logo-right

Архив / Новини от България

Към 06.06.2017

Интелектуалната собственост = конкурентоспособен бизнес

В съвременните бизнес отношения в България продължава да се наблюдава неразбиране за потенциала на интелектуалните продукти. Основният отговор на въпроса защо пазарът е пренаситен от предлагането на услуги, за които няма голяма потребност, се свежда до един единствен извод – не се създават достатъчно нови продукти или често предприятията копират или имитират новите продукти/ услуги на своите конкуренти. Преимуществено българските малки и средни предприятия извършват услуги и осъществяват търговия с наши или с чуждестранни стоки, като рядко произвеждат нещо ново. Много малка част от тях изнасят продукцията си. Не се използват достатъчно възможностите за реализация на продукти и услуги на чуждестранни пазари на водещи световни икономики като Китай, САЩ, Русия и др. Респективно иновативни продукти от посочените държави рядко се прилагат у нас. Закупената от чужбина нова технология често има ниска себестойност, за да може съответното предприятие да реализира печалба при българските условия. Съгласно SWOT анализа на МИЕ за състоянието на МСП в България, включен в Националната стратегия за насърчаване на МСП – 2014-2020, наличието на нискоквалифицирана работна сила продължава да не е в състояние да създава добавена стойност във високотехнологични производства и услуги. Това се дължи, наред с другите фактори като достъп до финансиране, и на липсата на обучителни програми за малките и средните предприятия. Поради това преминаването към по-технологични нива на труд и производство е затруднено. 

 

Съвременният български малък и среден бизнес, осигуряващ 75% от заетостта в страната няма необходимия стимул да създава нови продукти, защото вероятно не е запознат с методите за използване, управление, защита и внедряване на новосъздадени продукти на пазара и нещо повече – не осъзнава големия потенциал от това.  За маркетинговия отдел в една средна фирма значението на регистрираната марка е често само колкото на една необходима подробност, а произведението, защитено с авторско право, или патентът са нещо напълно чуждо и свързано с излишно харчене на средства. В момента в България масово се регистрират търговски марки без предварително в предприятията да бъде изградена ясна стратегия за развитието и налагането на определена марка на пазара. Още по-малко са тези, които инвестират в качеството, така че произвежданото от тях да е ново и уникално. Съществени са пропуските и при съхраняването на търговските тайни и ноу-хау-то с подходящи правни средства, които , напр., могат в бъдеще дори да бъдат продадени самостоятелно и независимо от предприятието.

 

Ключът към преодоляването на горепосочения проблем е обучението и информацията свързани със създаването, управлението защитата и продажбата на нематериални активи,  които имат огромно значение за създаването, финансирането и развитието на конкурентоспособен бизнес. Интелектуалната собственост е с основно значение при управлението на фирмата в съвременните динамични условия. Така например изградената репутация на марката, защитената с патент технология и притежаваното ноу-хау могат да бъдат предмет на лицензия, като предприятието предоставя на други лица срещу заплащане права на използването им.  Това може да генерира съществени по размери допълнителни приходи, различни от тези, получавани от обичайната търговска дейност. Тези права могат също така да бъдат оценени при продажба на предприятието, като с това общата стойност на сделката по продажбата на бизнеса да се повиши значително.

 

Към 17.05.2017

„Пенков, Марков и партньори“ продължава да печели дела във връзка със защитата  на ВЕИ производителите

Енергийният екип на „Пенков, Марков и партньори“ за пореден път оправда доверието на своите клиенти. С радост бихме искали да ви информираме, че по делата за обезщетяване на вредите, причинени от удържане на 20 % такса (действала в периода януари – август 2014 г. и обявена за противоконституционна от Конституционния съд с Решение № 13 от 31 юли 2014 г.) извоювахме още три положителни решения.

Софийски районен съд и Софийски градски съд  изцяло възприеха тезата ни, че платените по силата на противоконституционен закон суми следва да бъдат обезщетени от Република България по реда на Закона за задълженията и договорите, и по-конкретно, че вредите са настъпили от момента на влизане в сила на закона и следва да бъдат репарирани за периода на действие на незаконния акт. 

Утвърждаването на съдебна практика в конкретния случай касае определен вид дела, които макар и да засягат само ВЕИ производителите, ще разпрострат своето действие и спрямо множество сходни дела. 

От особена важност е това, че в мотивите си българският съд е приел, че при предявени искове за вреди обявените за противоконституционни закони са били незаконни още при гласуването им и влизане в сила, съответно макар решенията на Конституционния съд да действат „занапред“ исковете за вреди са допустими, а както е видно и основателни и биват уважени в цялост.

 

09.05.2017

Износът на български стоки бележи ръст

Износът на български стоки в чужбина през месец февруари е отбелязал растеж, като общата стойност на изнесените стоки е 4 млрд. лв., от които 2.5 млрд. лв. са дошли от продажби в ЕС, а  1.5 млрд. лв. – от трети държави. В ЕС увеличението в износа се дължи на ръст в продажбите на машини, докато повишеният износ към трети държави идва по линия на поскъпналите горива.

В резултат, се очаква ръст на българската икономика, което съответно ще допринесе и за повишаване на жизнения стандарт в страната.

 (Източник: в-к Капитал)

01.05.2017

Триумф на българският отбор на състезанието „Central and Eastern Europe Moot Court Competition“, спонсорирано от PMP

За екипа на „Пенков, Марков и партньори“ професионалното развитие, обучение и личностното развитие са от първостепенно значение. С гордост, поздравяваме българския отбор, който извоюва заслужена победа и се класира на първо място на най-голямото студентско състезание по право на Европейския съюз в Централна и Източна Европа Central and Eastern Europe Moot Court Competition“, за чието провеждане кантората ни допринесе като един от най-големите спонсори.

Водени от желанието си да помогнем за насърчаване на студентите да приложат наученото в университета в реални условия и да развият практически умения, като им се предостави възможност да премерят сили със свои връстници от цяла Европа, „Пенков, Марков и партньори“ с удоволствие бе спонсор на провелото се в София състезание. Състезанието бе организирано съвместно от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Сдружението за международни състезания по право и British Law Centre.

Българският отбор триумфира на победното място сред участвалите общо 11 отбора от различни държави, след като премина успешно и двете части на състезанието – писмена защита и устни пледоарии, провели се на 1 май 2017. Пожелаваме на българските участници още много успехи, а ние с удоволствие ще продължаваме да помагаме и в бъдеще за развитието на студентите по право.

20.04.2017

Датска верига магазини за обзавеждане открива логистичен център в България

Датска верига магазини за обзавеждане започва изграждането на логистичен център в икономическа зона София – Божурище, като първата фаза на проекта е на стойност 100 млн. евро.

Успешната реализация на проекта се очаква да доведе до откриването на нови 200 работни места, като по строителството на обекта се предвижда да работят около 500 души, което ще се отрази благоприятно на икономиката в страната.

(Източник: в-к Капитал)