logo-right

ПМ&П постигна безпрецедентен успех в борбата срещу извършената пенсионна реформа с едни от последните изменения в Кодекса за социалното осигуряване

03 Юни 2016

Базирайки се на солидната аргументация в жалбата на ПМ&П срещу Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, уреждаща прехвърлянето на средствата, натрупани по индивидуалните партиди на осигурените лица от пенсионноосигурителните дружества към публични фондове на държавата и обратно,  Върховния административен съд (“ВАС”) по адм.д. №12089/2015 г., III отделение, внесе повдигнатите от нас въпроси за разглеждане в Конституционния съд.

Постигането на този резултат безспорно може да се определи като безпрецедентен успех, тъй като в цялата история на ВАС досега, съдът е упражнявал този свой прерогатив само 3 пъти, което още веднъж доказва, че екипът на ПМ&П е мотивирал исканията и твърденията си по най-добрия начин.

В хода на производството представлявахме четирите най-големи пенсионноосигурителни дружества в България, управляващи активи на стойност от над 6 млрд. лв. Атакуваната от адвокатското дружество наредба беше приета в изпълнение на последните изменения в Кодекса за социалното осигуряване от декември 2014 и август 2015 г., с които законодателят направи остър завой в регулаторната рамка на пенсионното осигуряване и противопостави две несравними по естеството си системи на осигуряване – разходопокривна и капиталова, чиито правила и принципи на функциониране са коренно различни. Така се деформира установеният през 2000 г. тристълбов пенсионен модел чрез неясна и противоречаща си законова и подзаконова уредба относно създадените механизми за прехвърлянето на спестяванията на гражданите, премахването на задължителността на осигуряването в универсалните и професионалните пенсионни фондове, създаването на реална опасност от накърняването имуществените права на осигурените лица и ликвидирането на втория стълб на пенсионното осигуряване и редица други въпроси.

Върховните съдии приеха най-важните ни аргументи, че разпоредбите на кодекса „променят модела на пенсионната система“, „нарушават принципа на правовата държава“, „създават несигурност за осигурените“ и „нарушават изискването за гарантиране и защита на правото на собственост на гражданите“. Съдебният състав подкрепи и твърдението ни, че едно и също поколение граждани – осигурени лица, в своя „трудов” и „осигурителен“ живот започват при един модел на пенсиониране с определени очаквания, но в хода на неговото прилагане той се променя и превръща в друг. Освен това решаващият състав защити тезата ни, че липсва правен механизъм, от който да се направи категоричен извод, че съгласието на осигурените лица да прехвърлят спестяванията си е информирано, както и че изборът е свободен.

Поставените от ПМ&П проблеми всъщност са свързани с обезпечаването и гарантирането на конституционния ред в страната и далеч надхвърлят рамките на образуваното съдебно производство. Оттук насетне конституционните съдии трябва да дадат отговор доколко направените изменения в кодекса са в синхрон с пенсионния модел в страната и защитават ли се по най-добрия начин интересите на българските граждани.

За постигането на този резултат ангажираните по делото адвокати полагаха усилия в продължение на 8 месеца и доказаха за пореден път, че "Пенков, Марков и партньори" е един от най-иновативните в страната правни офиси от 1990 г. насам.