logo-right

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е първият правен офис в България спечелил делото за окончателна отмяна на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР

20 Юли 2018

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е първият правен офис в България спечелил делото за окончателна отмяна на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР

Решение СП-1/31.07.2015 г. беше отменено по жалба на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, като незаконосъобразно. Успешното приключване на делото на последна инстанция е от особено значение за правилното развитие на енергийния пазар в България и за защитата правата на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Исторически, с решение СП-1 се определя квота часове или така нареченото нетното специфично производство на количествата електроенергия, продавана от производителите от възобновяем източник по преференциална цена. Над определената от Регулатора квота от часове, индивидуализирана за всеки производител, количествата произведена електроенергия се продават по пазарни цени. Жалбите на ВЕИ производителите срещу Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. не спряха неговото изпълнение и от средата на 2015 г до момента общественият доставчик, съответно крайните снабдители са изкупували по преференциални цени електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници само до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, установен в Решение СП-1 от 31.07.2015 г.

Приемането на Решение СП-1 от 31.07.2015 г. от Регулатора е следствие от промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които законодателят въведе института на  т. нар.  „нетно специфично производство“, който преди датата 24.06.2017 г. бе непознат и той не е бил заложен във финансовият модел, послужил за определяне на преференциалните цени на съответните ВЕИ производители.

Въпреки това, по силата на чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ, Комисията прие Решение СП-1 от 31.07.2015 г. и го оповести на своята Интернет страница. Приемането на акта обаче бе съпроводено с редица нарушения на закона, поради което последва протест на Софийска градска прокуратура за нищожност на Решение СП-1/31.07.2015 г. До постановяване на решение по протеста на прокуратурата делата на всички ВЕИ производители срещу Решение СП-1 бяха спрени. След оповестяване на решението на Върховен административен съд, с което съдът отхвърли протеста на прокуратурата висящите производства пред Административен съд София – град бяха възобновени.

Следва да посочим, че отмяната на Решение СП-1 по настоящата жалба на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ доведе до окончателната отмяна на акта, като незаконосъобразен, като Върховния административен съд изцяло е възприел наведените от нас съображения, че в Решение СП-1 липсва обосновка за това как и по какъв начин е установен размерът на нетното специфично производство, което е довело и до немотивираност на акта. В решението си Върховният административен съд е приел, че към Решение СП-1 липсват данни за наличие на ценови модел и количествата индивидуални собствени нужди на производителите на енергия от ВЕИ, които би следвало да се приспаднат от средногодишното производство на електроенергия съгласно закона. 

Това е огромен успех за енергийния екип на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори. С този успешно приключил процес ние станахме първият правен офис спечелил съдебния спор на последна съдебна инстанция, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред друга съдебна инстанция.