logo-right

Интервю на Владимир Пенков за в. Пари, януари 2010г.

Защитата на данните на фирмите – на 0

 Законът да ограничава публикуването на информацията, предлагат засегнатите компании

 Има голямо противоречие между Закона за търговския регистър и Закона за защита на личните данни. Според първия фирмите се регистрират като предоставят доброволно информация и всичко, което изпратят става публично. Понякога обаче поради незнание или несъобразителност те дават  конфиденциална информация или съдържащи защитени от закона данни. Пак според Закона за търговския регистър обаче нищо от регистъра не може да се заличава. В същото време това е в противоречие със Закона за защита на личните данни. Изпадаме от една в друга крайност - преди не се предоставяше никаква публична информация, а сега публикуваме всичко, дори защитени от закона лични данни.

Смятам, че Законът за търговския регистър трябва да се промени, като вариантите за това са два. Може например да се разреши заличаването на вече предоставени данни. Другият вариант е просто да не се обявяват защитените лични данни, както и незадължителни лични данни по желание на търговците, освен в строго определени случай на съответните специализирани органи. Може би най-лесно ще бъде, ако се промени формуляра за регистрация като в него останат само графите за попълване на задължителните лични данни. Сега повечето не са задължителни, но въпреки всичко фирмите попълват и някои от тях.Именно в тези графи се изискват лични или конфиденциални данни. С новия формуляр всички ще предоставят еднаква информация и в същото време ще бъдат защитени. Така ще се стигне и до еднаквост и сравнимост на предоставените данни.

Смятам, че трябва да се предвидят промени в Закона за търговския регистър, които да подобрят и защитата на фирменото име. Сега при регистрация на едни и същи имена се добавя цифра, за да се различават, но това не е достатъчно различие и допуска злоупотреба. Според мен обаче защитата трябва да е като в патентното ведомство и първият по време да е и първи по право. Не трябва да се допуска и регистрацията на фирми, които имат близко звучене, за да не се допуска объркване.

Друга законодателна реформа, която може да бъде направена е, ако фирмата получи отказ за регистрация, да и се дадат 30 дни, за да отстрани пропуските в документацията си, а не да се започва нова процедура.

Трябва да се допусне наред с адвокатите и прокуристите да имат право да представляват фирмата. По този начин значително ще се облекчи работата на една компания, особено ако управителят й пребивава в чужбина.

С нотариално заверено пълномощно съгласно общия принцип на гражданското законодателство трябва да може всяко трето лице да може да представлява търговеца.

Трябва да се изгради надежден механизъм за обслужване на едно гише и за недопускане на държавната администрация да изисква вече представени данни.

Много бързо трябва да се улесни и трасира също така процедурата по служебната ликвидация на нерегистрирани в срок търговци, тъй като съвсем скоро в противен случай ще се сблъскаме с лавина от случаи, а не бива да допускаме отново продължаване на срока, с което се обезсмисля създадената правна уредба и реформа.

 

 

Владимир Пенков, управляващ съдружник в Пенков, Марков и партньори