logo-right

Продължава серията спечелени дела от „Пенков, Марков и партньори“ срещу Република България за възстановяване на обявената за противоконституционна 20% такса, удържана от ВЕИ производителите в страната

12 Януари 2021

Екипът по процесуално представителство на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели окончателно на трета инстанция още няколко съдебни производства от серията дела срещу Република България за възстановяване на обявената за противоконституционна 20% такса, удържана от ВЕИ производителите.

На 10.11.2020 г. Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание, се произнесе с Определение № 762/2020 г., с което не допусна до касационно обжалване по касационна жалба на Държавата решение № 1188/20.05.2019 г. по т. д. № 5237/2018 г. на Апелативен съд – София, 13 търговски състав, което бе постановено изцяло в полза на ВЕИ производител - ищец в съдебното производство. Със сходни мотиви с Определение № 763/09.12.2020 г., Гражданска колегия, Четвърто отделение, ВКС не допусна до касационен контрол по жалба на Държавата решение № 3045/14.05.2020 г. по в. гр. д. 6277/2019 г. по описа на Софийски градски съд, както и беше потвърдено Решение № 2284/21.04.2020 г., постановено по в. гр. д. 3570/2019 г. по описа на Софийски градски съд, след като с Определение № 855/09.12.2020 г., ВКС, Гражданска колегия, Трето отделение не допусна до касационно разглеждане по същество обжалваното от Държавата горецитирано второинстанционно решение.

В горните производства Държавата бе осъдена на основание чл. 49 от ЗЗД във вр. с чл. 7 от КРБ да заплати на ищците обезщетение за вреди, равняващо се на удържаната от последните 20% такса.

В мотивите на ВКС в горепосочените определения бе затвърдената като константна създадената вече през април 2020 г. съдебна практика на ВКС по отношение на следното:

Държавата отговаря пряко за вредите, причинени от законодателната дейност на нейния орган – Народното събрание, и по-конкретно: „основание за отговорността за вреди на държавата е както приемането на противоконституционния закон, така и последвалото противоправно бездействие на органа, който го е приел (издал)“.

Също така, с Решение № 207/06.01.2021 г. ВКС, Гражданска колегия, Трето отделение остави в сила Решение № 4875/02.07.2019 г., постановено по гр. д.№ 11362/2018 г. по описа на Софийския градски съд, ГО, II „В“ въззивен състав, с което Република България бе осъдена да възстанови на основание чл.55, ал.1, предл. първо от ЗЗД незаконно удържана такса по чл. 35а ЗЕВИ в периода от 1.04.2014 г. до 09.08.2014 г.

В своите мотиви по горецитираното решение, ВКС прие, че „Държавата, която е ответник по настоящото дело, е извършила деликт чрез своя законодателен орган, който е приел противоконституционна правна норма и след това не е изпълнил задължението си по чл.22, ал.4 от ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици . Затова правните субекти, платили таксата по чл.35а от ЗЕВИ имат правото да ги искат от държавата като обезщетение за причинените имуществени вреди/ решение № 71 от 6 април 2019 г. гр.д. № 3804 по описа за 2019 г. на IV ГО на ВКС/. Няма пречка обаче да искат връщането на таксата като платена без основание, защото по правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага, както подробно е разяснено в отговора на въпроса. За съда, който се ръководи в случая от справедливостта като елемент на правовата държава, противоконституционната правна норма не е приложимо право и даденото въз основа на тази правна норма подлежи на връщане“.

Така ВКС затвърждава практиката за отговорността на Държавата за вреди вследствие от противоконституционна законодателна дейност на НС, установена с решения на IV-то ГО през април 2020 г., като същевременно отчита и мотивите на знаковото ТР № 3/28.04.2020 г. на КС на РБ спрямо кои правоотношения следва да се прилага обявена за противоконституционна норма и спрямо кои – не, като приема, че по висящите съдебни спорове пред гражданските съдилища за възстановяване на горепосочената такса противоконституционните норми не следва да бъдат приложени от съда, с оглед на което имаме все по-големи очаквания всички съдебни спорове, основаващи се на претенция за възстановяване/ изплащане на обезщетение за противоконституционната 20% такса, неправомерно удържана от ВЕИ производителите, да бъдат еднозначно решени в полза на засегнатите частноправни субекти.

Линкове към актовете на ВКС може да намерите по-долу:
ВКС (vks.bg)