logo-right

25.02.2020

25 Февруари 2020

Промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), касаещи потребителите и техните кредитори

Народното събрание прие съществени промени в ГПК с цел създаване на допълнителни гаранции за потребителите в случаи на водени срещу тях съдебни процедури от търговци и банки.

В заповедното производство

След последните изменения в заповедното производство , съдът ще следи служебно за неравноправни клаузи в договори с потребител. Търговци, предлагащи стоки и услуги, извършващи търговска дейност в частния или в публичния сектор, доставчици по веригата на доставка на стоката до крайните потребители, банки, други финансови институции и монополни предприятия ще са задължени да представят копие от сключения с потребителя договор, от който произтича претендираното вземане, заедно с приложимите общи условия, ако има такива. Непредставянето би било основание за отказ за издаване на заповед за изпълнение или отмяна на разпореждането, с което се уважава молба за незабавно изпълнение.

Заповедното производство е институт, който е въведен в ГПК с цел бързо снабдяване с изпълнителен лист и затова често е предпочитан от бизнеса като бърз и улеснен ред за събиране на вземания от потребители. До приемането на новите изменения търговците, банките и др. подаваха заявление за издаване на заповед за изпълнение, като съдът само формално разглеждаше дали са спазени определени в закона критерии, а не се стигаше до преглед по същество.

В общия исков процес

В отговор на противоречивата съдебна практика, установена до този момент, делата срещу потребители ще се разглеждат единствено като граждански по реда на общия исков процес, а не като търговски. С посоченото допълнение се цели максимална защита на потребителя, ако кредиторът реши да търси вземането не по реда на заповедното производство, а по общия ред чрез подаване на искова молба срещу длъжника. От правна гледна точка изменението има значение за достъпа до касационно обжалване, сроковете на ответника за подаване на отговор на искова молба и т.н.