logo-right

Архив / Новини от България

01.10.2013

Споразумение между кабинета „Орешарски” и зърнопроизводителите

Зърнопроизводителите ще получат 1 118 000 000 лв. европейски субсидии до 31 януари 2014 година. Допълнително е договорено и национално доплащане по 2 лв. на декар, което общо е около 60 млн. лева. По думите на кабинета, с това се слага началото на правила за изплащане на субсидиите, което да става по-рано от досегашните срокове, а именно в началото на годината.

Статистиката показва, че огромна част от субсидиите са насочени към тесен кръг бенефициенти. В тази връзка може да се желае по-активна политика и подкрепа на отрасли като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдството.

(източник: в. Капитал)


Златната акция на държавата

На Общо събрание на акционерите на БТК, златната държавна акция бе обезсилена. До момента Министерство на транспорта имаше право да се намесва при вземането на решения в приватизационния процес. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е вдигнала ипотеките, които са били учредени върху голяма част от сградите на БТК, което означава, че акционерите могат да се разпореждат с активите и по свое усмотрение. През лятото са изкупени акциите на дребните акционери и дружеството вече е ЕАД.

(източник: в. Капитал)

30.09.2013

Най-големия производител на водка планира придобивания в България

Базираният в Люксембург производител на водка Stock Spirits Group планира да навлезе в България чрез придобиване на местни компании. От края на 2012 г. групата залага активно на разширяването си.

В България водката е най-продаваната напитка – 9.6 млн.л. за 2012 г., като в процентно съотношение в продажбите доминират местни производители 50-70%, а едва около 20% са от световни фирми. Това прави сектора особено привлекателен за чуздестранни инвеститори и производители.

(източник: в. Капитал)

27.09.2013

Фонд за оздравяване на банки в България

Предстои въвеждането на няколко европейски директиви – директива за банков надзор и за създаването на единен механизъм за преобразуване на банки и те ще доведат до промяна на Закона за БНБ още през 2014 г. Ще се направят корекции в правилата за обмен на информация с надзорните органи на други европейски държави, механизъм за спасяване на българските банки, като няма да се използват старите практики, т.е. кредитните институции да бъдат оздравявани за сметка на данъкоплатците. Проектодирективата, която се разглежда от Европейската комисия по икономически и валутни въпроси, предвижда спасяване на банките да става от специален фонд, чийто средства ще се набират от самите банки.

(източник: в. Капитал)

12.09.2013

Фонд Eleven инвестира в 10 млади компании

Фондът Eleven стартира преди година, а до септември 2013 г. вече е направил 36 вложения в млади компании на стойност 2,5 млн. евро, от тях над 1 млн. евро външен капитал от фондове или различни бизнес ангели. До края на този месец и началото на ноември стартиращите компании в България и региона ще могат да се състезават за финансиране от между 25 и 200 хил. евро.

За разлика от предишните компании, в които фондът инвестира, в новата група влиза например българска компания, която ще се опитва да предложи по нов начин чиста, биологична и енергизираща храна за активните хора. Фондът се концентрира върху млади фирми, състоящи се от талантливи хора, които чрез своите иновативни идеи са намерили фокус в подходящ пазар с голям потенциал. Това ще даде допълнителен импулс на малкия и среден бизнес, ще стимулира малдите, иновативни предприемачи да потърсят реализация в България и ще открие нови работни места в страната. 

(източник: в. Капитал)

24.04.2007

Проект за арбитраж по административни дела

Центърът за икономическо развитие изпълнява проект, финансиран от Инициатива за укрепване на съдебната система към Американската агенция за международно развитие, насочен към създаване на законодателна основа за въвеждане на арбитража в административното правораздаване. Това е в съответствие и с дългосрочните приоритети, залегнали в Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система и с Препоръка R(2001) 9 на Съвета на Европа за алтернативите на съдебния спор между административните органи и частни лица. Към компетентността на арбитража би следвало да бъдат причислени актове, които предизвикват преки или косвени гражданскоправни последици, а правомощията му да се свеждат до установяване на незаконосъобразност на административния акт, но не и до издаване на законосъобразен такъв.

(Източник: в. Дневник)