logo-right

Към 24.07.2019

23 Юли 2019

До 10 млн. лева глоби за несъответствие с новия Закон за мерките срещу изпирането на пари 

До края на този месец се очаква да бъде приет на първо четене Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което ще станат факт поредните новости в българската регулаторната рамка.

Предвидените промени отново ще разширят кръга на задължените субекти, като наред с настоящите, ще попаднат и лицата, които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги и др.

С новите законови разпоредби ще бъде въведена и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. Предвидени са и по-ниски прагове за прилагане на мерките за комплексна проверка от издателите на електронни пари и техните представители.

Регламентацията в сферата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще обхване по-голямата част от българския бизнес. Организациите ще бъдат изправени пред императивните изисквания да прилагат спрямо своите клиенти адекватни мерки за комплексна проверка според установеното ниво на риск, да установяват източника и произхода на средствата, които получават, да уведомяват ДАНС при съмнителни сделки и операции и да прилагат стриктно редица други правила.

Въпреки публичността относно законодателните промени, все още голяма част от организациите не са предприели необходимите действия по осигуряване на съответствие със закона, който става все по-рестриктивен с всяка последваща промяна, включително и предвиждайки глоби до 10 млн. лева или до 10 на сто от годишния оборот на задълженото лице.

Последиците и санкциите за всяко неизпълнение на законовите правила в сферата са значителни и предпоставят сериозна и навременна подготовка от страна на всички задължени субекти.