logo-right

Правителствени мерки за преодоляване на последиците от Ковид 19

17.12.2020

Обявеното на 13 март извънредно положение бе преустановено, считано от 13 май 2020 г., и заменено с „извънредна епидемична обстановка“, която правителството последователно удължава и която към момента е в сила до 31 януари 2021 г. По време на тази обстановка някои ограничения, включително икономически мерки, продължават да действат.

Банкови и финансови дейности:

 • Мерки, въведени от Българската банка за развитие, за преодоляване на последиците от Ковид-19:
  Министерският съвет прие решение за увеличаване капитала на Българската банка за развитие с 700 млн. лв. Посочената мярка следва да послужи за гаранция за търговските банки с оглед отпускането на средства за лица, засегнати от пандемията. Предоставянето на заеми е основано на портфейлни гаранции, предоставяни от Българската банка за развитие на търговските банки с цел да осигурят ликвидност за преодоляването на негативните икономически последици от избухването на Ковид-19 пандемията. Следователно търговските банки ще осигуряват кредити с нисък лихвен процент за микро-, малки, средни и големи предприятия. Максималният размер на заемите за „МСП“ е до 1 млн. лв., докато този за големите предприятия ще достигне до 2 млн. лв. Тази програма е отворена за всички сектори и обхваща цялата територия на България, като могат да кандидатстват дружества, понасящи отрицателните икономически ефекти от Ковид-19.
  Физическите лица могат да кандидатстват за безлихвени банкови заеми в размер до 4, 500 лв.
 • Мерки, въведени от Фонда на фондовете, за преодоляване на последиците от Ковид-19:
  Самостоятелно заетите лица и малки, наскоро създадени предприятия (към момента изискването е търговците да имат до три съставени годишни финансови отчета), включително тези предприятия, създадени от уязвими групи (хора с увреждания; лица до 29 г.; безработни лица за период, надвишаващ 6 месеца), могат да кандидатстват за нисколихвени кредити в размер до 50 000 лв.
  Новосъздадени предприятия и такива с бърз растеж, осъществяващи дейност в ключови области като иновации, дигитализация, био- и нанотехнологии, мехатроника, роботика, информационни технологии, фармацевтика, финтех и други, могат да кандидатстват за финансиране под формата на дялови и квазидялови инвестиции, предоставяни от 4 съществуващи фонда за рисков капитал.
  Общини, ПЧП и частни предприятия, включително тези, засегнати от кризата, като например компаниите, опериращи в областта на туризма и в транспортния сектор, и т.н., могат да кандидатстват за финансова помощ за проекти, свързани с градското развитие. Общият бюджет на тези мерки се равнява на 418 млн. лв.
  Микро-, малки и средни предприятия, осъществяващи дейности в различните сектори, засегнати от пандемията Ковид-19, могат да кандидатстват за нисколихвени кредити. Мярката включва предоставянето на оборотни средства и инвестиционни заеми, включително преструктуриране в случаи на затруднена финансова обстановка за предприятията възникнали вследствие на кризата.
 • Държавни помощи:
  Микро- и малките предприятия – В допълнение, държавата въведе финансова помощ за микро- и малки предприятия в размер от 3000 до 10 000 лв. - Държавата осигури грантове от 30 000 лв. до 150 000 лв. за средните предприятия, които отговарят на определен критерий (преди всичко загуби, в резултат на Ковид-19 пандемията). Крайният срок за кандидатстване по тази програма бе август 2020 г.
  Земеделски сектор – Въведени са различни видове мерки за фермерите и животновъдите (помощи за складиране на някои видове сирена; помощи за продажбата на череши от реколта 2020 г.; държавна помощ за животновъдите; за пчеларите; за фермерите, отглеждащи плодове и зеленчуци, лозя и маслодайни рози (розово масло).
  Заедно с това, земеделските производители, засегнати от Ковид-19 кризата, преработващи селскостопански продукти, изброени в списък към Анекс I към ДФЕС, или памук, с изключение на рибни продукти, могат да кандидатстват за държавни помощи в размер до 50 000 лв.
  Предприятия, осъществяващи автобусен транспорт, могат да получат държавна помощ в размер до 8 % от техния оборот за 2019 г., като държавната помощ не може да бъде по-ниска от 3000 лв. и да надвишава 450 000 лв. Общият бюджет на тази програма е 30 млн. лв.

Заетост и пазар на труда:

 • Работодателите имат право едностранно да въвеждат работа от вкъщи за своите служителите или да изискват от тях да използват годишен платен отпуск. Могат също да въвеждат непълно работно време.

 • Правителството плаща през фонд „Безработица“ 60 % от възнаграждението на работниците и служителите за някои категории работодатели. Крайният срок за кандидатстване по тази мярка бе 30 септември 2020 г. Съгласно тази схема (т.нар. „схема 60/40“), работодател може да получи помощ от държавата в размер на 60 % от брутното възнаграждение на своите служители, ако в резултат на извънредното положение работодателят е прекратил дейността на цялото предприятие или части от него, или само по отношение на някои работници и служители, или ако е въвел непълно работно време. В последния случай помощта следва да бъде пропорционална на неотработеното време, но не повече от четири часа.

 • Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на земеделието, могат да наемат безработни лица съгласно програмата, която е финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Мярката е основно насочена към компаниите в хотелиерския и ресторантьорския сектор, към дейностите на пътническите агенции и оператори, включително и други дейности, свързани с пътувания и резервации.

Туризъм:

 • Държавата въведе нова програма за туристическите оператори, които могат да получат държавна помощ в размер до 10 % от техния оборот за 2019 г. Общият бюджет на тази програма е 10 млн. лв.

 • Правителството също субсидира туроператорите на чартърни полети, като предоставя 35 евро за всяко пътническо място в полет, при условие че мястото е заето от лице, посещаващо България с туристическа цел.

 • На някои категории лица, главно здравните работници (доктори, медицински сестри и др.), се предоставят еднократни плащания за използване на туристически услуги.

Данъци:

 • Във връзка с Решение № 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 г. държавата освобождава от ДДС медицински продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, предназначени за борба срещу последиците от Ковид-19.

 • ДДС ставката за услуги, предоставяни от ресторанти, спортни зали (фитнес центрове), туроператори, включително и за стоки като книги, бира и вино, е намалена от 20 % на 9 %.

Други

 • Държавата задължава големите търговски вериги (супермаркети) да обособят специални места за стоки, произведени от български регионални производители (регистрирани производители и др.)

 • България забранява износа на стоки, необходими за борба срещу Ковид-19 пандемията, като например лекарства, лични предпазни средства и т.н. Министърът на здравеопазването може да наложи мерки и забрани, например забрана за износ, затварянето на квартали или градски части и т.н.

 • България откри информационен Ковид-19 портал, който се актуализира редовно и предоставя съответната информация за пандемията, включително подробна информация за всички икономически и социални мерки.