logo-right

Участие на Владимир Пенков на срещата с мин. Тачева

08 Април 2008

На организираната на 19. 03. 2008 г. от КРИБ (Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България) среща с министъра на правосъдието г-жа Тачева бяха обсъдени редица наболели въпроси, свързани с неудовлетворителното начало на функциониране на търговския регистър при Агенцията по вписванията, както и проблемите с новоприетия ГПК и успоредното функциониране на държавните и частни съдебни изпълнители. На срещата от страна на Пенков, Марков и Партньори участва управляващият съдружник Владимир Пенков, който и непосредствено след влизане на закона 01.01.2008 г. и на тази среща, направи важни предложения за изменение на закона с оглед признаването на възможността търговците да бъдат представлявани от адвокати с просто или нотариално заверено пълномощно, като с последното да могат да се упълномощават и трети лица. Обсъдена беше и възможността при отказ внесените оригинални документи да бъдат ползвани при нова процедура, даването на срок за поправяне на пропуски в документацията и срок за обявяването на свикване на общо събрание преди да се обяви отказ.

Разгледано беше и предложението за предвиждане на правна възможност за провеждане на съответните общи събрания, ако сроковете не са могли да бъдат спазени заради пропуски на администрацията. Министър Тачева изслуша и прие повечето предложения като получи похвали от присъстващите за своята експедитивност и компетентност. Най-късно до май тази година се очаква голяма част от проблемите с функционирането на търговския регистър да бъдат решени и обслужването да бъде подобрено. На срещата г-н Пенков изказа и съображенията си във връзка с невъзможността да съжителстват два режима на съдебен изпълнител – частен и държавен, поради тяхната различна природа, отговорност и мотивация, което ги прави неконкурентни в повечето случаи.