logo-right

Участие на "Пенков, Марков и партньори" в семинар на тема: “Закрила на интелектуалната собственост – практически въпроси”, организиран от Национален съюз на юрисконсултите – гр. София.

16 Декември 2011

Адвокатско дружество “Пенков, Марков и партньори” участва със свой лектор на проведения от 30.11 до 02.12.2011 г. в Дома на правника на ул. “Пиротска” № 7, гр. София семинар, посветен на интелектуалната собственост. Лекцията на тема “Паралелният внос в светлината на авторското право и на правото върху марка”, изнесена от адв. Йордан Политов, асоцииран член в адвокатското дружество и представител по индустриална собственост, има за цел да хвърли светлина върху неизяснените понастоящем в съдебната практика в Р България въпроси за нарушение на правото върху търговска марка при осъществен паралелен внос на стоки.

Посочената тема е актуална и по повод на подготвяната във Върховния касационен съд на Република България ревизия на Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2009 г. на ВКС по тълкувателно дело № 1/2008 г. на ОСТК. Ревизията на решението е наложителна, по мнението на няколко неправителствени организации, занимаващи се с интелектуална собственост, като Българска група на AIPPI, АРИС – България и др. Посочените организации предоставиха по-рано т.г. въпроса на вниманието на председателя на ВКС - проф. Лазар Груев, поради очевидното противоречие на тълкувателното решение с постоянната практика на съда на Европейския съюз в тази област.

Повече по темата може прочетете в самата лекция, която представяме на Вашето внимание