logo-right

Интервю на Владимир Пенков за в. Строител, септември 2009 г.

ООД да се регистрира срещу 2 лв., предлагат от МС

 

Това няма да насърчи бизнеса, коментираха юрист

 

Мариана Корчакова

Минималният капитал за учредяване на дружество с ограничена отговорност да бъде намален от 5000лв. на 2 лв., предвиждат предлаганите от Министерски съвет промени в Търговския закон. „Така се създава по-благоприятна законова среда за стартиране на бизнес и в младите хора се стимулира желанието и нагласата да бъдат предприемчиви”, обясниха от правителствената пресслужба.
„Тази идея идва от Англо-саксонската правна система. Аз считам, че това е неподходящо за България, където е възприета континенталната, а не трябва да се нарушава добрата традиция в България”, коментира идеята адвокат Владимир Пенков. „У нас съществува фигурата на Едноличния търговец, под формата на която, всеки, който желае, може да развива бизнес без да внася начален капитал. За сметка на това обаче, той ще отговаря с цялото си имущество. Целта на капитала е, да се гарантират добросъвестните кредитори. Трябва да се има предвид и последното изменение в Търговския закон (ТЗ), че при създаването на дружеството трябва да се внесат само 35% от цялата сума, т.е. около 1700 лв. . Едва ли тази сума може да бъде някаква пречка, след като за началото на бизнеса са необходими многократно повече средства”, обясни юристът. ”Такава промяна ще направи необходими множество други промени, което наистина е излишно. В течение на годините има създадени над 500 000 дружества у нас, от които функционират едва около 20 %. Това показва, че една такава промяна няма да има никакво поощрително въздействие върху бизнеса”, аргументира се той.
Според него, един от малкото добри закони в България е Търговският и ако въобще има необходимост от промени в него, те трябва да са в друга насока. Едно от важните изменения, според адвокат Пенков, трябва да е свързано с изключването на мажоритарен участник в дружеството, което по думите му, трябва да става само с решение на съда. Друго изменение, удачно според него, е увеличението на капитала да става с решение на съдружниците, притежаващи над 50% от дяловете в капитала. Той счита още, че дружествените договори трябва да имат нотариална заверка на подписите, така че да не се допуска подмяна на страници и изменение на клаузи. При увеличаване на капитала, когато вноската е непарична, тя да се оценява от самите съдружници, а само при спор между тях или при съмнения от страна на регистъра,  да се прави оценка от независими експерти, предлага той. Адвокат Пенков счита още, че събирателните дружества не трябва да са юридически лица и да плащат корпоративен данък. „Това за мен е един абсурд, който обезсмисля тази правна форма на сдружаване, която междувременно също не е свързана с осигуряване на установения капитал ”, категоричен е юристът.