logo-right

Интервю на Владимир Пенков за B2B Magazine, април и юли 2011 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО С ИСТОРИЯ

ВЛАДИМИР ПЕНКОВ: „ДОБРИЯТ ИНВЕСТИТОР ЗАСЛУЖАВА ДОБРИ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛОВИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА И ДОБРО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Горди сме, че успяхме да създадем собствена фирмена етика, култура и традиция

На бизнесът е необходима добра инвестиционна среда и възможност за бърза и справедлива реализация на правата.

Изграждането на специализиран търговски съд, като важно средство за бързи и качествени съдебни решения и важно средство за разтоварване на гражданските съдилища

ПРИ ПРИЕМАНЕТО ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА БТПП ЗА 2010 СЕ ЧУХА МНОГО ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ ЗА ВАШАТА КАНТОРА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ЗАЩО В ЕДНА ОТНОСИТЕЛНО КОНСЕРВАТИВНА ОБЛАСТ НА ПРАВОТО СЕ НАЛАГА ДА СЕ ПРАВЯТ ТОЛКОВА „РЕВОЛЮЦИОННИ” ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Не бих могъл да се съглася, че за България това е консервативна област, тъй като едва 1991 г. се прие Търговския закон, а свободната пазарна икономика в различна степен на развитост се прилага едва от 20 години. Едва от 3 години, обаче, разполагаме с модерен единен  електронен регистър, като се осигуриха условия за ясни и еднакви критерии, бързо произнасяне, незабавни справки и електронен подпис. Все пак, практиката отбеляза редица смущаващи слабости във функционирането на регистъра, като ние наистина много активно участвахме в проекта за промяна на Закона за търговския регистър по инициатива на AmCham  и подкрепен от БТПП и други важни неправителствени организации, с оглед преодоляване на досегашните слабости.

От предложения цялостен проект за изменение на закона, проектът на Министерство на правосъдието  възприема във връзка със защитата на личните данни режима на регистрация на потребителите на данните по фирмената документация, наред с общата достъпност на обстоятелства на търговеца, предвижда макар и кратък 3-дневен срок за отстраняване на технически недостатъци в заявлението, както и предвижда създаването на нова уредба по отношение на непререгистрираните в срок дружества.

За съжаление не се възприеха намерилите широка подкрепа предложения за уредба на недобросъвестни посегателства върху фирмените наименования и за предотвратяването на заблуждаващи фирмени наименования. Единствено това би могло да бъде окачествено като революционно предложение. Не бяха също възприети предложенията за процедури за преустановяване на публичност на обстоятелства, които не подлежат на вписване, като израз на защитата на лични данни, за отстраняването на "стари" грешки , както и посочването на прокуристът, като законен представител. Абсурдно е прокуристът да може да назначава процесуални представители по закон, а да не се допуска като законен представител на търговеца в регистъра.

ТОВА ДОБРЕ ЛИ Е ЗА 90 НА СТО ОТ МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС КАКВИТО СА ПРЕОБЛАДAВАЩИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ?

Не всичко, може би, от предложените изменения, се приема веднага като добро от малкия и среден бизнес, но средносрочно хармонизацията и правилата на европейските критерии, както и създаването на прозрачни и предвидими условия за всички инвеститори са в полза на всички в България.

Въвеждането на електронен документ и електронен подпис в регистърното производство, както и свободният достъп за справки по всяко време безспорно са от голяма полза особено за малкия и среден бизнес, защото се пести много човешки труд и време.

КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТЕНОТО ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ И ТЪРГОВСКА МАРКА?

При обединяването на 28-те, преди това несвързани един с друг, регистъра в  страната в единния електронен регистър, се забелязват голям брой случаи на използване като наименования добре известни у нас защитени световни и други търговски марки, като очевидно се е търсело съзнателно заблуждаващо потребителите сходство.

Считало се е за достатъчно различието в някоя буква, формата на дружеството или наличието на някоя цифра. Например Сони ООД ,Сони 03 ООД,Сони 09, Сони М ООД, като всички тези дружества нямат нищо общо с очаквания титуляр. Действително става дума за злоупотреба с репутация. Затова законодателството трябва да предвиди процедури за защита от страна на засегнатите лица. Това има пряко отношение към добрата инвестиционна среда и е от еднакво значение за всички инвеститори- български и чужди.

ДОБАВЯ ЛИ ПРЕСТИЖ КЪМ ИМЕТО НА ЕДНА КАНТОРА РАБОТАТА ПО ЗНАЧИМИ ЗАКОНОПРОЕКТИ? СЕГА МНОГО ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ НОВИТЕ РЕГЛАМЕНТИ В ПРОЕКТА ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ?

Безспорно, особено когато работата по законопроектите е била ефективна и полезна за бизнеса, това е престиж за една правна кантора, но не това е най-важното за ангажираното участие във важни за бизнеса законопроекти, тъй като за всички успешни професионалисти, в това число и правни кантори, е важен обществения ангажимент да се спомогне, чрез законодателството, да се ускори икономическото развитие, което е в полза на всички.

Освен ангажимента ни по Закона за търговския регистър и Търговския закон, нашата кантора, като официални съветници на БТПП, участва и в обсъжданията на Закона за енергията от възобновяеми източници, бидейки и членове на Българската ветроенергийна асоциация. При това е важно не да се лобира за една или друга група заинтересовани инвеститори, а да се търсят ефективни решения, които ще бъдат дълготрайно от полза за държавата и хармонират с европейските изисквания.

Затова е важно да се фиксират преференциалните цени за съответния срок, да се изготвят планове за изграждане на инфраструктурата и да се създаде уредба за биогоривата.

Не по-малко важно е обаче, също законът да предвижда ясна формула за изчисляване на преференциалната цена, да не се ограничават преференциите, незнайно защо само до 2015 г., както и поставената съгласно европейските изисквания минимална цел за постигане на 16% до 2020 г. да не се третира като максимум.

Трябва да се гарантира определен срок за присъединяване, като се отстранят условията за бюрокрация и ненужно бавене, които са само предпоставка за корупция. Разбира се, трябва да се гарантира от закона и цялото изкупуване на излишъка от енергия, произвеждана от агрегати за собствени нужди.

Ако се постигне всичко това, ползата е за всички и най-вече за страната, като тук не е толкова важен престижът на правната кантора.

КАКВО Е ВАЖНО ЗА ДОБРИЯ АДВОКАТ - ДА БЪДЕ ВЪЛК-ЕДИНАК ИЛИ ДА РАБОТИ КАТО ПО ФИЛМИТЕ В ГОЛЯМА КАНТОРА С ЕКИП ОТ СЪМИШЛЕНИЦИ?

Считам, че вълците единаци са отживелица, тъй като интересите на ползувателите на правни услуги е да разполагат с колективните знания и способности на разнопосочни специалисти – нещо, което е по силите само на екипната работа в по-голяма кантора.

Г-Н ПЕНКОВ, КАК СТИГНАХТЕ ДО ИДЕЯТА ДА НАПРАВИТЕ ГОЛЯМА КАНТОРА С РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ В ЦЯЛАТА СТРАНА?

Не може да става дума за някаква първоначална идея. Просто нашата философия и подход, задълбочено и индивидуално да се готвим за всеки казус, ангажирано да подкрепяме с правни съвети нашите клиенти, като никога да не ги лъжем или затаяваме някои трудности, а се борим докрай пред администрацията за намиране на логично и разумно решение при неуредени от законодателството въпроси, доведе до нарастване на работата и с това привличане на много нови колеги. Сега в централния офис разполагаме с 23 адвокати и 18 души съпътстващ персонал, а в цялата страна с малко над 50 колеги.

Възможността за качествено обслужване в цялата страна, при най-високи стандарти на качество изисква и създаването на офиси и в други градове, като сега разполагаме с официални кантори в Бургас, Плевен, Стара Загора и Русе, а имаме асоциирани членове във Варна и други градове.

МИСЛИТЕ ЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ В ГЪРЦИЯ, В РУМЪНИЯ, В СЪРБИЯ, В ТУРЦИЯ?

Такива офиси не са необходими, т.к. чрез нашето членство в Lex Mundi имаме достъп до най-добрите офиси в над 150 страни в света, включително в региона на Балканите. Това е голямо предимство не само за нас, но и за нашите клиенти, които имат инвестиционни намерения в чужбина.

ГОЛЯМАТА ФИРМА РАЗБИРА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДОБРОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ. КАК ОБАЧЕ МАЛКИЯТ БИЗНЕС И СРЕДНАТА КЛАСА ДА БЪДЕ УБЕДЕНА, ЧЕ Е ПО-ДОБРЕ ВМЕСТО ДА ХИТРУВАШ ДА НАПРАВИШ КОНСУЛТАЦИЯ С ДОБРА КАНТОРА?

Наличието на добро законодателство, както и бързо и справедливо правораздаване, ще направи очаквани и необходими правните съвети във всяко едно стопанско начинание. Добрите правни съвети довели до по-голяма ефективност, ще увеличат търсенето на съответните правни кантори.  Обратното, наличието на лоши практики, не свързани с точното прилагане на правните норми и лошите практики в правораздаването ще тласкат не само малките и средни, но и големите фирми, да търсят благоприятно за тях решение, като спестяват от считани за тях "излишни" разноски за добри правни съвети.

ИМАТЕ ЛИ ПРИМЕР, КОЙТО ДА УБЕДИ КЛИЕНТИТЕ, ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПРАВНИ СЪВЕТИ Е ПО-ЕФЕКТИВНО, ОТКОЛКОТО ПРАВНАТА ЗАЩИТА ПРИ НАСТЪПИЛИТЕ ЛОШИ ПОСЛЕДИЦИ?

По-скоро е невъзможно да се даде пример, когато последващата помощ да е била по-ефективна спрямо предварителното консултиране, включително от гледна точка на правните изисквания на стопанските начинания и предварителното договорно предвиждане на максимална правна защита.

Затова тези, които предварително влагат известни средства за правна помощ, са най-печелившите на пазара фирми.

ПРЕДПОЧИТАТЕ ЛИ ГОЛЕМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ КАТО КЛИЕНТИ?

Действително някои по-големи проекти се свързват главно с така наречените големи компании. Все пак, както във всяка друга европейска държава, гръбнакът на икономиката са малките и средни предприятия и именно те заемат повече от две трети от нашата работа. Нашето уважение към тях е огромно и поради това, че обикновено техните представители изключително добре познават закона и пазара, предоставянето на правни услуги за тях не само е истинско предизвикателство, но и обучава и възпитава нас самите.

ЗА ДОБРА ЕКСПЕРТИЗА НАЛАГА ЛИ ВИ СЕ ДА ОБУЧАВАТЕ СВОЯ ЕКИП?

Ние сме едно от малкото адвокатски дружества притежаващи сертификат ISO 9001:2008 за качествено управление на услугата. Най-високите стандарти на качество са изискване в нашата работа, а предпоставка за това са системните участия в различни видове, както теоретични така и практически занятия, включително в рамките на Lex Mundi, водещата световна организация на независими юридически фирми, различни други специализирани семинари и ежегодните курсове под формата на Team Building

АКО ТРЯБВА ДА СЪВЕТВАТЕ ПРОХОЖДАЩИ БИЗНЕСМЕНИ, НА КАКВО БИХТЕ ГИ НАСЪРЧИЛИ ДА ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ В ПРАВНАТА СФЕРА, ЗА ДА ИМ ВЪРВИ ДОБРЕ?

Разбира се, всеки мениджър трябва да притежава определени икономически и правни познания, особено свързани със създаването и управлението на дружествата, стопанската дейност и данъчното облагане, а може би и по-нататък по трудово право. Но най-вече мениджърите трябва да осъзнаят, че всяко едно тяхно решение трябва да бъде съгласувано и със специализиран правен съвет, който средно-срочно значително ще увеличи ефективността на работата.

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ЮРИСТИТЕ И ВЛАСТТА – ВИЕ НАПРИМЕР ЗАЩО НЕ СТЕ ВЪВ ВЛАСТТА?

Хора като мен не би трябвало да се обвързват с определена политическа партия или власт, т.к. ще загубят от професионализма и ангажираната гражданска позиция. За това с радост изпълнявах дълго време функциите си като заместник председател на БТПП, за утвърждаване на добър инвестиционен климат за предприемачеството в България и сега с готовност и удоволствие участваме в различни работни групи свързани със законодателството. Винаги, обаче, искаме да отстояваме една обективна позиция, която е полезна за всички, а не да лобираме за ограничени интереси. Професионалният частен бизнес позволява и по-добри доходи от държавния сектор.

ЗА КОГО ОСТАВА ВЛАСТТА ТОГАВА, КОЙ ДА РЕАЛИЗИРА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЛА, АКО ВСИЧКИ СИ СТОЯТ В ЧАСТНАТА СФЕРА?

Не съм компетентен да дам отговор на този въпрос, но след като кандидатите за властта често са повече отколкото за частния бизнес, вероятно има неща, които хората от частния бизнес не могат да разберат…

КАКЪВ Е КОМЕНТАРЪТ ВИ ЗА ИДЕЯТА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА МАГИСТРАТИ – СЪДИИ И ОБВИНИТЕЛИ ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪД?

Той е наречен специализиран. Аз обаче не смятам, че по този начин ще се решат някакви проблеми, тъй като по същество не става дума за специализиран съд, а за извънреден съд. Това е забранено от Конституцията и не е присъщо на правовата държава. Това са същите съдии, същите закони, същите възможности за протакане, изискват се същите доказателства. Така нищо не се изменя, затова е лош пример, макар да го има в някои държави при действието на особени обстоятелства. Идеята не е оправдана за мен в този момент. Какво е пречело досега на избраниците на специализирания съд да работят ефективно? Специализиран би бил отделен търговски съд, като тясно насочена юрисдикция за всички дела от търговски характер - спорове по търговски договори, по дружествено право, по регистърни производства и несъстоятелност. Търговският съд в този смисъл е част от съдебната система, а не особена юрисдикция. Това е от полза за предприемачеството, т.к. ще се гарантира в по-голяма степен еднаквото прилагане  на закона и ще има единна административна и деловодна дейност. Квалификацията на съдиите ще нарасне, а от там и ефективността от работата и бързината за произнасяне, и то с добри решения. Освен това би се освободил и капацитет на общите съдилища. Това е специализиран съд, а не този създаден специално за тежки дела.

ИМА ЛИ ЛЮБИМ КАЗУС КАНТОРАТА НА Г-Н ПЕНКОВ?

Нямам любим казус, но имаме десетки случаи, в които цялата кантора се чувства удовлетворена от постигнат успех. Горди сме, че участвахме в създаването на първото съвместно дружество с голяма западна компания, още преди приемането на търговски закон, между ЦКС и The Coca Cola Company, че участвахме в голям брой успешни за страната приватизационни сделки, като нашите клиенти се превърнаха в големи данъкоплатци за страната, че сме имали възможност да обслужим най-голямата сделка в  България при първоначалното придобиване на БТК и последващата покупка от AIG Capital Partners за 1.8 милиарда евро. Не може да не сме доволни и от съвместния консорциум с   PricewaterhouseCoopers, който осигури съвместната продажба на Български Морски флот. Много голямо удовлетворение за нас е, че успяхме да изградим собствена фирмена етика , култура и традиция, както и правила и стимули за работа, осигуряващи най-доброто обслужване за клиентите.

ЦЕНИ ЛИ БИЗНЕСЪТ ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА?

Мисля, че нашите клиенти ценят това нещо, защото тези които не предпочитат тази философия, по-скоро не идват при нас. Тези, които държат на нас, а това е по-голямата част, са фирми с подобна философия и благодарение на тях аз съм оптимист за утвърждаването на гражданско общество и правова държава в България. Всички, които работят в сферата на икономиката и се сблъскват с неимоверните трудности, които за съжаление се създават от административните органи, трябва да чувстват гордост, че създават нещо ново. Лошото е , че досегашните правителства като че ли не успяха да създадат такива икономически и правни рамки и усещане за перспектива, които да накарат младите хора да харесват бъдещето си в България. За да има добро бъдеще страната, е необходимо правителството и гражданското общество да създадем добра перспектива за младото поколение, а то да хареса тази перспектива, иначе всички ние губим.

ВСЕ ПАК, ОПТИМИСТ ЛИ СТЕ?

Като имам предвид начина на нашата работа за клиентите, самите наши клиенти, които изпитват огромен респект пред правовия ред, както и личностните качества на нашите колеги, не мога да не бъда оптимист. Но нека да не разчитаме на извънредни юрисдикции познати от времето на социализма като неправов инструмент, а на едни справедливи правни законови регулации валидни за всички и уважавани от всички. Само гражданското общество и демократичните принципи на правовата държава могат да осигурят добро функциониране на една социално-ангажирана свободна пазарна икономика. Ние изразяваме нашия оптимизъм като в новия ни офис само след няколко месеца ще създадем още по-добри условия за работа на нашите колеги и за обслужване на нашите клиенти.

Въпроси: Васил Чобанов