logo-right

Интервю на Владимир Пенков за в. Дневник, март 2009 г.

Над 10 български закона дават определение за конфликт на интереси

Адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори" беше подизпълнител на германската "Ньор Щифенхофер Лутц", която подготви през лятото на миналата година анализа на конкретни проекти,изготви индикатори на заобикаляне и измама и посочи тесните места при контрола на европроектите, поръчан от фонд "Земеделие" и агенцията по САПАРД. Това беше в изпълнение на плана за действие на правителството, в отговор на писмата на Европейската комисия, свързани със спиране на евро средствата. Може би и тези усилия са помогнали на администраторите от агенцията да убедят Брюксел за удължаване с една година срока на действие на САПАРД.

Какво точно включваше анализът и в какви посоки бяха направени от Вас изводи? 

На база правните рамки в Европейския съюз и България анализът въз основа на конкретни проекти съдържа конкретни индикатори за потенциални сценарии за заобикаляне на закона и измами, контролен лист с въпроси, улесняващи идентификацията на измамите, чрез формално оформление на документи, въпроси за идентифициране на измамно поведение, свързано със съдържанието на документите, въпроси за идентифициране свързаността между лицата и препоръки за законодателни изменения. Този анализ изцяло се ръководеше също така от целите на т.н. екшън-план на правителството за премахване на съществуващите или потенциални мрежи от конфликт на интереси в цялостното управление на средствата, засилване контрола върху законността и редовността на разходите, посредством извършване на истински и редовни проверки и одити на място, както и за бързо вземане на предпазни, коригиращи или дисциплинарни мерки, все с цел възстановяване на регулярните плащания и получаване на положителна оценка по другите оперативни програми.


Какви индикатори посочихте?
- Разработени бяха няколко дузини индикатора, които да сигнализират за нередности по проектите и да служат на контролните органи при бъдещи проверки на европейски проекти. За съжаление, не мога да навляза в конкретика за всичките индикатори, поради клауза за конфиденциалност в договора. Мога да кажа обаче, че по тях проверихме 56 проекта, като всеки един от тях е между 2 и 10 тома, така че за по-малко от месец ние проучихме над 250 огромни тома, което осигури максимална, според условията на работа, достоверност на резултатите.

Възможно ли е Вие да сте разработили твърде рестриктивни правила за оценка и те да блокират оценката на проектите по САПАРД?
- Категорично не. Защото ние оценихме високо съществуващата правна рамка  и е факт, че България беше единствената страна от новите демокрации, чиито правила бяха акредитирани от европейската комисия и тези правила за оценка не са никак лоши, но не бяха достатъчни да гарантират точното им изпълнение. Ние  в нашата работа бяхме силно мотивирани само да помогнем на администрацията, така че голяма част от средствата по евро проектите, които вече са били одобрени, да бъдат изплатени. Прилагането на индикаторите би улеснило служителите лесно да отсяват проектите, както и за премахване до голяма степен на формализма и повърхностния подход при оценката. Важно е да се отбележи също, че не следва само да се отбелязва наличието на един или друг необходим документ при оценката и проверката, но и съдържанието на същия да бъде разгледан от съответния специалист.
Целта беше да изработим механизъм за одобрение на бъдещи проекти и да се предотвратят нарушения при бъдещо усвояване на еврофондовете. Вкарахме нови елементи и въпроси при оценка на проектите, които да улесняват служителите в агенция САПАРД и фонд "Земеделие" при разглеждането им. Далеч съм от мисълта, че тези служители не са били съвестни или професионално подготвени, когато да са изпълнявали задълженията си. За тяхно улеснение направихме контролен лист с въпроси към кандидатите за субсидии. Той е изработен така, че ако на всички въпроси се отговори с "не", това ще бъде сигнал за чиновника, че проектът е изряден. И това е извън самото разглеждане на проектите.

Как избрахте проектите?
 -  Професор по статистика (капацитет в своята област, чието име не бих искал да обявя) анализира всичките одобрени близо 3600 проекти и предложи модел как по случаен критерий да изберем приключили платени и неплатени проекти, по които досега никой не е дискутирал. Искахме да избегнем всякакъв субективизъм, за това избрахме метод,  основаващ се на риска, като приехме, че рискът по принцип се увеличава с увеличаването размера на субсидията. Затова чисто статистическият принцип беше съчетан с групирането на проекти, съгласно съдържащия се в тях потенциал от риск.

 Значи Вие сте дали на чиновниците точната методология, която да прилагат в бъдеще?
- Да. Проучването и анализа анализът нямаха за цел да се упражни контрол върху решенията на служителите, както и дали е било законно или не предоставеното финансиране. То изцяло беше съсредоточено върху дейността на служителите в процеса на кандидатстване, одобрение на проекта и разплащане. Обръщаше се внимание върху начина на обработката на заявленията и тяхната пълнота, както и върху прецизността на проверките и контрола. Целта беше да се посочат процедурни и структурни слабости на административната практика, както и тяхната уязвимост по отношение на измамите. Методологията отговаря напълно на изискванията на Европейската комисия. Целта беше да дадем максимално широк обем препоръки, за да се минимизират нарушенията. Ако управляващите преценят, че предложенията ни са подходящи, нека сами да решат дали да ги приемат всички или само част от тях. Освен това направихме анализ и на правната рамка в страната, за да се види в кои закони има определение за свързаност, добила популярност като конфликт на интереси. Прегледахме всички закони, наредби и други актове, които визират тези понятия. И установихме, противно на твърденията, че в България нямало закони, които дават определение за свързани лица, че има над 10 такива закона. Подобно определение дават търговският закон, данъчно-осигурителният процесуален кодекс, закона за държавния служител, закона за обществените поръчки и много други. Взаимствахме не само от българските, но и от европейските закони. В резултат предложихме промени в закона за подпомагане на земеделските производители, защото единствено там липсваше подобно определение.

Какво е определението за конфликт на интереси?
Най-широко това определение е дадено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Според него свързани лица са съпрузи, роднини по права и съребрена линия до трета степен, работодател и работник, съдружници, лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество, лицата, в чиито управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акции, лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото, лицата, едното от които е направило дарение на другото, лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице и т.н. Виждате какъв широк спектър на свързаност е налице и то в български закон, не в европейското законодателство. Българските формулировки са дори по-широки, отколкото тези в германските закони, които имам претенциите да познавам. Защото там никой не би си позволил да участва с друга фирма, ако има физическа лична връзка с управителните й органи, да не я съобщи на компетентните органи, когато кандидатства за субсидия.

Излиза, че оправданието, че нямало определение за свързаност е чиста форма опит за измъкване от отговорност?
- Не мога да се изразя по този начин. Нашата работа беше да анализираме българската и европейска нормативна уредба, да изготвим съответни предложения и да предоставим избора в ръцете на администраторите. Но все пак бях изключително изненадан колко много закони уреждат понятието свързаност у нас. Личното ми мнение е, че когато се разпределят обществени пари и се допуска съмнение за обективност, по аналогия можеше да се използват някои от формулировките в съществуващото законодателство. Разбира се, като се спазят и спецификите за България, свързани също с реституцията и обстоятелството, че сегашните собственици често не обработват земята. Разбира се, формулировката в данъчно-процесуалния кодекс е твърде обширна, но вероятно тя трябва да се приложи и към сферите, които се контролират от Европейската комисия и които са свързани с разпределение на европейски пари. В много други закони освен роднинството и участието с дялове в дружествата като свързаност се включват пряко или непряко участие в управлението, възможността за въздействие и др. Въпросът е не администрацията да си заравя като щраус главата в пясъка, а да посочва нещата с истинските им имена.

Вие сте свършили огромна работа, която да даде насоки за оценка на проекти по европейските програми. Каква част от тях бяха използвани?
- Не зная каква част от доклада ни се използва, защото не ни поканиха на срещата с експерти от Европейската комисия, въпреки опцията в договора. Не можахме да участваме и в разработването на стратегия за преговорите. Все пак то е в прерогативите на правителството, въпрос на тяхна преценка. Считам, че точно сме изпълнили нашата задача, а именно, да улесним, както работата на администрацията, така и на бенефициентите при попълването на документите, оценка на проектите и упражнявания контрол. С прилагането дори на част от резултатите на анализа, биха се минимизирали условията за измама или нарушения, в следствие на незнание. Това би убедило Европейската комисия, да възстанови плащанията на европейските пари по предсъединителните програми, а и би убедило Европейската комисия, че може без притеснение да се довери на създадената в България процедура, с оглед плащанията по всички европейски програми.