logo-right

Владимир Пенков изнесе презентация на кръгла маса за Търговския регистър, организирана от Американската търговска камара (AmCham)

29 Октомври 2009

На 28 октомври 2009 г. управляващият съдружник на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” адвокат Владимир Пенков представи препоръките от извършения от адвокатското дружество анализ на политиките и практиките на Търговския регистър на кръгла маса, организирана от Американската търговска камара, в сътрудничество с БТПП, БСК и КРИБ и провела се в Клуба на стопанския деятел в гр. Варна.

Засегнати бяха както изследваните въпроси на търговската регистрация така и последните развития в дружественото право.

Активни обсъждания предизвикаха идентифицираните в доклада, изготвен от екип на „Пенков, Марков и партньори”, проблеми, свързани с непълнотата и несъвършенствата на правната уредба относно защитата на фирмените наименования, възможността за предоставяне на допълнителен срок за поправяне / допълване на заявленията преди постановяване на отказ, както и на противоречивата и понякога незаконосъобразна практика на самия регистър, а също и някои технически несъвършенства, като връзките между отделните регистри, обслужването на едно гише и незадължителните полета във формулярите на агенцията.

Участието на адвокат Пенков е в продължение на проведената в гр. София конференция на 18 юни 2009 г. на тема „Ефективност и отчетност на Търговския регистър в България” и е част от цялостния проект за подобряване работата на Търговския регистър.

С участието си в проекта „Пенков, Марков и Партньори” партнирайки си с Американската търговска камара в България, БТПП, БСК, КРИБ, продължава да демонстрира своята активна ангажираност и усилията си в посока към усъвършенстване на уредбата на търговската регистрация в България, отчитайки значението на оптимизирането на работата на Търговския регистър за активизиране на търговския оборот, повишаване стабилността на бизнес отношенията, както и подобряване на инвестиционния климат в страната.