестиции по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020; съветване на Профи Кредит България ЕООД и Дайрева БВ по предоставянето на заем на Профи Кредит България ЕООД и вписване на залог върху вземания върху повече от 5 500 договора за потребителско кредитиране; предоставяне на правна помощ на Соларекс БВ и Профи Кредит България ЕООД относно възможностите за преуреждане на съществуващите правоотношения във връзка с предоставен заем, вкл. преструктуриране на обезпечения; съветване на ЕБВР във връзка със събирането на заемни средства в размер на 7 млн. евро, предоставени на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ  чрез инициирането на извънсъдебна процедура по Закона за особените залози и Закона за договорите за финансово обезпечение, включително и последващо съдействие във връзка с прехвърлянето на вземанията на ФЕЕИ, произлизащи от множество проекти за енергоспестяване с гарантиран ефект; Корпоративно и търговско право: консултиране на ЕМКО ЕООД, лицензирана компания в оръжейната индустрия, в процеса на придобиване на военния завод Дунарит АД чрез записването на нови акции и увеличение на капитала; съветване на Златна Панега цимент АД по вливането на неговото дъщерно дружество Златна Панега бетон ЕООД; изготвяне на правен анализ на Прокредит Банк (България) ЕАД по възлагане на Прокредит Холдинг АГ & Ко. КГАА за целите листването на последното на Франкфуртската фондова борса; Процесуално представителство: представляване и съветване на ЕМКО ЕООД в няколко търговски дела (включително едно пред Върховния административен съд) вследствие на капиталовото увеличението на Дунарит АД чрез записването на нови акции; представляване и съветване на ПОК Доверие АД пред Върховния административен съд в жалба срещу наредба на  Министерски съвет след последните промени в Кодекса за социално осигуряване, което дело впоследствие се отнесе до Конституционния съд; представителство на ПОК Доверие АД в повече от двадесет административни съдебни искове по жалби за наказателни постановления, издадени от Комисията за финансов надзор относно нарушения на Кодекса за социално осигуряване; Несъстоятелност: представителство на Банка Монте дей Паски ди Сиена и Икреа БанкаИмпреса в производството по несъстоятелност на Агромашина ЕООД.

 

Публикации

·         „Уеднаквена защита при антитръстови нарушения“, Капитал дейли, 27 ноември 2017 г.

·         „Пенсионната реформа – ясен път или задънена улица”, Капитал дейли, 1 февруари 2017

·         „Реформиране или деформиране на пенсионния модел в България“, брой 10/2015, сп. Адвокатски преглед

·     „Пътуването до и от работа е част от работното време съгласно новата практика на СЕС”, брой 12/2015, Wirtschaftsblatt (също публикувана и в сп. Адвокатски преглед, брой 1/2016)

·       „Нови бизнес възможности в резултат на Закона за публично-частното партньорство“, Lega Interconsult News, брой 37-38, 2014