logo-right

! Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” организира кръгла маса „Бъдещето на авторското право”

30 Март 2012

Водени от желанието водещи експерти в сектора на авторското право да обменят мнения, свързани със значителните нови предизвикателства, които поставя пред авторското право бурното развитие на информационното общество и най-вече разпространението на интернет, адвокатско дружество „Пенков,Марков и партньори“, съвместно с дюн Георги Саракинов организира кръгла маса на тема: „Бъдещето на авторското право“.

Главната цел на мероприятието, което се проведе на 28 март 2012, бе да се допринесе за обогатяване и избистряне на основата за преценка относно необходимите мерки.

Кръглата маса бе открита от Владимир Пенков - управляващ съдружник на „Пенков, Марков и партньори” и дюн Саракинов.

Присъстваха около 20 експерта, между които Георги Дамянов - директор на Дирекция „Авторско право и сродни права“ в Министерство на културата, Мариана Лазарова - изпълнителен директор на сдружение „Копи БГ“, Радомир Чолаков- главен юрисконсулт на вестникарска група „България“, доц. Виолета Цакова от УНСС, доц Емил Марков от юридическия факултет на СУ, Велизар Соколов- управител на „Арсис Консултинг“, композиторите Ясен Козев и Александър Йосифов и др.

В хода на дискусията бяха изказани различни мнения вариращи от констатацията, че сегашния модел на авторскоправната закрила, който е установен от 19 в. и изцяло базира на книгопечатането и звукозаписа е изчерпал вече своите възможности и е необходим нов модел, държащ сметка на сегашния дигитален свят, до разбирането, че принципите всъщност изобщо не са се променили и на общо основание са приложими и при сегашните условия.

В резултат на дискусията се стигна до извода, че никой не поставя под съмнение необходимостта от съществуването на авторскоправна закрила и в дигиталния свят, но че същата следва да бъде адаптирана към новите условия, с оглед ефективното й прилагане.

Наред с това някои участници изтъкнаха, че следва да се търси съчетаване на интересите и еднаквата защита на правата на всички участници в процеса, без една или друга мярка да се превърне в спирачка или пречка пред разпространението на знанията по света, нито пък да се нарушават гражданските права, присъщи на демократичното общество.

Посочи се , че сегашната законова уредба се нуждае от отстраняване на някои очевидни дефекти, които правят трудно приложима защитата и при конвенционалните условия. Това трябва да бъде съчетано и с мерки по квалификацията на гражданските съдии и обучението като цяло, което е предпоставка в бъдеще значително да подобрим защитата на авторските права. По този начин би се възвърнала позитивната обществена нагласа към справедливостта на каузата за защита на авторското право, която през последните години се влоши, включително поради бавната реакция на международната общност и липсата на единно решение в международен мащаб.

Участниците се обединиха около възгледа, че не е необходимо отделно законодателство посветено на интернет, а по-скоро кодифициране на цялостното относимо законодателство, включващо и сферата на интернет.

Единодушно се изказа и мнението, че създаването на необходимата яснота в уредбата и съответствието й на новите условия, ще улесни в значителна степен правораздавателната система, която трябва да осигури правилното и точно прилагане на законите.

Участниците определиха кръглата маса, като изключително полезна и изказаха убеждението си от необходимостта от бъдещи кръгли маси, на които да се дискутират отделни въпроси и се предложат конкретни решения на въпроса, което може да подкрепи изготвяне на правилна позиция от страна на правителството и законодателната власт и което ще бъде в подкрепа на развитието на авторското право.