logo-right

Екипът на „Пенков, Марков и партньори“ представлява печеливш от „Националната лотария“ в иск срещу Народното събрание на Република България

11 Март 2021

Защитата на принципа на справедливостта, като фундамент на правовата държава, от пряка намеса и произволно засягане от държавата или бизнеса е сред основните приоритети на „Пенков, Марков и партньори“ и иманентна част от нашата корпоративна политика. Ние вярваме, че само предсказуемостта и стабилността на законовата среда създават добър инвестиционен климат и стабилна икономика.

През 2020 г. Народното събрание на Република България прие изменения в Закона за хазарта, които според нашия екип въвеждат някои разпоредби, в сериозно нарушение на основните принципи на правото на ЕС и накърняват правата и законните интереси на участници в лотарийните игри.

С този закон остана неуреден и въпросът за изплащане на дължими към датата на влизането му в сила печалби. 

А естествено, несправедливо лишените от законните си права граждани, дори права, както в случая свързани с изплащане на получена печалба, не бива да страдат заради несправедливо законодателство или пропуски в дейността на собствениците на игрите.

Основно задължение на държавата е посредством надзорната си дейност да осигури и гарантира законността на лицензионните дейности и върховенството на закона. Държавата следва да отговаря и за правилното осъществяване на надзора, като е напълно немислимо сама да нарушава установените правилата. Като в един добре работещ в симбиоза организъм, контролът върху държавата следва пък да бъде осъществяван свободно от гражданското общество. Допускането, а дори насърчаването на такъв вид контрол от страна на държавата единствено повишава доверието в институциите и ангажираността на гражданите.

По този повод, екипът ни беше потърсен за становище и съответно ангажиран от един от печелившите от лотарийна игра, включително изготвихме иск срещу Народното събрание на Република България за последиците от неизплатената от „Ню Геймс“ АД (в несъстоятелност) част от печалбата, равняваща се на 760 000 лв.

Несъмнено, доказването на правотата и защитата на каузата в конкретния случай ще бъде дълъг и труден път, но готовността на гражданите да бъдат коректив на законодателните пропуски и да се борят за отстояване на принципите на правовата държава, заслужават всички усилия!