logo-right

Осигуровки и пенсии 2021

20 Януари 2021

1. Променени са размерът на минималния осигурителен доход, както  и размерът на вноските към някои социално-осигурителни фондове

 • Размерът на минималната месечна заплата е променен на 650 лв.;
 • Няма промяна в размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“;
 • За 2021 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“;
 • Променен е размерът на вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по икономически дейности (Приложение № 2 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021);
 • Максималният размер на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя е променен от 1 525 на 1625 лева;
 • Минималният месечен размер на осигурителния доход по икономически дейност и квалификациионни групи е променен (Приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване), за самоосигуряващите се този доход е 650 лв., за земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
 • Няма промяна в максималния осигурителен доход – остава 3 000 лева.

2. Промяна в размера на някои обезщетения:

 •  променен е дневният минимален размер на обезщетението за безработица – 12,00 лева (от септември миналата година), като в същото време дневният максимален размер остава непроменен – 74,29.

3. Пенсии

 • Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2021 е 300 лева;
 • Променен е редът и начинът за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери (чл. 102 от КСО) – служебно или по заявление на пенсионерите;
 • Променен е срокът за лицата, които избират по коя методика да бъде изчислен индивидуалният коефициент (с действащата до 31.12.2018 г. или с новата от 01.01.2019 г.) при отпускане на пенсията (§ 22ц, ал. 1 от ПЗР на КСО) – сега този срок е до 01.01.2022;
 • Промяна в режима за промяна на осигуряването от универсалния пенсионен фонд към фонд „Пенсии“ и „Пенсии за лица по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване (§9 от ПЗР на ЗБДОО за 2021 г.) - засяга пряко хората, родени след 31.12.1959 г., които са задължени да се осигуряват в универсален пенсионен фонд; създадена е възможност осигурените да упражнят правото си на избор дали да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсалните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване или не;

А. Възможността се отнася до лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на общата им пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Тази промяна засяга жените, родени между 01.01.1960 г. и 31.08.1963 г., и мъжете, родени между 01.01.1960 г. и 30.04.1961 г.; Заявленията за избор за промяна на осигуряването от допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно „Пенсии за лица по чл. 69“ на ДОО се подават в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).

Б. Всички лица, на които вече е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2020 г., ще имат възможност в периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. включително да поискат преизчисляване на отпуснатата пенсия без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО.