logo-right

Правни аспекти на Covid19

25.03.2020

Oтражението на коронавируса върху правилата за конкуренция
 

Широкото разпространение на COVID-19 продължава все по-осезаемо да засяга физически лица и компании по целия свят. Пандемията и наложените в тази връзка самоизолация и ограничено право на придвижване на значителна част от населението не само в България, представляват изключително сериозно предизвикателство за установените бизнес модели, включително и в контекста на нарушените канали за доставка, съчетани със свръхпотребление на определени стоки от първа необходимост и значително понижен интерес към стоки и услуги, които нямат такава характеристика. Предприятията от редица стопански сектори (в това число туристически и хотелиерски бизнес, организиране на масови мероприятия, услуги за свободното време) са изправени пред огромен спад на приходите, което може да доведе до дискусии сред конкурентите по въпроса за възможните мерки за справяне с настъпващата и задълбочаваща се криза.
 
И тук е мястото да се обърне внимание, че въпреки въведеното в страната извънредно положение, настоящата ситуация не осигурява имунитет на бизнеса от законовите правила в областта на конкуренцията. Все в тази насока и създаденото у нас извънредно законодателство не третира конкурентноправните аспекти на новата реалност.
В контекста на посоченото по-горе, може да се очаква, че Комисията за защита на конкуренцията ще остане бдителна за всяко потенциално вредно антиконкурентно поведение от тези пазарни участници, които могат да се стремят да се възползват от потребителите и/или бизнеса по време на тези извънредни обстоятелства.
 
С оглед на това, следва да се има предвид. че контактите, сътрудничеството или комуникацията с конкурентите могат да нарушат законодателството в областта на конкуренцията, и по-специално:
забранен е обменът или разкриването на чувствителна от конкурентноправна гледна точка информация като бизнес стратегия и ценови намерения;
забранени са определянето на цените или споделянето на пазари, клиенти и / или територии между конкуренти;
незаконни могат да бъдат споразуменията да не се сключват сделки с трети лица или те да се сключват само при определени условия;
отказите за доставка могат да представляват незаконна злоупотреба с господстващо положение, дори ако това господстващо положение е за кратък период поради недостиг.
 
В условията на извънредно положение пазарните участници трябва да са особено внимателни не само за недопускане на нарушения на антитръстовото законодателство, във формата на забранени споразумения и практики и злоупотреба с господстващо положение, но и за спазване на правилата за лоялна конкуренция, които могат по неблагоприятен начин да засегнат отношенията на конкурентите на съответния пазар помежду им.
В тази насока и в контекста на разпространяващата се пандемия от коронавирус, особено актуални са забраните за въвеждане в заблуждение на потребителите и заблуждаващите маркетингови практики като фалшиви или подвеждащи твърдения за способността на определени продукти да предпазват или да лекуват вируса. Също така, в стремежа си да се справят с намаленото потребление на стоките и услугите си. вероятно немалко търговци ще бъдат изкушени от прилагането на похвати за стимулиране интереса на потребителите чрез различни форми на маркетингови мероприятия, свързани с предлагане на намалени цени, игри с награди и други подобни.
 
И тук трябва да посочим, че само по себе си използването на различни промоционални активности, включително предлагането на конкурентни (намалени) цени или по-добри условия, съгласно практиката на регулаторните органи в областта на защита на потребителите и ефективната конкуренция, не може да бъде прието за нелоялно поведение на конкурент. Напротив, предлагането на по-добри и по-изгодни условия на един динамичен пазар е в интерес на потребителите и е проява на реална конкуренция, при която предприятията се съревновават помежду си, за да запазят или разширят своите пазарни позиции. Предлагането на по-атрактивни цени обаче следва да е съобразено с относимите правила, регламентиращи възможностите и параметрите на ценовите акции, както и с правилата, очертаващи границите, отвъд които вече прилаганата търговската практика не може да бъде определена като добросъвестна по отношение на конкурентите. В тази връзка, добросъвестността, особено в условията на извънредно положение, налага да не бъдат използвани търговски и рекламни прийоми, които въвеждат в заблуждение потребителя, както и да бъде гарантирана верността на твърденията, съдържащи се в рекламните послания.
 
И макар че с последните изменения на Закона за защита потребителите (за които обаче беше упражнено президентско вето) контролът във връзка с търговията на спекулативни цени беше поставен в компетентността на Комисията за защита на потребителите, рискът такава практика да бъде оценена и като нарушение на конкурентните правила, не трябва да се подценява.
 

Горното предоставя обща информация, свързана с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като не е изчерпателно и служи за ориентир при тълкуване на новостите към 25 март 2020.

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас на: lawyers@penkov-markov.eu
 
22.03.2020

Рискът от недостиг на лекарства - COVID-19
 

Обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание позволи на министъра на здравеопазването да издаде заповед от 20.03.2020 г., по силата на която се забранява износът на лекарства на хининова основа. Целта на забраната е задоволяване нуждите на българския пазар във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, поради разпространението на COVID-19.
 
Междувременно, Народното събрание гласува изрични разпоредби, които позволяват на министъра за здравеопазването да забранява износа на лекарствени продукти, като се предвижда глобите да достигат 100 000 лева. Предстои да проследим точните текстове на приетите разпоредби, които ще бъдат обнародвани в Държавен вестник.
 
В същото време, Европейската комисия работи по приемането на мерки, насочени към запазване на свободното движение на всички стоки и по-конкретно, гарантиране на доставките на лекарства, медицинско оборудване и хранителни продукти.
 
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и членуващите в нея фармацевтични компании (ARPharM) съобщи, че непосредственият риск от недостиг от лекарствени продукти в резултат на COVID-19 в краткосрочен план е минимален и не очакват нарушаване на веригите на доставки на лекарства, освен ако ограниченията поради избухването на COVID-19 не продължат повече от няколко месеца.
 
Специализираният в сферата на „фармацевтичната дейност“ екип на “Пенков, Марков и Партньори“ разполага с богат опит в консултирането на фармацевтични компании, членуващи в ARPharM и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и е на разположение за всякакви консултации и съдействие.

Горното предоставя обща информация, свързана с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като не е изчерпателно и служи за ориентир при тълкуване на новостите към 22 март 2020.

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас на: lawyers@penkov-markov.eu
22.03.2020

Ефектът на противоепидемчните мерки върху обектите с обществено предназначение – магазини, фризьорски и козметични салони

 
Поради разпространението на заразата със SARS-CoV-2 – вирусът, отговорен за COVID-19, на 13 март 2020 г. Народното събрание наложи извънредно положение в страната до 13 април 2020 г. В същия ден бе издадена Заповед № РД-01-124/13.03.2013 г. на министъра на здравеопазването, с която до 29 март се преустановява посещението в големите търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях, заведенията (ресторанти, дискотеки, барове, кафе-сладкарници) и игралните зали, но не и останалите магазини, които ще работят при строги санитарни изисквания. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване бе разрешено да извършват доставки на адрес при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
Целта на заповедта е избягване струпването на много хора.
 
Съгласно точка 5 от горепосочената заповед се преустановява провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други). Това е допълнителна мярка, която следва да се тълкува и прилага, като се съобразяват въведените ограничения по отношение на посещенията в обектите за обществено предназначение, някои от които са изрично посочени в тoчка 1 от заповедта, а други са детайлно изброени в дефиницията от §1., т. 9 от ДР на Закона за здравето. Винаги следва да се отчита и общественото значение на съответния обект.
Макар че с ограниченията в заповедта на министъра не се засягат много видове обекти с обществено предназначение, които не са изрично посочени, при преценката дали даден обществен обект може да продължи да работи при спазване на изискванията на здравните власти, задължително следва да се съобразяват две кумулативни предпоставки – забраната за струпване на хора и наличието на възможност за приложението на строги санитарни изисквания. Ето защо например спортните обекти, СПА и уелнес центровете, обществените бани, които не са изрично посочени в заповедта на министъра, по-скоро попадат в обхвата на ограниченията и следва да преустановят временно търговската си дейност, доколкото тя е насочена към масовите мероприятия по смисъла на ограниченията. Тези търговци имат възможност да преценят доколко в техния случай е приложим институтът на непреодолимата сила, за да намалят неблагоприятния ефект върху бизнеса си. Разбира се, изключения от това положение могат да се допускат според наличието на двете задължителни предпоставки, въведени по-горе – ако няма струпване на хора и възможност за приложението на противоепидемични мерки.
 
Извън изрично посочените обществени обекти в заповедта останаха местата за настаняване – например хотели, за които министърът изрично поясни, че могат да работят, ако осигурят кетъринг по стаите. Не попадат в обхвата на мерките и бръснарските, фризьорски и козметични салони, както и солариумите, за които също беше пояснено, че поначало предвиждат противоепидемични мерки – има практика да се записва час, няма струпване на хора, а инструментите се дезинфекцират.
Много други обекти с обществено предназначение остават незасегнати от мерките, защото имат важно или изключително значение за икономическия и обществения живот и нормалното му функциониране – като магазини извън моловете, аптеки, дрогерии, оптики, обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти, железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции, лечебни заведения и средства за обществен транспорт.
Подобно разрешение беше прието още в началото на извънредното положение с оглед на дейността на банките, застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките.
На 17.03.2020 г. министърът на здравеопазването издаде нова Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., с която беше допълнена заповедта от 13.03.2020 г.. В новата си заповед министърът постанови, че „...не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
 
Макар и целта на новата заповед от 17.03.2020 г. да беше да намали риска от заразата за най-уязвимите възрастови групи от населението, непрецизният характер на текстовете породи въпроси и в резултат беше издадена нова заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. за изменение на двете горепосочени заповеди. В новата заповед се създава т. 1а, с която се задължават „...всички лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1.5 метра между лицата.” Считаме, че тази временна допълнителна мярка следва да се прилага заедно с гореописаните критерии при преценката дали съответните обекти с обществено значение следва да функционират и да приемат посетители и клиенти.
На 20.03.2020 г. депутатите приеха на второ четене Закона за мерките по време на извънредното положение и дадоха възможност на здравния министър да може да въвежда още ограничения срещу разпространението на заразата от коронавируса. От приетите на първо четете текстове на закона отпаднаха конкретните разпоредби за това, кои обекти могат да работят и кои – не, по време на извънредното положение, което остави определянето им в дисрекцията на министъра.

Този информационен бюлетин предоставя обща информация във връзка с мерките на администрацията по време на пандемията COVID-19, като не е изчерпателен и представлява тълкуване на нормативните актове, посочени в бюлетина и на практиката на административните органи в страната от Екипа за уреждане на спорове по съдебен път или чрез арбитраж в адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Материалът няма за цел да даде тълкуване и отговор на въпроса за засягането на конституционните права на гражданите от администрацията, както и на характера на законовата делегация за нормативни административни актове към министъра на здравеопазването.
За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност можете да се свържете с нас на: lawyers@penkov-markov.eu
 
22.03.2020

Промени в обществените поръчки

На 20.03.2020 г., на второ четене Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявенo с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (наричан за краткост по-долу „Закона“).

Въпреки че Законът не съдържа изрични текстове относно сроковете по обществени поръчки по ЗОП, от редакцията на чл. 3 и 4 от Закона може да се изведе, че считано от 13.03.2020 г. до края на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване решения на възложители по чл. 196 от ЗОП пред КЗК и на решения на КЗК по разглеждани от тях жалби по ЗОП пред ВАС по реда на чл. 216 от ЗОП.
 
По отношение на сроковете за обжалване пред КЗК е спорно дали не трябва да се приложи чл. 4 от закона (КЗК не е „съд“ и сроковете за обжалване пред нея могат да се приемат за „съдебни“ само по аналогия) и тези срокове да се удължат с един месец след преустановяване на извънредното положение, но препоръчваме все пак по-консервативно тълкуване и приемане, че тези срокове само се спират от 13.03.2020 г. до края на извънредното положение, с оглед избягване рискове за пропускане на процесуални срокове.
Не се спират сроковете, които се определят по усмотрение на самите възложители и не са законово закрепени (например сроковете за кандидатстване по обявени обществени поръчки), както и не се забранява откриване на нови обществени поръчки в срока на извънредното положение.
 
Със закона се въвеждат (чл. 13) и изключения от приложното поле на ЗОП, според които ЗОП няма да се прилага при:
1. Закупуване от възложители на хигиенни материали, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемични мерки;
2. Закупуване на медицински изделия, дезинфектанти, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразени пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им.
3. Възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци.
Също така в § 12 от Преходните и Заключителните разпоредби на закона, временно се отлага и началото на задължителното електронно възлагане за възложителите, които трябваше да използват Централизирана Автоматизирана Информационна Система „Електронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП) след първи април. Съгласно приетата нова норма, възложителите, за които не е възникнало задължение за прилагане на платформата по чл. 39 а, ал. 1 от ЗОП до влизането в сила на този закон, прилагат за обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ до 1-ви ноември 2019 г.
 

*** Част от промените, които касаят ЗОП влизат в сила от 13.03.2020 г. – в случая това е чл. 13 от Закона (датата, на която депутатите приеха закона на първо четене), а по отношение на § 12 от Закона, той влиза в сила от датата на обнародване на Закона в Държавен вестник.

Този информационен бюлетин предоставя обща информация, свързана с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като не е изчерпателен и служи за ориентир при тълкуване на новостите към 21ви март 2020 . За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас на: lawyers@penkov-markov.eu

 

21.03.2020

Нови ограничения, но и права според Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Народното събрание на Република България прие Закон за мерките и действията по време на извънредно полoжение късно снощи (20.03.2020 г.). 
 
Законът влиза в сила със задна дата – 13.03.2020 г., с изключение на разпоредбите, регулиращи публична продан, както и други изрично посочени изключения в § 51 от закона.
 
Най-голямо отражение върху живота и бизнеса Законът за мерките и действията по време на извънредното полoжение ще има в следните насоки:
 
Сроковете спират да текат – по дела, процедури и производства (без наказателните);
  • Спират се и сроковете за обжалване на решения на възложители по ЗОП пред КЗК и на решения на КЗК пред ВАС;
  • Без запори и обезпечителни мерки в конкретни хипотези;
  • Без санкции при забава в плащане на задълженията, докато трае извънредното положение;
  • Нотариусите ще работят в намален състав и само за спешни и неотложни заверки;
  • Трудовите отношения търпят съществени изменения за работодатели и работници;
  • 60 % от възнаграждението може да се изплаща от държавата за период до 3 месеца, като редът и критериите за лицата, които ще получат такава помощ, ще се определи от Министерски съвет;
  • Удължават се данъчни и счетоводни срокове; 
  • Спират срокове и публично изпълнение по ДОПК.
При необходимост от предоставяне на допълнителна информация по отделните направления от гледна точка на Вашата бизнес дейност можете да се свържете с нас на lawyers@penkov-markov.eu.