logo-right

Законопроект за промени в Търговския регистър и Търговския закон изготвен от „Пенков, Марков и партньори”

01 Април 2010

По възлагане на Американската търговска камара в България, екип на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”, под ръководството на управляващия съдружник Владимир Пенков, изготви проект на закон за изменение на Закона за търговския регистър.

Проектът отразява, както резултатите от извършения специален анализ на досегашната дейност възложен от AmCham, така и предложенията направени по време на организираните от AmCham кръгли маси в София, Варна и Стара Загора.

Като най-важни могат да бъдат посочени предложенията свързани с представителството на търговците, възможността при пропуски същите да бъдат поправени преди отказ от регистъра, процедурата по защита на личните данни, фирменото наименование, както и съкратеното производство по служебна ликвидация на непререгистрираните търговци с оглед спазване приближаващия срок – края на 2010 г.

Също така се предвижда споровете във връзка с регистрацията да бъдат решени по реда на Административно процесуалния кодекс, а не по реда на Гражданския процесуален кодекс, тъй като посочените, макар и индивидуални, са административни актове, както и се формулират принципите за единност на регистъра, публичност, насърчаване на електронните документи, еднакви критерии и бързина, като фокус на закона.

Направените предложения за усъвършенстване на законодателната уредба на търговската регистрация в България са в продължение на активния принос на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” към анализиране, обсъждане и оптимизиране на действащия режим на търговската регистрация съвместно с организации на бизнеса и гражданското общество в България като AmCham, БСК, БТПП и др.