logo-right

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ - сертифициран консултант по защита на личните данни

22 Юни 2017

В края на месец май 2017 год., Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ стана първата (и понастоящем единствена) правна кантора в България, сертифицирана от Международна организация по стандартизация (ISO), във връзка с предоставянето на комплексна пакетна услуга в сферата на защита на личните данни (ЗЛД).

От началото на 2015 год. нашият екип от адвокати с доказана практика в сферата на ЗЛД предоставя специализирана и персонифицирана спрямо индивидуалните търговски нужди експертиза по ЗЛД на своите клиенти, а също и на членове на търговските камари в Република България, включително Американската търговска камара (AmCham), Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), Българо-швейцарска
търговска камара и др.

Нашият екип по ЗЛД е първият в България, извършил процедура по трансфер на лични данни по силата на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейския съюз за трансфер на лични данни към трети страни.

В контекста на новоприетия Общ регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulation (GDPR)) и принципите, заложени в него, нашите колеги са първите експерти по ЗЛД в България, които извършват цялостна проверка за съответствие с изискванията в законодателството във връзка със ЗЛД на малки, средни и големи фирми и корпорации в България. Като част от анализа на процедурите по защита на данните на дружествата и отчитайки  принципа за неприкосновеност на личния живот още при проектирането“ (privacy by design), заложен в GDPR, нашите колеги извършват комплексно обучение по новоприетото законодателство на национално и Европейско ниво и задълженията на фирмите като администратори на лични данни в тази връзка.

Екипът по ЗЛД на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ предоставя също и специализирана услуга – „Длъжностно лице по защита на данните“ (ДЛЗД), тъй като според условията на GDPR назначаването на ДЛЗД е задължително за всички компании, опериращи на територията на ЕС и ЕИП и боравещи с голям обем от лични данни. Нашата услуга ДЛЗД е ориентирана към цялостно вътрешноорганизационно съдействие по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в дружествата, както и по съответствието с новите изисквания на GDPR. Услугата ДЛЗД обхваща задачи, свързани с неприкосновеността на личния живот и защита на данните, обучения на персонала и услуги към нашите клиенти в качеството ни на независим/и експерт/и, както вътрешнофирмено, така и към техните клиенти или органите по ЗЛД. Услугата обхваща в цялост изпълнението на задачите, които GDPR изисква, като всички функции са приспособени към специфичните нужди на всеки отделен клиент.     

Ние извършваме цялостна одит на вътрешните процеси и процедури, свързани със защита на личните данни  в съответното дружество, както и обучения на персонала и висшия мениджмънт на нашите клиенти. Понастоящем одита и обучението са успешно проведени на повече от 30 наши клиента, сред които големи международни корпорации като Heineken Holding, Холандия и неговото дъщерно дружество Загорка АД; Монди, Австрия (един от най-големите производители на опаковки и хартия); Karelia Tobacco Company, Гърция и неговото дъщерно дружество Карелия България ЕООД; компаниите от  Rollmann group в България и др.  Сред нашите клиенти са също и правителствени органи, включително министерства и техни звена, които ни възлагат изпълнението на вътрешни проверки и анализ на съответствието с изискванията на Закона за защита на личните данни и Новия Регламент - GDPR.

От началото на юни 2017 год. участваме в най-голямата инициатива, свързана със защита на личните данни в дружества извън град София. Поредицата от събития са организирани съвместно с ГБИТК. Те ще бъдат проведени в най-големите ИТ компании в град Пловдив и град Варна, като нашият екип ще извърши одити и обучения по ЗЛД по време на инициативата.

Екипът по ЗЛД в Пенков, Марков и партньори продължава да предоставя пакет комплексни услуги, свързани със защита на личните данни на настоящи и потенциални клиенти, стремейки се да осигури нужната подготовка на българските компании по прилагането и съответствието с GDPR.