logo-right

Нови ограничения, но и права според Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

21 Март 2020

Народното събрание на Република България прие Закон за мерките и действията по време на извънредно полoжение късно снощи (20.03.2020 г.). 

 
Законът влиза в сила със задна дата – 13.03.2020 г., с изключение на разпоредбите, регулиращи публична продан, както и други изрично посочени изключения в § 51 от закона.
 
Най-голямо отражение върху живота и бизнеса Законът за мерките и действията по време на извънредното полoжение ще има в следните насоки:
 
Сроковете спират да текат – по дела, процедури и производства (без наказателните);
  • Спират се и сроковете за обжалване на решения на възложители по ЗОП пред КЗК и на решения на КЗК пред ВАС;
  • Без запори и обезпечителни мерки в конкретни хипотези;
  • Без санкции при забава в плащане на задълженията, докато трае извънредното положение;
  • Нотариусите ще работят в намален състав и само за спешни и неотложни заверки;
  • Трудовите отношения търпят съществени изменения за работодатели и работници;
  • 60 % от възнаграждението може да се изплаща от държавата за период до 3 месеца, като редът и критериите за лицата, които ще получат такава помощ, ще се определи от Министерски съвет;
  • Удължават се данъчни и счетоводни срокове; 
  • Спират срокове и публично изпълнение по ДОПК.
При необходимост от предоставяне на допълнителна информация по отделните направления от гледна точка на Вашата бизнес дейност можете да се свържете с нас на lawyers@penkov-markov.eu.