logo-right

Американската търговска камара в България възложи на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” изготвянето на правен анализ на функционирането на Търговския регистър

01 Май 2009

По възлагане на Американската търговска камара в България екипът на Адвокатско дружество „Пенков, Марков & Партньори” изготви правен анализ на политиките и практиките на Търговския регистър и хармоничността на правната уредба в областта на търговската регистрация в България. Анализът има за цел да извърши оценка на политиките и практиките на Търговския регистър, както и взаимодействието им с останалото относимо законодателство.

Анализът отчита голямото и неоспоримо значение на новия режим на търговската регистрация, въведен с влизането в сила на Закона за търговския регистър от 01.01.2008 г., както за активизиране на търговския оборот в България и стабилността на обществените отношения, свързани с бизнеса, така и за подобряване на инвестиционния климат в страната.

Унифицираната регистрация, лесната достъпност и прозрачност на информацията, ускоряването на процесите, свързани с регистрация на обстоятелства, подлежащи на вписване са само част от констатираните примери за положителното въздействие на новия режим на търговската регистрация веднага след приемането на Закона за търговския регистър.

Отбелязва се също и ролята на своевременните мерки за преодоляване на първоначалните затруднения във връзка със стартирането на дейността на Търговския регистър и чувствителното подобряване на работата му, например преодоляването на конфликта с разпоредбите на Закона за счетоводството, който създаваше впечатление, че търговците следва да се пререгистрират в рамките на първите шест месеца след въвеждането на новия Търговски регистър, осигуряването на законова възможност търговците да се позовават на вече подадените в Регистъра документи при подаване на последващи заявления и други.

Едновременно с това акцентът на анализа е да идентифицира все още съществуващите несъответствия и празноти в правната уредба и недостатъците на прилагането й. С констатациите и препоръките си екипът на „Пенков, Марков & Партньори” цели да допринесе за повишаване на прозрачността и ефективността във функционирането на Търговския регистър, като изследва в тяхната цялост и взаимодействие всички релевантни разпоредби, съдържащи се в специализираната нормативна уредба, относимите разпоредби на останалите закони (с фокус върху Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството, Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията и Закона за защита на личните данни), както и вече натрупаната практика на длъжностните лица по вписванията. В анализа се прави опит не само да се посочи същността на проблемите, но и да се предложат възможни пътища за тяхното преодоляване.

Част от проблемите, установени и изследвани в анализа, са свързани с необходимостта от усъвършенстване на уредбата на фирмените наименования на търговците, включително и по отношение на защитата им като търговска марка, предотвратяване на противоречията, произтичащи от регламентацията на производството по обжалване на откази съгласно чл. 25 ЗТР, създаването на възможност за предоставяне на срок за попълване на констатирани пропуски и непълноти в документацията, представена пред Търговския регистър, усъвършенстване на режима на представителство на търговците пред Регистъра от трети лица, необходимостта от доразвиване на уредбата на служебното назначаване на производство по ликвидация за непререгистрираните в срок търговци и други.

Тъй като причината за някои от констатираните проблеми са пропуски или непълноти в законодателството, това налага усъвършенстване респективно съответно попълване на закона. Затова се отправят конкретни препоръки за изрична, изчерпателна и ясна регламентация с оглед преодоляване на недостатъците.

Други проблеми произтичат от противоречиво или незаконосъобразно тълкуване на правната уредба или са породени от необходимостта от усъвършенстване на технологията за заявяване и вписване в Търговския регистър, поради което, с оглед на спецификите на всеки от посочените проблеми, анализът опитва да даде конкретни препоръки и предложения за преодоляване на тесните места.

Анализът се опитва по обективен начин да отрази политиките и практиките на Търговския регистър, като поставя конкретни акценти за по-пълната хармоничност на правната уредба.