logo-right

Новите законодателни мерки за преодоляване на последиците от извънредното положение ​​​​(въведени със ЗИД към Закона за здравето, обн. на 13.05.2020 г.)

27.05.2020

На 13 май 2020 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, предвиждащ редица законодателни промени, насочени към създаване на регулаторна рамка за преодоляване на последиците от отмяна на извънредното положение. Екипът на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ е обобщил по-долу някои  от по-важните, окончателно приети промени, както следва:

I. Обявяване на извънредна епидемична обстановка и въвеждане на временни противоепидемични мерки

С промените в Закона за здравето, се предвижда възможност Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, да обявява извънредна епидемична обстановка. По време на обявената обстановка министърът може да въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион: забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите.

Временни противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място. Изрично е предвидено, че заповедите на министъра са общи административни актове, които се публикуват на интернет страницата на ведомството.

II. Трудовоправни и социалноосигурителни аспекти

Съгласно промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците („Закон за извънредното положение“), възможността за едностранно въвеждане на надомна работа и работа от разстояние от работодателите се удължава за срок до 2 месеца след отмяна на извънредното положение. Същевременно, с измененията в Кодекса на труда, се създаде възможност за работодателя при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние, тоест за част или целия срок на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. С 2 месеца, считано от отмяна на извънредното положение, беше удължена възможността на работодателя за едностранно  предоставяне до една втора от платения годишен отпуск на неговите работници и служители.

Правата на работодателите, въведени с приетия на 13 март 2020 г. Закон за извънредното положение, като например едностранно преустановяване със заповед на работодателя на дейността на предприятието, на част от предприятието или на отделни негови служители, едностранното въвеждане на непълно работно време и т.н. – ще бъдат в сила не само в условията на извънредно положение, но и при обявена извънредна епидемична обстановка.

Съществена промяна, която беше въведена с оглед икономическата обстановка в страната, касае използван през 2020 г. неплатен отпуск, който до 60 работни дни ще бъде признат като трудов и осигурителен стаж.

Удължава се с два месеца и срокът за прилагане на мярката 60/40 - до 30 юни 2020 г., насочена към запазване на заетостта на служителите посредством изплащане на компенсации на работодателите за покриване на възнагражденията на техните служители.

III. Възобновяване на срокове

С отмяна на извънредното положение всички срокове, спрели да текат по време на извънредното положение, като например процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти и др., продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на закона в Държавен вестник, т.е. от 20.05.2020 г.

IV. Съдебни производства и действия по принудително изпълнение

Възобновява се изцяло дейността на съдилищата в Република България и всички видове нотариални производства, без ограничения.

Създава се възможност до два месеца, считано от отмяната на извънредното положение, откритите съдебни заседания, както и заседания на комитети, комисии, местни и държавни органи и др. да се провеждат дистанционно при осигуряване на виртуално участие на страните в производството.

Удължава се с два месеца след отмяна на извънредното положение неприлагането на последиците от неизпълнение на задължения на частноправни субекти, а именно – няма да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

Също така, до два месеца след отмяната на извънредното положение срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.

Пак със същия двумесечен срок се удължава и въведената със Закона за извънредното положение забрана за налагане на запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Не се налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната на извънредното положение.

V. Наеми на имоти – държавна и общинска собственост

До два месеца след отмяна на извънредното положение продължава да важи въведената със Закона за извънредното положение възможност за намаляване на наемните вноски и изцяло/частично освобождаване от заплащането на наемна цена за ползване на имоти - държавна и общинска собственост, от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

VI. Преструктуриране на финансови средства по европейски структурни и инвестиционни фондове

Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право до два месеца след отмяна на извънредното положение да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ, да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, да увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки, в условията на извънредни ситуации.

VII. Възстановяване на заплатени суми от туроператори за отменени пътувания

Удължава се значително срокът, в който туроператорът трябва да възстанови всички плащания, получени от пътуващия или от негово име, в случай на отменено пътуване поради обявеното извънредно положение – до 12 месеца от отмяна на извънредното положение.

VIII. Забрана за износ на лекарствени продукти

С два месеца се удължава възможността на министъра на здравеопазването със заповед да забрани износ на лекарствени продукти от територията на Република България с цел осигуряване на достатъчни количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението на Република България.

Разбира се, предвиждат се и промени в други сфери на икономическия оборот, като например обществени поръчки, акцизи, транспортни услуги и т.н., които ще бъдат предмет на отделен материал.

 

По други актуални сега теми, можете да намерите информация и на нашия уебсайт: www.penkov-markov.eu. Разбира се, можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие и на lawyers@penkov-markov.eu Горното предоставя обща информация, като не е изчерпателно и служи за ориентир при тълкуване на новостите.